Ve statickém pojetí se integrací nejčastěji rozumí určitá nadnárodní asociace plně suverénních politických celků. Roku byl založen Indický národní kongres , první významná indická politická síla, která usilovala o větší vliv Indů na správu země. Finanční instituce: Evropský účetní dvůr — má za úkol kontrolovat, zda finanční prostředky Unie jsou vynakládány podle správných zásad na správné účely, sídlí též v Lucemburku. Prohloubila pojem občanství Unie vytvořením nových práv, zejména práva volit a být volen v místních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu. Po rozdělení Indie na základě náboženství došlo k masakrům a své domovy opustilo až 15 milionů lidí.

Pojem desintegrace pak vyjadřuje opak integrace, rozklad, popř. Pojmy integrace a desintegrace se užívají v mnoha vědních oborech. Zde je budeme chápat v tom smyslu, jak jsou používány v politické geografii, politologii, v teoriích mezinárodních vztahů, v ekonomii, hospodářských dějinách apod. Integraci je možno pojmout dynamicky jako určitý proces, nebo staticky jako určitý stav, vzniklý integračním procesem. Ve statickém pojetí se integrací nejčastěji rozumí určitá nadnárodní asociace plně suverénních politických celků.

Rozmery stredniho clena na svete

Z jiného hlediska můžeme rozlišovat integraci neformální a formální Johnston, Gregory a Smith Neformální integrace neprobíhá na popud Jak zvysit velikost clena opravdu cílených politických rozhodnutí, ale probíhá víceméně spontánně, na základě dynamiky ekonomického a sociálního rozvoje a také rozvoje vědy a techniky.

Proti tomu, formální integrace je zpravidla výsledkem jednání a dosaženého konsenzu jednajících stran. Zatímco neformální integrace má charakter kontinuálního procesu, formální integrace se vyvíjí spíše po skocích, od smlouvy ke smlouvě a od jednoho politického rozhodnutí k druhému. V této kapitole si budeme všímat jen integrace formální.

V pojetí evropských studií znamená integrace soudržnost členských států Evropských společenství ESresp.

Co je CLIL a proč jej zavádět do českých škol? Naďa Vojtková, KAJ PdF MU Brno Diskuse o výuce cizích jazyků na školách jsou pravidelnou součástí odborných i populárních debat a nové trendy nabízejí běžné základní školy i jazykové kurzy. V současné době se stále častěji zmiňuje v souvislosti s výukou na základních a středních školách metoda CLIL anglicky Content and Language Integrated Learning, v češtině se mluví o obsahově a jazykově integrovaném vyučování. Dnešní mladí lidé žijí v globalizovaném světě, cestují, získávají zkušenosti, studují a pracují nejen v ČR, ale i v zahraničí. To přináší změny i v osobním životě a vztazích, mezinárodní partnerství už nejsou výjimkou, ale běžnou záležitostí.

Evropské unie EU a kontinuitní vývoj k jednotné Evropě, přes etapy vnitřního trhu, hospodářské a měnové unie k unii politické. Integrace v tomto smyslu znamená, že státy omezují svoji suverenitu, resp. Teoretické koncepty integrace Diskuse o směrování evropské integrace v podstatě vyprodukovala několik hlavních koncepcí a přístupů k integraci, z nichž některé lze nazvat integračními teoriemi. Z hlediska vědních oborů existují politologické, sociologické, ekonomické a právní přístupy k teoriím integrace.

Vedle těchto teorií existuje několik konceptů či modelů integrace, které velmi ovlivnily diskuse o teoretické rovině evropské integrace. Mezi nejznámější patří koncept soustředných kruhů, variabilní geometrie, dvourychlostní vícerychlostní Evropy, Evropy à la carte a Evropy regionů.

Ústředním pojmem federalismu je federace, jež představuje formu politické organizace, kterou lze charakterizovat dělbou odpovědnosti mezi ústřední mocí a komponentami federace obvykle státy, regiony nebo provinciedisponujícími autonomií v určitých sférách. Distribuce moci mezi centrem a částmi federace se liší případ od případu a je obvykle definována v ústavě.

