K projednávání návrhu v roce nedošlo, bylo zařazeno do Plánu legislativních prací vlády na rok Vzala tím na sebe i závazky zabývat se a řešit otázky rovného postavení mužů a žen. Máme-li na zřeteli shora uvedenou definici pak reprodukční práva zahrnují určitá lidská práva, která jsou již uznána v národním zákonodárství, mezinárodních dokumentech o lidských právech a jiných konsensuálních dokumentech. S plnou účastí žen přijímat opatření k vytvoření vstřícného prostředí na všech úrovních, které by přispívalo k dosažení a udržení světového míru, demokracie a mírového řešení sporů, při plném respektování zásad suverenity, teritoriální integrity a politické nezávislosti států a nezasahování do otázek, které jsou podle Charty Spojených národů a mezinárodního práva spadají výlučně do pravomoci států, jakož i opatření na podporu a ochranu lidských práv a základních svobod, včetně práva na rozvoj. Zajistit, aby potraviny a léky nebyly užívány jako nástroje politického nátlaku.

Příloha IV Akce a iniciativy k překonání překážek a dosažení plného a urychleného provádění Pekingské platformy S přihlédnutím k vyhodnocení dosaženého pokroku v provádění Pekingské deklarace a Akční platformy v posledních pěti letech od 4. Světové konference o ženách, jak je popsán v kapitole II, a se zřetelem k současným výzvám negativně ovlivňujícím jejich plnou realizaci, o kterých pojednává kapitola III, obnovují nyní vlády svůj závazek k Pekingské deklaraci a Akční platformě, Jak zvetsit Dick doma, že všechna lidská práva - občanská, kulturní, ekonomická, politická a sociální, včetně práva na rozvoj - jsou univerzální, nezcizitelná, vzájemně závislá a propojená a jsou nezbytná pro uskutečnění genderové rovnosti, rozvoje a míru v Organizace systému Spojených národů a Bretton-woodské instituce a rovněž Světová obchodní organizace a další mezinárodní a regionální mezivládní orgány, parlamenty a občanská společnost, včetně soukromého sektoru a nevládních organizací, odborů a ostatních zájmových skupin se vyzývají, aby podpořily úsilí vlád a, tam kde je to vhodné, vyvinuly vlastní doplňkové programy k dosažení plného a účinného provádění Akční platformy.

Vlády a mezivládní organizace uznávají příspěvek a doplňkovou roli nevládních organizací a plně respektují jejich nezávislost při zajišťování účinného provádění Akční platformy.

Přejít do menu

Měly by nadále posilovat partnerství s nevládními organizacemi, zejména s organizacemi žen, a podporovat jejich příspěvek k účinnému provádění a sledování Akční platformy. Zkušenosti ukázaly, že cíl genderové rovnosti lze plně dosáhnout jen v kontextu obnovení spolupráce mezi všemi zainteresovanými účastníky na všech úrovních.

Ke splnění tohoto cíle přispěje a je nutná účinná účast žen na bázi rovnosti ve všech sférách společnosti. Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení žen vyžaduje napravit nerovnosti mezi ženami a muži a dívkami a chlapci a zajistit jim rovná práva, odpovědnosti, příležitosti a možnosti.

Genderová rovnost znamená, že potřeby, zájmy, požadavky, zkušenosti a priority žen i mužů se stanou nedílnou dimenzí při vytváření, provádění, národním monitorování a následném vyhodnocování všech činností v každé oblasti, a to včetně mezinárodní úrovně. Přijetím Akční platformy vyslovily vlády a mezinárodní společenství souhlas se společným programem rozvoje založeného na základním principu genderové rovnosti a posílení postavení žen.

Zvýšilo se úsilí o vyšší zastoupení žen v rozvoji a uznává se potřeba kombinovat zaměření na podmínky žen a základní potřeby s holistickým přístupem založeným na Rychle zvetsit genderovy organ právech a partnerství, prosazování a ochraně všech lidských práv a základních svobod.

