Tohle už fakt volit nebudu. Jak se loučili Klausové "Abych probíhající přeměně ODS ze strany pravicové a občanské ve stranu politického středu a stranu spíše lobbistických zájmů než idejí nestál v cestě, rozhodl jsem se poděkovat Vám za titul čestného předsedy a tohoto titulu se dnes, na tomto místě, definitivně vzdát. Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Vnější činnost Unie byla až dosud prováděna různými aktéry: předsednictvím, které zastupovalo EU v záležitostech společné zahraniční a bezpečnostní politiky, vysokým představitelem pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, který byl nápomocen předsednictví, a Komisí tj.

Šéf diplomacie USA si tehdy stěžoval, že v Evropě není jedno telefonní číslo, na které by mohl zavolat v případě nějaké krize.

  • Jako králíci z klobouku. Líšeň k Vítkovi přivedla Veselého
  • Oba Klausovi synové opustili ODS. Klobouk, hůl do ruky a tradáá pryč - spssk.cz
  • Jako králíci z klobouku.

Ač to může působit jako americky zjednodušující pohled na věc, faktem je, že tento styl uvažování hrál roli při vytváření nové funkce evropského ministra zahraničí, která je zakotvena v ústavní smlouvě Evropské unie a o níž se dnes debatuje snad nejvíce.

Jak a proč se funkce ministra zahraničí EU zřizuje?

Usnesení zastupitelstva města 27/ Valašské Klobouky

Nejde jen o další pokus posílit už tak přebujelý byrokratický aparát Unie a přenést další pravomoci do Bruselu, navíc v oblasti tak citlivé, jako je zahraniční politika a bezpečnost? Odpověď na tyto otázky je nutné hledat v dosavadním vývoji Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, vztazích mezi klíčovými hráči evropské politické scény, kterými jsou členské státy, Komise a Evropský parlament, ve snaze o posílení legitimity Evropské unie v určitých oblastech a v neposlední řadě i v událostech mimo EU, které stále více nutí evropské státy koordinovat svou vnější činnost.

Jde to, když je klid Snaha personifikovat Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU je patrná od přijetí Amsterdamské smlouvy v rocejež zřídila funkci příslušného vysokého představitele. To se nestalo, a to hned z několika důvodů.

Výstava v muzeu se ohlíží za kořeny klobuckých spolků

Za prvé, vysoký představitel není jedinou osobou, jež mluví jménem EU. Vedle něj zastupuje Unii předseda Evropské rady premiér či prezident předsedající země střídající se v půlročním intervalu a komisař pro vnější vztahy nyní Benita Ferrero-Waldnerová — systém známý jako tzv.

Za druhé vysoký zmocněnec postrádá dostatečné pravomoci k tomu, aby mohl společnou politiku účinně řídit, a hlavně významné personální zázemí pro svůj úřad.

Zvetsit clensky klobouk

Vede pouze relativně malou skupinu lidí v generálním sekretariátu Rady, a ne diplomatickou službu v pravém slova smyslu. A za třetí, asi nejdůležitějším důvodem, proč Solanův úřad nesplnil očekávání spojená s jeho zřízením, je každodenní realita společné Zvetsit clensky klobouk.

Ta funguje velmi dobře v případech, které nejsou příliš kontroverzní nebo se netýkají klíčových otázek mezinárodních vztahů — vzpomeňme třeba společný postoj EU k Dárfúru nebo k převratu na Haiti.

Jakmile ovšem dojde na lámání chleba, členské státy, a především ty velké, dbají na to, aby byl vysoký zmocněnec obejit a aby hlavní pozice zaznívaly přímo z jednotlivých metropolí.

Vezměme jen několik příkladů z nedávné doby — jakmile bylo jasné, že se členské státy EU neshodnou na podpoře vojenského zásahu proti Iráku, rozjela se naplno dvoustranná diplomacie mezi jednotlivými členskými státy EU a Washingtonem, zatímco úřad vysokého představitele byl odsunut na vedlejší kolej. Podobně v případě diplomatické mise v Teheránu v říjnukterá přiměla Teherán ke spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii tato akce bývá označována za velký úspěch evropské diplomaciejednali jménem Evropy se zástupci Íránu ministři zahraničí Francie, Velké Británie Zvetsit clensky klobouk Německa, zatímco Solana se uvedené mise vůbec nezúčastnil.

Komu volat, je-li krize. Evropská unie potřebuje svého ministra zahraničí a debatuje o něm

Klobouky dolů, dámy a pánové Dosáhne-li v této oblasti posunu euroministr zahraničí, je zatím ve hvězdách. Hlavní změna oproti současnému stavu spočívá v tom, že evropský ministr v sobě spojí obě funkce — vysokého zmocněnce pro společnou politiku Solana a komisaře pro vnější vztahy Ferrero-Waldnerová. Evropský ministr zahraničí totiž bude odpovědný jak Evropské radě premiérům či prezidentům členských státůtak v rámci Evropské komise bude sdílet její kolektivní odpovědnost vůči Evropskému parlamentu.