Indie – Wikipedie

Funkcionalismus označuje takovou formu integrace mezi státy, která je založena na praktické kooperaci v dobře vymezených oblastech za účasti jen minimálního institucionálního aparátu.

Termín neofunkcionalismus byl v podstatě vymyšlen jako označení pro využití funkcionalistických postupů k zajištění federalistických záměrů.

Neofunkcionalisté vycházejí z předpokladu, že v důsledku provázanosti ekonomických vztahů povede řešení jednoho problému k obdobnému řešení v navazujících oblastech a že nadstátní instituce budou rozšiřovat pole působnosti, což postupně vyústí v omezení Rozmery stredniho clena na svete národních států. Myšlenka soustředných kruhů se nejčastěji využívá jako model toho, jakým způsobem by se Evropa mohla vyvíjet.

V modelu tohoto druhu zaujímají členské státy EU obvykle středovou pozici — jádro, země Evropského hospodářského prostoru obsazují druhý kruh, evropské státy s asociačními dohodami tvoří třetí kruh.

V některých modelech se počítá ještě se čtvrtým kruhem, jejž tvoří ostatní země bývalého východního bloku. Všechny verze tohoto modelu Rozmery stredniho clena na svete pohyb z jednoho kruhu do druhého, přičemž se předpokládá, že země budou gravitovat ke středovému jádru.

Existuje několik příkladů Evropy soustředných kruhů, ačkoliv zakládající smlouvy ES s ničím podobným explicitně nepočítaly. Mechanismus směnných kurzů ERM Evropského monetárního systému EMStak jak byl v roce zkonstruován, tuto koncepci plně nerespektoval.

Právní, politické, procedurální a rozpočtové spletitosti Unie umožňují, aby členské státy byly opravdu aktivní jen v těch oblastech, kde je přímý přínos pro ně zcela evidentní. Podle tohoto modelu evropské integrace si jednotlivé členské státy samy rozhodují případ od případu, do čeho se zapojí a do čeho ne.

Co je CLIL a proč jej zavádět do českých škol?

Myšlenka, na které je založen model dvourychlostní Evropy, byla poprvé nastíněna v Tindemansově zprávě z roku Tato zpráva se snažila přiznat skutečnost, že ne všechny členské státy jsou ochotny nebo schopny postupovat směrem k hlubší integraci stejným tempem, a tudíž že by se mělo umožnit těm nadšenějším dělat pokroky, aniž by byly zdržovány ostatními. Podle tohoto konceptu by právě regiony měly v Evropě budoucnosti hrát rozhodující roli, zatímco role národních států by se omezila na minimum.

Rozmery stredniho clena na svete

Takto by tradiční role národních států byly postupně odčerpávány jak seshora ze strany nadnárodních institucí, tak zezdola ze strany sílících regionů. V nejširším pojetí Jak je velikost clena prenasena a neustále probíhají integrační a desintegrační procesy po celé období lidských dějin.

Svým způsobem byla integrovaným celkem i Říše římská, která při svém vrcholu zahrnovala většinu Evropy a oblastí kolem Středozemního moře. Po období rozkvětu této mocné říše však došlo k období úpadku, k postupné desintegraci a zániku impéria. Jako Zvetsit clanek pro zivot procesy můžeme chápat i sjednocení Německa a Itálie v minulém století. Proti tomu klasickou ukázkou desintegračního procesu v minulém století byl rozpad španělské koloniální říše v Latinské Americe a vznik nemalého počtu samostatných států.

Rozmery stredniho clena na svete

Ukázkovým desintegračním procesem byl i rozpad Rakouska-Uherska a vznik tzv. Historické aspekty vývoje integrace V bývalém sovětském bloku po druhé světové válce také probíhal integrační proces. Jeho projevem byla v roce založená RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci v ekonomické sféře a Varšavská smlouva založená v roce ve sféře politicko-bezpečnostní.

Po pádu železné opony v roce došlo k rozpuštění obou zmíněných organizací a k desintegraci celého tzv.

Rozmery stredniho clena na svete

Sovětský blok zcela zanikl a všechny bývalé satelity SSSR ve střední a východní Evropě se zapojily do západoevropského integračního procesu. Typickým příkladem desintegračních procesů ve světě je bývalý rozpad Sovětského svazu v letech — na jednotlivé samostatné státy. Ruská federace, kde v srpnu válka s Gruzií vyústila v desintegraci severní části Gruzie a faktickému oddělení Abcházie a Jižní Osetie.