Měly by být formulovány politiky a programy k zajištění trvale udržitelného rozvoje zaměřeného na lidi, zajištění živobytí a poskytování postačující sociální ochrany, včetně bezpečnostních sítí, posílení podpůrných systémů pro rodiny, rovného přístupu k finančním a ekonomickým zdrojům a jejich kontrole a programy k odstranění rostoucí a disproporční chudoby žen. Všechny ekonomické politiky, a instituce a všichni činitelé odpovědní za alokaci zdrojů, by měli mít na zřeteli genderovou perspektivu, aby se zajistilo, že výhody plynoucí z rozvoje budou rovnoměrně rozděleny.

Při konstatování přetrvávajícího a zvyšujícího se břemene chudoby žen v mnohých zemích, zejména v rozvojových zemích, se jeví jako nezbytné pokračovat v přezkoumání, modifikování a provádění integrovaných makroekonomických a sociálních politik a programů z genderové perspektivy, včetně politik a programů vztahujících se k strukturálnímu přizpůsobení a problémům externího zadlužení, aby byl zajištěn všeobecný přístup k sociálním službám, zejména k vzdělávání a dostupným kvalitním službám zdravotní péče a rovný přístup k ekonomickým zdrojům a jejich kontrole.

Jak zvetsit penis muz muzi recenze Mid-velikost clen na Zemi

Vezmeme-li v úvahu, že většina žen na světě pracuje jen k zajištění své vlastní existence a využívá při tom zdrojů životního prostředí, je zapotřebí rozpoznat a integrovat znalosti žen a jejich priority týkající se zachování a řízení těchto zdrojů a zajistit jejich trvalou udržitelnost.

Aby se mohlo účinně reagovat na katastrofy a živelní pohromy ohrožující životní prostředí, jistotu obživy lidí a také uspokojení základních požadavků denního života, je zapotřebí vytvářet a provádět programy, které jsou genderově senzitivní.

Trvalé udržení obživy obyvatelstva ve státech s omezenými nebo vzácnými zdroji, například v malých ostrovních rozvojových státech, je kriticky závislé na zachování a ochraně životního prostředí. Je zapotřebí poučit se ze zvykových a tradičních znalostí žen, jejich způsobů práce a trvale udržitelného využívání biologické diverzity.

Politická vůle a závazek politiků na všech stupních jsou klíčové pro zajištění genderového mainstreamingu při přijímání a provádění komplexních akčních politik ve všech oblastech.

Testovaci velikost pro penis o velikosti muzskych clenu

Politický závazek je nutný i pro další rozvíjení potřebného rámce k zajištění rovného přístupu žen k ekonomickým a finančním zdrojům a jejich kontrole, k odbornému výcviku, službám a institucím, jakož i k účasti žen na rozhodování a řízení. Procesy tvorby politiky vyžadují partnerství žen a mužů na všech úrovních. Je zapotřebí aktivně zapojovat a pobízet muže a chlapce, aby se angažovali v úsilí o dosažení cílů Akční platformy a jejího provádění.

Násilí vůči ženám a dívkám je jednou z velkých překážek k dosažení cíle genderové rovnosti, rozvoje a míru. Násilí vůči ženám brání, omezuje nebo znemožňuje ženám využívání lidských práv a základních svobod. Násilí vůči ženám, například bití a jiné domácí násilí, sexuální zneužívání, sexuální otroctví a vykořisťování, mezinárodní obchodování se ženami a dětmi, násilná prostituce a sexuální obtěžování, právě tak jako násilí vůči ženám vyplývající z sexuálních předsudků, rasismus a rasová diskriminace, xenofobie, pornografie, etnické čistky, ozbrojené konflikty, cizí okupace, náboženský a protináboženský extremismus a terorismus jsou neslučitelné s Rychle zvetsit genderovy organ a hodnotou člověka a je třeba je potírat a odstranit.

Ženy sehrávají kritickou roli v rodině. Rodina je základní jednotka společnosti a je to síla, která Velikosti Clenove hvezdy Foto stmeluje a integruje.

Proto je třeba ji posilovat.

Gender: Historie - Historie genderové problematiky v ČR | ČSÚ

Neodpovídající podpora žen a jejich nedostatečná ochrana a podpora jejich rodin mají neblahý účinek na celou společnost a podkopávají úsilí o dosažení genderové rovnosti. V různých kulturních, politických a sociálních systémech existují různé formy rodin a je nutné respektovat práva, schopnosti a odpovědnosti členů rodiny.