To bezpochyby posílí jeho legitimitu.

Zvetsit clensky klobouk

A spojením funkcí se současný systém spíše zjednoduší. Motivem vytvoření funkce se dvěma klobouky je větší soudržnost evropské politiky.

  • Cesta k Lisabonské smlouvě | SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII
  • Kontakty - Český svaz včelařů
  • Před samotnou ustavující schůzí jsme vzpomněli na prezidenta Masaryka jako zakladatele legií a přesunuli se dál na hřbitov.

Ta zahrnuje oblasti v pravomoci členských států, jako je klasická politická diplomacie či obrana. V poslední době se často poukazuje na úzkou propojenost obou stran mince — vezměme si například, jak obchodní Zvetsit clensky klobouk EU může fungovat jako velmi silný nástroj politického či diplomatického tlaku Brusel často podmiňuje liberalizaci obchodu v rámcových dohodách s rozvojovými zeměmi klauzulemi o zásadách demokracie a dodržování lidských práv. I proto je logické, že by zahraniční politika měla být řízena jedním člověkem.

Zřízení funkce ministra zahraničí s sebou ovšem přináší i určitá rizika či potenciální problémy.

EUR-Lex - D - EN - EUR-Lex

Velkým průlomem je jeho zakotvení ve dvou klíčových institucích EU, které nezřídka vystupují jako rivalové — v Radě a v Komisi. Během mezivládní konference v letech bylo třeba vyjasnit, do jaké míry bude evropský ministr vázán procedurami a kolegialitou uvnitř Komise. Jisté je, že hodně bude záležet na osobnosti prvního ministra, jímž zřejmě bude opět Javier Solana. Jeho dosavadní působení v Radě by naznačovalo, že funkce zůstane v dohledné době spíše svázána s tímto orgánem.

EUR-Lex Access to European Union law

Naskýtá se i další důležitá otázka: může nová funkce sama o sobě vyřešit problém neúčinné a nesoudržné evropské zahraniční politiky? Jistým pokrokem je fakt, že euroministr bude — na rozdíl od současné půlroční rotace mezi členskými státy — předsedat Radě Zvetsit Metoda clena pro koleno zahraniční vztahy, což zajistí větší kontinuitu její práce.

Jenže i nadále zůstává problémem převládající jednomyslnost v rozhodování o otázkách společné politiky, což ještě umocňuje rozšíření Unie na 25 či více zemí.

Itálie za svého předsednictví navrhovala rozhodovat o iniciativách budoucího euroministra kvalifikovanou většinou, Zvetsit clensky klobouk tato představa byla na mezivládní konferenci smetena se stolu. Může se tedy ukázat, že chce-li EU skutečně jednotnou zahraniční politiku, bude muset revidovat své rozhodovací mechanismy a zvětšit prostor pro většinové rozhodování i v citlivějších otázkách.

Zvetsit clensky klobouk

Samotný euroministr nestačí Závěrem je třeba dodat ještě jednu věc. Zřízení funkce euroministra zahraničí samo o sobě společnou politiku nevytvoří. K té bude zapotřebí opora i jinde, především v personálním zázemí. Ústavní smlouva počítá se zřízením Evropského útvaru pro vnější činnost, tedy jakési diplomatické služby EU. Ta bude rekrutovat zaměstnance z generálního sekretariátu Rady, z Evropské komise a z diplomatických sborů členských zemí.

Cesta k Lisabonské smlouvě

Tento krok může být důležitější než samotné zřízení funkce ministra. Nyní se vedou Zvetsit clensky klobouk o tom, jak má být tento útvar zakotven, respektive má-li být nezávislý na Radě a Komisi, nebo naopak s oběma orgány — či jen jedním z nich — provázán. Ač Solana nabídl možnost autonomie tohoto útvaru, zřejmě to narazí na odpor europarlamentu. Opět jde o otázku demokratické kontroly — pokud bude Evropský útvar pro vnější činnost stát mimo Komisi, bude mít Evropský parlament pouze velmi malou možnost kontroly nad jeho činností.

Bude tedy euroministr zahraničí zásadním průlomem v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU? To záleží na mnoha proměnných.

Zvetsit clensky klobouk

Faktem zůstává, že pokud se jím stane Solana, bude to člověk se silnými zkušenostmi v evropské diplomacii, který s tím málem, jež nabízí současná funkce vysokého zmocněnce, dokázal udělat hodně. Nový post by mu tak otevřel další možnosti a horizonty.