Rozběháme Česko | Běžecký svět | Staň se členem | Rozběháme Česko | Podpoř myšlenku

Určitých desintegračních tendencí nejsou zcela ušetřeny ani nejvyspělejší státy světa. Názorným příkladem podobných tendencí je případ Belgie, kde je hrozba rozdělení země na Rozmery stredniho clena na svete a vlámskou část zcela reálná. Dalším příkladem je Kanada, kde hnutí za odtržení provincie Québec od zbytku země je velmi silné, i když zatím neúspěšné. Separatistické aktivity můžeme již dlouho pozorovat také v Baskicku, na Korsice a v Severním Irsku, kde je snaha jej připojit k Irské republice.

Ve světě probíhaly a probíhají ve stejné době jak integrační, tak desintegrační procesy. Integrační proces zpravidla prochází vývojovými stádii či fázemi, od nižších k vyšším. Nejčastěji se s integračními procesy setkáváme v oblasti ekonomiky, avšak nelze pomíjet řadu Rozmery stredniho clena na svete aspektů integrace, zejména politických, bezpečnostních, sociálních i kulturních. Čím je integrační proces rozvinutější, tím se zvyšuje i význam mimoekonomických aspektů integrace.

Největší Gold´s Gym na světě má 6 pater plně vybavených zařízením Escape Fitness

Z hlediska typologie integrací ve světě lze vysledovat určitá vývojová stádia integrací. Tím nejzákladnějším typem integrace je pásmo volného obchodu.

V tomto integračním stupni odstraňují příslušné země celní a jiné bariéry vzájemného obchodu, které se někdy týkají všech výrobků, někdy jen průmyslových bez zemědělských. Vůči třetím, nezúčastněným zemím si každá členská země pásma volného obchodu upravuje své obchodní vztahy samostatně.

Příkladem pásma volného obchodu je např. Dalším stádiem integrace je celní unie, která jde o krok dále než pásmo volného obchodu.

Account Options

Odstraňuje nejen obchodní YouTube Jak zvetsit sexualni clen mezi zúčastněnými zeměmi, ale vůči třetím zemím zavádějí členské státy celní unie společná cla. Žádná členská země celní unie si nemůže upravovat cla podle vlastních potřeb.

Vyhlášeny nejlepší rodinné firmy roku 11 říjen Nejvýznamnější podnikatelský segment již zná své letošní vítěze. Hlavní tuzemská soutěž o nejlepší rodinné firmy vyvrcholila na galavečeru Dne podnikatelů ČR v pražském hotelu Ambassador dne Rodinné firmy zažívají nebývalou pozornost a jsou neoddiskutovatelným pilířem tuzemské ekonomiky.

Vůči třetím zemím jsou všechny členské země celní unie v rovném postavení. Již v roce byl vytvořen Benelux, celní unie mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem. Celní unie existuje také např.

Pojem desintegrace pak vyjadřuje opak integrace, rozklad, popř. Pojmy integrace a desintegrace se užívají v mnoha vědních oborech. Zde je budeme chápat v tom smyslu, jak jsou používány v politické geografii, politologii, v teoriích mezinárodních vztahů, v ekonomii, hospodářských dějinách apod. Integraci je možno pojmout dynamicky jako určitý proces, nebo staticky jako určitý stav, vzniklý integračním procesem.

Společný trh zavádí vedle volného pohybu zboží a celní unie také volný pohyb tzv. Všechny osoby zúčastněných zemí se mohou volně pohybovat po teritoriu zemí společného trhu nejen jako turisté, ale také jako pracovníci, s právem ucházet se v jakékoli zemi o zaměstnání, s právem se tam usadit, pracovat a žít. Vysokým integračním stupněm je hospodářská unie, kde se uplatňuje řada společných politik v hospodářské oblasti.

Vrcholné stadium z ekonomického hlediska představuje monetární unie.