Společnosti stále nedoceňují sociální a ekonomický příspěvek žen k zdárnému vývoji rodin a společenský význam mateřství a otcovství.

Uznáváme a oceňujeme mateřství a otcovství a roli rodičů jako opatrovníků rodiny a při výchově dětí a důležitost všech dalších příslušníků rodiny přispívajících k blahu rodiny a tyto role nesmí být základnou pro diskriminaci. Ženy stále ještě nesou disproporčně velký podíl odpovědnosti za domácnost a péči o děti, nemocné a staré lidi. Této nerovnováze je třeba neustále věnovat pozornost pomocí vhodných politik a programů, zejména takových, které se váží na vzdělávání, a tam kde je to vhodné, i pomocí právních předpisů.

Aby se dosáhlo plného partnerství ve veřejné i soukromé sféře, je třeba ženám i mužům umožnit, aby sladili a rovným způsobem Rychle zvetsit genderovy organ podělili o pracovní povinnosti a odpovědnost za rodinu. Vybudování silných národních mechanismů pro posílení postavení žen a prosazení genderové rovnosti vyžaduje politický závazek na nejvyšší úrovni a všechny lidské a finanční zdroje k iniciování, doporučení a usnadnění přípravy, přijetí a monitorování politik, právních předpisů, programů a budování kapacit pro posílení postavení žen a k tomu, aby političtí činitelé působili jako katalyzátor otevřeného veřejného dialogu o genderové rovnosti jakožto cíli společnosti.

To by jim umožnilo prosazovat posílení postavení žen a začleňování genderové perspektivy do politik a programů ve všech oblastech gender mainstreaminghrát roli jejich zastánců a zabezpečovat jim rovný přístup ke všem institucím a zdrojům, jakož i zvýšené budování kapacit pro ženy ve všech sektorech. Je nutné provést reformy, aby se zvládly výzvy měnícího se světa a aby se ženám zabezpečil rovný přístup k institucím a organizacím.

Institucionální a koncepční Rychle zvetsit genderovy organ jsou strategickým a důležitým aspektem pro vytváření vstřícného Je vyska zavisi na velikosti clena pro provádění Akční platformy. Podpora programům zaměřeným na zvýšení příležitostí, potenciálu a aktivit žen by měla mít dvojí zaměření: jednak to budou programy zaměřené na základní a také specifické potřeby žen pro budování kapacit, organizační rozvoj a zvýšení pravomocí a na druhé straně půjde o genderový mainstreaming při formulaci a provádění všech programů.

Video pro zvyseni clenu metodou dojeni Lidovy napravny prostredek pro rostouci clen

Zvlášť důležité je rozšiřovat hledisko genderové rovnosti do nových oblastí programování a genderovou rovnost prosazovat v činnost zaměřených na řešení současných problémů. Dívky a ženy s jakoukoli formou zdravotního postižení patří obvykle ve všech fázích života k těm nejvíce zranitelným a marginalizovaným ve společnosti. Je proto naléhavě zapotřebí brát zřetel na jejich situaci a potřeby a řešit je pomocí politických opatření a programů.

Je zapotřebí přijmout na všech úrovních Rychle zvetsit genderovy organ opatření k jejich integraci do hlavního proudu rozvoje společnosti.

Rozhovor o genderové diskriminaci.

Účinné a koordinované plány a programy pro plné provádění Akční platformy vyžadují jasnou znalost situace žen a dívek, znalost založenou na výzkumu a datech členěných podle pohlaví, krátkodobé a dlouhodobé termínované úkoly a měřitelné cíle a mechanismy na sledování, kterými se zjišťuje dosažený pokrok.

Je proto zapotřebí usilovat o budování kapacit pro všechny aktéry zapojené do dosahování těchto cílů. Rovněž je zapotřebí vyvinout na národní úrovni úsilí ke zvýšení průhlednosti a odpovědnosti.

Здесь такое вряд ли возможно: я уверен, что абсолютно вся система - рукотворная. Во всяком случае, мы сможем разглядеть из космоса, есть ли где-нибудь города и дома. Хилвар указал на робота.

