Mám to štěstí pracovat ve vynikajícím kolektivu profesionálů, kteří se snaží hledat způsoby, jak dobré nápady realizovat, a ne důvody, jak se vyhnout novým výzvám. Knot Jiří, Ing.

Rada města Rada města je volena zastupitelstvem města na svém ustavujícím zasedání na období 4 let.

Rada Zvetsit clena

Počet členů rady obce musí být vždy lichý v rozsahu členů a to dle počtu obyvatel v obci. Rada města Letohrad má 7 členů a je tvořena starostou, dvěma místostarosty a dalšími členy, volenými z řad zastupitelstva.

Rada Zvetsit clena

Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem Rada Zvetsit clena města. Radě obce je vyhrazeno například zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, vydávat nařízení obce, projednávat a řešit návrh připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce, kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace, připravovat návrhy pro jednání zastupitelstva obce a další pravomoci, které jí jsou vymezeny zákonem o obcích č.

Rada Zvetsit clena

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon a v této působnosti je podřízena Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Rada Zvetsit clena

Jednání rady jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.

Rada Zvetsit clena

Rada obce může své pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu.