Snažíme se tedy vždy najít nejprve to, co se podařilo, a teprve poté se zaměřujeme na oblasti možného zlepšení. Aktivitu zařazujeme až po předchozím probrání slovní zásoby. Často obsahují rozšiřující cvičení, kterými lze zaměstnat žáky, kteří úkoly rychle zvládají. Žáci se také učí sebehodnocení. Pracovní listy, se kterými žáci případně pracují, jsou součástí metodických příruček pro učitele.

Markéta Palková, RS Moderní výuka ošetřovatelství v cizím jazyce není na středních zdravotnických školách v ČR zcela běžná.

Ve všech učebnicích a materiálech, které jsou v rámci sady Labyrinth k dispozici, je kladen velký důraz na práci se slovní zásobou. Učebnice je určena pro žáky s jazykovou úrovní A1 nebo A2, přesto je vzhledem k odbornosti nejazykového obsahu třeba zahrnout i pojmy, které tyto úrovně překračují. Proto je vhodné jako přípravu na novou slovní zásobu využívat např. Lze využívat slovníky tištěné i internetové, které jsou dnes výrazně častější a žáci se v nich tak lépe naučí orientovat. Podporována je často také dovednost odhadnout význam slova na základě kontextu, která je nejen pro metodu CLIL, ale především pro jazykové dovednosti a reálnou komunikaci v cizím prostředí velmi důležitá.

Střední zdravotnická škola Beroun se již několik let zabývá unikátním projektem výuky ošetřovatelství v angličtině. Díky tomu škola v současnosti rozšiřuje výuku ošetřovatelství i v němčině. CLIL je anglická zkratka Content and language integrated learning. Jedná se o vyučovací metodu založenou na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Poprvé byla metoda popsána již v roce ve Finsku, v ČR se však rozšiřuje až v posledních letech.

Metodu je možné využít prakticky v rámci hodiny cizího jazyka, kdy je probráno odborné učivo, nebo naopak v odborném předmětu, kdy odborný učitel vyučuje buď celou hodinu, nebo část hodiny v cizím jazyce. Hlavním cílem je umět cizí jazyk opravdu použít. Proto je velmi důležitý nácvik a aplikace na životní situace.

Konkrétně se jedná o aplikaci jazyka na situace týkající se zdravotníka a nemocného, případně rodinného příslušníka.

Výuka ošetřovatelství v cizím jazyce metodou CLIL

Cílem výuky ošetřovatelství v cizím jazyce je příprava našich Velikost clena 25 Hodinky na komunikaci s pacientem cizincem v českých podmínkách. Zároveň je má výuka připravit na komunikaci s pacienty i zdravotníky v zahraničí, se kterými se mohou setkat na zahraničních exkurzích, stážích nebo pracovních pobytech.

Příprava učitelů a průběh výuky V rámci vzdělávacích mobilit pedagogických pracovníků absolvovaly v roce celkem čtyři učitelky studijní pobyty ve Velké Británii a v Metody rozsireni realneho clenu. Pobytů se za každý jazyk zúčastnila vždy jedna odborná a jedna všeobecná učitelka, čímž si zlepšily nejen své znalosti anglického a německého jazyka v rozsahu jazykových znalostí na úrovni B1—C1, ale i své odborné znalosti v oblasti ošetřovatelství.

Největším přínosem projektu však byl praktický nácvik výukové metody CLIL, kterou dnes učitelky aplikují do výuky. Na naší škole je výuka zaměřena na konverzaci a rozšíření slovní zásoby především formou frází.

Zvetseny clen E.

Dále se zaměřuje na praktické využití jazyka při běžných ošetřovatelských činnostech sester a zdravotnických asistentů. Předmět je samozřejmě úzce propojen s všeobecnou výukou jazyků.

Vzhledem k tomu, že je mu přidělena pouze hodinová dotace týdně u žáků ve třetích ročnících, je potřebná gramatika probírána v běžných hodinách cizích jazyků. Při hodinách Metody rozsireni realneho clenu v angličtině nebo němčině je potom gramatika procvičována prakticky a na příkladech z praxe. Škola nabízí i semináře pro zdravotníky z partnerských nemocnic, v nichž probíhají odborné praxe žáků a studentů.