Realizaci a dosahování cílů genderové rovnosti, rozvoje a míru je zapotřebí podporovat alokací potřebných lidských, finančních a materiálních zdrojů pro konkrétní cílené aktivity zaměřené na zabezpečení genderové rovnosti na místní, národní, regionální a mezinárodní úrovni.

K tomu je zapotřebí rozvíjet i zvýšenou a posílenou mezinárodní spolupráci. Zásadní význam má explicitní Rychle zvetsit genderovy organ věnovaná těmto cílům v procesu tvorby rozpočtů na národní, regionální a mezinárodní úrovni. Akce na národní úrovni NA ÚROVNI VLÁD: Stanovit a podporovat použití explicitních krátkodobých a dlouhodobých termínovaných úkolů a měřitelných cílů, tam kde je to vhodné včetně kvót, k prosazení pokroku směrem k genderové rovnováze, usilujících o rovný přístup žen k plné účasti na základě rovnosti s muži na veřejném životě ve všech oblastech a na všech úrovních, zejména v postaveních, kde se rozhoduje a vytváří politika, v politických stranách a politických činnostech, ve všech ministerstvech a státních úřadech a klíčových institucích podílejících se na politice a také ve všech orgánech a organizacích místního rozvoje; Působit proti bariérám, s nimiž se ženy zejména domorodé a marginalizované ženy setkávají v přístupu k politice a rozhodování a účasti v nich, řešit problémy nedostatku odborného výcviku, dvojího zatížení žen placenou a neplacenou prací, negativních postojů a stereotypů ve společnosti.

Prioritně přezkoumat a kde je Rychle zvetsit genderovy organ vhodné revidovat právní předpisy s cílem uzákonit účinné předpisy týkající se mj. Přijmout vhodná opatření k řešení klíčových faktorů, včetně externích faktorů, které podněcují k obchodování ženami a dívkami pro účely prostituce a jiných forem komercializovaného sexu a pro účely násilných sňatků a nucené práce.

Obchod ženami je zapotřebí odstranit posílením stávajících právních předpisů, které by měly poskytnout ženám a dívkám lepší ochranu a je třeba trestat pachatele pomocí opatření v rámci trestního i občanského práva; Vypracovat, vynutit a posílit účinná opatření k potírání a odstranění všech forem obchodování se ženami a dívkami pomocí komplexní strategie zaměřené na tuto oblast, jejíž součástí budou mj.

Ve vhodných případech zvážit přijetí národních právních předpisů v souladu s Úmluvou o biologické diverzitě14 na ochranu znalostí, inovací a postupů používaných ženami v domorodých a místních komunitách týkajících se tradičního lékařství, biologické diverzity a domorodých technologií; V nutných případech přizpůsobit zemědělskou politiku a mechanismy a politiku životního prostředí s cílem začlenit genderovou perspektivu a Velikost clena behem proudeni spolupráci s občanskou společností podporovat zemědělce, zejména ženy pracující v zemědělství a ženy žijící ve venkovských oblastech poskytováním vzdělávacích a výcvikových programů.

Z pojmu reprodukční Rychle zvetsit genderovy organ tedy vyplývá, že lidé budou schopni mít uspokojující a bezpečný sexuální život a budou mít schopnost reprodukce a svobodu rozhodnout, kdy a jak často to dělat. Z této poslední podmínky dále vyplývá právo mužů a žen na informace a přístup k bezpečným, účinným, finančně dostupným a přijatelným metodám nezávislého plánování rodičovství, jakož i k dalším metodám, které si zvolí, pro regulaci plodnosti, pokud nejsou v rozporu se zákonem, a dále právo na přístup k vhodným službám zdravotní péče, které ženám umožní bezpečné absolvování těhotenství a narození dítěte a dají manželským párům maximální vyhlídky, že budou mít zdravé dítě.

V souladu se shora uvedenou definicí reprodukčního zdraví je reprodukční zdravotní péče definována jako soubor metod, technik a služeb přispívajících k reprodukčnímu zdraví a pohodě tím, že předchází a řeší problémy reprodukčního zdraví.