Rozmery stredniho clena na svete

Toto, zřejmě již konečné stadium ekonomické integrace, se skládá z následujících podmínek: záruka úplné a nezvratné konvertibility měn, plná liberalizace kapitálových toků mezi členskými státy, úplná integrace bankovních a finančních trhů členských států, fixace směnných kursů bez fluktuačního pásma a jednotná monetární politika řízená jednotnou centrální bankou. Velmi názorným příkladem takové monetární unie je ta, která byla nastíněna maastrichtskou smlouvou z roku Nejvyšší stadium integrace představuje politická unie, která je tou fází integračního procesu, v níž orgány unie provádějí nejen společnou hospodářskou politiku, ale rozšiřují aktivity do sféry zahraniční, bezpečnostní, obranné a vnitřní politiky.

Politická unie může mít různé formy. Může vystupovat v podobě federace se společnou vládou a společným parlamentem jako je tomu např. Klíčová slova kapitoly integrace desintegrace typy integrace Rada vzájemné hospodářské pomoci Varšavská smlouva Středoevropská oblast volného obchodu Evropské sdružení volného obchodu Evropská unie nahoru 6. Vzhledem k bipolárně uspořádanému světu probíhaly vlastně v Evropě dva integrační procesy.

Generální partner

Jistým předznamenáním poválečné integrace západní Evropy se stal projev britského premiéra Winstona Churchilla, přednesený v září na curyšské univerzitě.

V západní Evropě vzniká řada hnutí, usilujících především o politické sjednocení Evropy. V roce byl založen Mezinárodní výbor spolupráce hnutí za evropskou jednotu, jenž se o rok později proměnil v Evropské hnutí. Velkým impulzem pro další rozvoj evropského integračního procesu se stal Marshallův plán z rokukterý významně přispěl k poválečné obnově Evropy.

V Marshallově plánu se projevila jak nezištná snaha USA pomoci zničené Evropě, tak i cílená snaha posílit v Evropě americký politický vliv a pojistit si budoucí významné odbytiště amerického exportu. Jeho přímým důsledkem bylo i založení Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci OEEC, Organization for European Economic Cooperationkterá se později rozšířila o vyspělé mimoevropské země a v roce se přejmenovala na Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Organization for Economic Cooperation and Development.

Mezi hlavní cíle Programu evropské obnovy European Recovery Programtj. Marshallova plánu, bylo mimo jiné: vytvoření zdravých měn a národních rozpočtů, rozvoj obchodu a podpora exportu zejména do dolarové oblastipodpora hospodářské spolupráce mezi evropskými zeměmi včetně vytvoření systému národních plateb, odstranění kvót v zahraničním obchodě a odbourávání celních bariér.

Úkolem OECD je tyto cíle dále prosazovat a rozvíjet v nových podmínkách. Posláním OECD je napomáhat k rozvoji hospodářství členských států, zvyšování zaměstnanosti a životní úrovně. V současnosti sdružuje 33 nejvyspělejších zemí světa.

6.1 Mezinárodní společenství

Jejím členem se v roce stala i Česká republika. Významným krokem k politickému sjednocení Evropy bylo založení Rady Evropy Council of Europejejíž zakládací dokumenty podepsali 5. Rada Evropy má v současnosti 41 členů včetně České republiky a Slovenska.

Rozmery stredniho clena na svete

Od jejího vzniku bylo hlavním cílem Rady hájit jednotu evropského kontinentu a být zárukou důstojného života jeho občanů. Reakcí na obavy z obnovení německého vojenského potenciálu a hrozby nové německé agrese bylo založení tzv.

Bruselského paktu v březnu Signatáři této obranné aliance byly Velká Británie, Francie a země Beneluxu. Pakt zavazoval členy ke spolupráci ve sféře sociální, ekonomické, kulturní, a především vojenské. Především proto, že NATO je dnes zdaleka nejmocnější a jedinou opravdu efektivně fungující bezpečnostní organizací na světě. Základní myšlenkou EFTA bylo podporovat obchod, avšak bez přenosu suverenity a vytváření formálních institucí disponujících zákonodárnou mocí, jako je to v případě ES, resp.

V roce uzavřelo Evropské společenství dohody o volném obchodu s každou ze zemí EFTA, které se týkaly průmyslového zboží.

Švýcarsko je jedinou zemí EFTA, která se ke smlouvě nepřipojila.