Tyto semináře jsou zaměřeny především na základní komunikaci s pacientem cizincem. Je možné použít i kartičky s odbornými výrazy latinskyčímž se zároveň trénuje i latina.

Cílem je především upevnění slovní zásoby a trénování postřehu. Hra má dvě kola. V prvním kole se na jeden stůl rozprostřou kartičky s českým výrazem.

Metoda váženého součtu - vícekriteriální programování - příklad

Všichni stojí okolo stolu, v dostatečné vzdálenosti, tak aby dosáhli na kartičky. První, kdo správnou kartičku popadne, si ji nechá.

  1. Jaka je velikost sexualniho clena u muzu
  2. Co delat pro zvyseni velikosti clenstvi
  3. Zvetsit sirku penisu
  4. Rozmery clenu Delka
  5. Velikost a tvar muzskeho clenu s fotografii

Hra se hraje tak dlouho, dokud na stole nebude žádná kartička. Vyhrává ten, který má největší počet kartiček.

Jak jsem zvysil clena pro 2 cm

Toto kolo se hraje stejně jako první kolo. Aby zůstal jen jeden vítěz, může si každý žák počet kartiček z obou kol sečíst a tak určíme konečného vítěze obr.

  • Он указал на противоположную сторону кратера, на гладкую, по-прежнему без единой отметины оболочку, внутри которой отбывшие властители этого мира запечатали свои сокровища.
  • O řadě Labyrinth a metodě CLIL
  • ZŠ Květnového vítězství

Hrát mohou skupinky, dvojice nebo i jednotlivci. Každá skupinka jednotlivec, dvojice dostane jednu barevnou tabulku s devíti českými názvy nebo frázemi. Vyučující má kartičky rozstříhané v cizojazyčné verzi, bere z hromádky kartičku po kartičce a říká nahlas slova na nich obsažená. V kartičkách se záměrně některá slova opakují, kartičku dostane v tomto případě žák, který 100 zvysi penis dříve přihlásí.

Hrát je možné i opačně, kdy na cizojazyčně psanou tabulku doplňují žáci české kartičky obr.

Operace rozsireni clenu

Aktivitu zařazujeme až po předchozím probrání slovní zásoby. Žáci ve dvojicích až trojicích dostanou přidělené role pacient, sestra, rodinný příslušník, dispečer ZZS, atd. Pro pokročilé může být zadání scénky v cizím jazyce.

Protože už žáci znají odbornou stránku z jiných předmětů první pomoc, ošetřovatelství, ošetřování nemocných aj. Komunikují výhradně v cizím jazyce. Ostatní žáci si zapisují, čemu ze scénky porozuměli, případně co nebylo úplně správně obsahově i jazykově. Na závěr se celá scénka zhodnotí učitelem i ostatními žáky. Tato aktivita je časově náročná, avšak díky reálným situacím a používaným frázím velmi přínosná.

Markéta Palková, RS Moderní výuka ošetřovatelství v cizím jazyce není na středních zdravotnických školách v ČR zcela běžná. Střední zdravotnická škola Beroun se již několik let zabývá unikátním projektem výuky ošetřovatelství v angličtině. Díky tomu škola v současnosti rozšiřuje výuku ošetřovatelství i v němčině. CLIL je anglická zkratka Content and language integrated learning.

Závěrem Přestože je metoda CLIL poměrně efektivní a má svoje výsledky, je nutno zmínit jednu její nevýhodu, a tou je časová náročnost na učitelovu přípravu. Konkrétně pro výuku ošetřovatelství v cizím jazyce touto metodou není k dispozici žádný česky psaný materiál, a proto jsou vyučující odkázáni na zahraniční zdroje a zkušenosti kolegů.

Doporučení, tipy a osvědčené metody pro práci při výuce metodou CLIL

Markéta Palková, RS, odborná učitelka tč. CLIL [online]. Národní institut pro další vzdělávání. Benešová B. Metoda clil: krátký pohled do historie, využití metody clil v Evropě, přínosy a úskalí používání metody clil ve výuce. ZČU v Plzni, Ústav jazykové přípravy.