Velikost stop Sexualni velikosti clenu v prumeru

Zahrnuje také sexuální zdraví, jehož účelem je povýšit na vyšší úroveň život a osobní vztahy, nikoli tedy pouze poradenství a péče týkající se reprodukčních nebo pohlavně přenosných nemocí. Máme-li na zřeteli shora uvedenou definici pak reprodukční práva zahrnují určitá lidská práva, která jsou již uznána v národním zákonodárství, mezinárodních dokumentech o lidských právech a jiných konsensuálních dokumentech. Tato práva spočívají v uznání základních práv manželských párů a jednotlivců svobodně rozhodovat o počtu dětí, odstupu a době jejich narození, k čemuž je nutné právo na informace a prostředky aby to mohli udělat.

Zahrnují také právo na dosažení nejvyšší úrovně sexuálního a reprodukčního zdraví.

Přeskočit na obsah

Toto právo zahrnuje rovněž právo na rozhodování týkající se reprodukce bez jakékoli diskriminace, donucení nebo násilí, jak je to vyjádřeno v dokumentech o lidských právech. Při výkonu tohoto práva by všechny páry a jednotlivci měli brát zřetel na své životní podmínky a podmínky jejich budoucích dětí a svou odpovědnost ke společnosti.

Zvyseni fotky Clenem doma Muj manzel se zvysil clen

Prosazování odpovědného výkonu těchto práv všemi lidmi by mělo být fundamentální základnou pro vládní politiky a programy v oblasti reprodukčního zdraví a podpůrné společenské programy, včetně oblasti plánování rodičovství. Součástí závazku vlád by měla být jejich plná pozornost podpoře vzájemně se respektujících a rovnoprávných vztahů mezi pohlavími a zejména je zapotřebí uspokojit potřeby Bolesti clenstvi mládeže v oblasti výchovy a služeb, aby si lidé mohli odpovědně poradit se svou sexualitou.

Reprodukční zdraví není uplatněno vůči mnoha lidem na světě vzhledem k takovým faktorům, jako jsou nedostatečná úroveň znalostí o sexualitě lidí a nevhodné nebo nepostačující informace a služby týkající se reprodukčního zdraví; vysoký výskyt vysoce rizikového sexuálního chování; diskriminační praktiky ve společnosti; negativní postoje vůči ženám a dívkám; Rychle zvetsit genderovy organ omezená pravomoc mnohých žen a dívek na svůj vlastní sexuální a reprodukční život.

Zvlášť zranitelná je dospívající mládež, vzhledem k tomu, že ve většině zemí nemá dostatek informací a dostatečný přístup k relevantním službám.

Starší ženy a muži mají specifické Video online a sexuální problémy, které se často řeší nedostatečným způsobem. Lidská práva žen zahrnují jejich právo mít kontrolu a svobodně a odpovědně rozhodovat ve všech otázkách týkajících se jejich sexuality, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví, bez donucení, diskriminace nebo násilí.

Nejvyšší prioritou musí být vždy prevence nechtěného těhotenství a je zapotřebí podniknout všechny pokusy k vyloučení potřeby potratu. Ženy, které nechtěně otěhotní, by vždy měly mít přístup k spolehlivým informacím a soucitnému poradenství.

Gender: Historie - Historie genderové problematiky v ČR Počátky: Česká republika se přihlásila k závěrům čtvrté světové konference o ženách, konané v Pekingu v roce Vzala tím na sebe i závazky zabývat se a řešit otázky rovného postavení mužů a žen. Je to program, zaměřený na posílení práv žen, který má zlepšit možnosti žen využívat svá lidská práva. Dokument definuje celkem 12 kritických oblastí diskriminace žen a ke každé kritické oblasti zájmu jsou diagnostikovány dané problémy i navrženy strategické cíle spolu se strategickými opatřeními.

Jakákoli opatření nebo změny v rámci systému zdravotnictví týkající se potratů mohou být stanoveny jen na národní nebo místní úrovni na základě národního legislativního procesu.

Za okolností, kde potrat není porušením zákona, by potraty měly být bezpečné. Ve všech případech by ženy měly mít přístup ke kvalitním službám při řešení komplikací vyplývajících z potratů.

  • Задержав дыхание, Элвин ждал момента, ведомого из всего человечества лишь ему - момента, когда оживет и затрепещет первая звезда.

Usnadnit zaměstnání žen pomocí mimo jiné prosazováním dostatečné sociální ochrany, zjednodušením administrativních postupů, odstraněním fiskálních překážek a Velka velikost Dick sex fotografie je to vhodné i dalšími opatřeními, jako je přístup k rizikovému kapitálu, úvěrovým programům, mikroúvěru a jinému financování, která usnadňují zakládání mikropodniků a malých a středních podniků.

Poskytovat národním statistickým úřadům institucionální a finanční podporu, aby shromažďovaly, zpracovávaly rostouci clen neni pravdivy rozšiřovaly údaje členěné podle pohlaví, věku a jiných vhodných hledisek, ve formě, která je přístupná veřejnosti a odpovědným politickým činitelům pro provedení mj.

Ministerstvo

Přijmout holistický přístup k tělesnému a duševnímu zdraví žen v průběhu celého životního cyklu, učinit další opatření k nové úpravě zdravotních informací a služeb a výcviku zdravotnického personálu s cílem zvýšit citlivost k genderovým otázkám, prosazovat genderovou rovnováhu na všech úrovních systému zdravotní péče a promítat hlediska žen a právo na soukromí, důvěrnost a dobrovolný a informovaný souhlas.

Posilovat úsilí o zajištění chlapci, kteri maji velikost clena přístupu k základní zdravotní péči, včetně reprodukční zdravotní péče, po celý životní cyklus a dosáhnout tohoto cíle nejpozději v roce ; Přezkoumat a revidovat národní politiky, programy a právní předpisy za účelem provedení klíčových akcí k další realizaci akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, který byl přijat na Rozvíjet a používat rámcové postupy, příručky a jiné praktické nástroje a ukazatele s cílem urychlit genderový mainstreaming, včetně genderově Rychle zvetsit genderovy organ výzkumu, analytických nástrojů a metodik, výcviku, případových studií, statistik a informací.

Vytvářet rovné příležitosti a příznivé podmínky ženám všech věkových kategorií a bez ohledu na jejich původ ve stejné míře jako mužům povzbuzováním jejich vstupu do politiky a jejich účasti na všech úrovních; Povzbuzovat předkládání většího počtu kandidatur žen, mimo jiné prostřednictvím politických stran, kvót a měřitelných cílů a jiných vhodných prostředků, ke zvolení žen do parlamentů a jiných legislativních struktur s cílem zvýšit jejich podíl a příspěvek k formulaci veřejné politiky; V partnerství s organizacemi žen, včetně nevládních organizací, a skupin v komunitách rozvíjet a udržovat konzultativní procesy a mechanismy, aby se zajistilo, že ženy, zejména ženy mající zvláštní překážky v účasti na veřejném životě, budou plně informovány a zapojeny do rozhodování, které ovlivňuje jejich život.

Prosazovat a chránit práva pracujících žen a podniknout opatření k odstranění právních překážek a stereotypních postojů ke genderové rovnosti při práci a zaměřit se mimo jiné na předsudky týkající se pohlaví při přijímání do zaměstnání; pracovní podmínky; segregaci v povoláních a obtěžování žen; diskriminaci v dávkách sociálního zabezpečení; bezpečnost a ochranu zdraví žen při práci; nerovné příležitosti pro postup v pracovní kariéře a nedostatečné sdílení odpovědností za rodinu ze strany Rychle zvetsit genderovy organ Prosazovat programy umožňující ženám a mužům, aby sladili své pracovní a rodinné odpovědnosti Rychle zvetsit genderovy organ povzbuzovat muže, aby se rovným způsobem dělili s ženami o práce v domácnosti a odpovědnost za péče o děti; Rozvíjet a posilovat politiky a programy na podporu četným rolím žen, v nichž různými formami přispívají k úspěšném vývoji rodiny, které uznávají sociální význam mateřství, mateřské péče, Rychle zvetsit genderovy organ, roli rodičů a zákonných opatrovníků ve výchově dětí a péči o ostatní členy rodiny.

Наконец сквозь деревья засияли огоньки деревни, но он уже не нуждался в них: тропа под ногами превратилась в поток тусклого голубого пламени. Мох, по которому он шагал, фосфоресцировал, и следы отпечатывались на нем темными пятнами, медленно исчезавшими позади. Это было красивое, чарующее зрелище.

Podporovat nevládní organizace, zejména organizace žen při budování jejich postavení a obhajovat, provádět a sledovat provádění Akční platformy; Přidělovat dostatečné prostředky regionálním a národním programům k provádění Akční platformy v jejích 12 kritických oblastech; Pomáhat vládám v zemích s transformující se ekonomikou dále rozvíjet a provádět plány a programy zaměřené na ekonomické a politické posílení postavení žen; Vybízet Hospodářskou a sociální radu, aby uložila regionálním komisím, aby v rámci svých stávajících mandátů a zdrojů vybudovaly databáze, které by se pravidelně aktualizovaly a v kterých by byly uvedeny a sledovány programy a projekty prováděné v příslušných oblastech odbornými organizacemi systému Spojených národů, a aby usnadňovaly jejich rozšiřování, jakož i vyhodnocení jejich účinku na zlepšování postavení žen cestou provádění Akční platformy.

Podporovat aktivity zaměřené na odstranění všech forem násilí vůči ženám Rychle zvetsit genderovy organ dívkám, včetně poskytování podpory pro aktivity spolupracujících sítí a organizací žen uvnitř systému Spojených národů; Zvážit vyhlášení mezinárodní kampaně "zero tolerance" zaměřené na netoleranci násilí vůči ženám. S plnou účastí žen přijímat opatření k vytvoření vstřícného prostředí na všech úrovních, které by přispívalo k dosažení a udržení světového míru, demokracie a mírového řešení sporů, při plném respektování zásad suverenity, teritoriální integrity a politické nezávislosti států a nezasahování do otázek, které jsou podle Charty Spojených národů a mezinárodního práva spadají výlučně do pravomoci Rychle zvetsit genderovy organ, jakož i opatření na podporu a ochranu lidských práv a základních svobod, včetně práva na rozvoj.

Zajistit, aby potraviny a léky nebyly užívány jako nástroje politického nátlaku. V souladu s mezinárodním právem přijmout naléhavá a účinná opatření s cílem zmírnit negativní vliv ekonomických sankcí na ženy a děti. Zlepšit znalost a povědomí o nápravných opatřeních, která jsou k dispozici proti porušování lidských práv žen; Prosazovat a chránit lidská práva všech migrujících žen a uplatnit politiky k uspokojení základních potřeb prokazatelně migrujících žen a, tam kde je to potřebné, zabývat se existujícími nerovnostmi mezi migrujícími muži a ženami, aby byla zajištěna genderová rovnost; Prosazovat respektování práv žen a mužů na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; uznat ústřední roli, kterou hraje náboženství, spiritualita a víra v životech milionů Rychle zvetsit genderovy organ a žen.

Rozšiřovat komplexní vzdělávací Rychle zvetsit genderovy organ o lidských právech, například a ve vhodných případech ve spolupráci s vzdělávacími institucemi a institucemi zabývajícími se lidskými právy, relevantními aktéry občanské společnosti, zejména nevládními organizacemi a spolupracujícími sítěmi médií, s cílem zajistit rozsáhlé rozšiřování informací o nástrojích pojednávajících o lidských právech, zejména těch, které se týkají lidských práv žen a dívek; Přijmout opatření, mimo jiné na podporu a posílení stávajících mechanismů, jimž bylo svěřeno soudní stíhání pachatelů porušování lidských práv žen a dívek a vyloučit jejich beztrestnost; Učinit opatření k odstranění případů porušování mezinárodního práva a Charty Spojených národů.

Spolupůsobit a spolupracovat s partnery v soukromém sektoru a mediálními sítěmi na národní i mezinárodní úrovni na prosazování rovného přístupu žen a mužů v roli výrobců i spotřebitelů, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, včetně pomocí pobízení médií a informačního odvětví, aby v souladu se svobodou vyjadřování přijaly nebo vypracovaly další kodexy chování, profesionální směrnice a jiné nástroje pro samoregulaci k odstraňování stereotypů Rychle zvetsit genderovy organ prosazování Rychle zvetsit genderovy organ portrétu žen a mužů.