Vznikla-li funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje až po vzniku služebního poměru představeného, je tato funkce neslučitelná s výkonem státní služby na služebním místě představeného. Zveřejnění seznamů tehdy u soudů vybojoval právní aktivista Tomáš Pecina. Zároveň se situace liší v závislosti na tom, zda funkce člena zastupitelstva obce vznikla před vznikem nebo až po vzniku služebního poměru představného.

Jaka je velikost clena pro vas normalni

Slučitelnost výkonu státní služby "řadového" státního zaměstnance s funkcí člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva obce platí i pro člena zastupitelstva hlavního města Prahy Funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje je slučitelná s výkonem státní služby na služebním místě "řadového" státního zaměstnance. Funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce je slučitelná s výkonem státní služby na služebním místě "řadového" státního zaměstnance. To neplatí vzhledem k výjimce stanovené v zákoně o volbách do zastupitelstev obcíjde-li o výkon státní služby státního zaměstnance zařazeného ve finančním úřadu, vykonává-li tento zaměstnanec přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce; v takovém případě nesmí tento státní zaměstnanec vykonávat státní službu a je možné postupovat analogicky v souladu s § 55 odst.

Vznikla-li funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce před vznikem služebního poměru státního zaměstnance, není překážkou vzniku tohoto služebního poměru.

Podmínky kandidatury státních zaměstnanců ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev

Funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo kraje, vznikla-li před vznikem služebního poměru státního zaměstnance, je překážkou vzniku tohoto služebního poměru. Vznikla-li funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo kraje až po vzniku služebního poměru státního zaměstnance, je důvodem pro pozastavení výkonu státní služby, služební poměr však zůstává zachován. Další aspekty související s kandidaturou Otázkou, kterou je třeba vzít v potaz, je otázka nároků kandidátů ve volbách do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Podle § 56 zákona o volbách do zastupitelstev krajů má kandidát právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny krajským úřadem do dne předcházejícího volbám do zastupitelstva kraje mu ten, k němuž je v pracovním nebo obdobném poměru, poskytl pracovní volno služební volno bez náhrady mzdy.

Jak rozsirene video video

Obdobné ustanovení je obsaženo v § 63 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Jedním ze základních principů státní služby je nestrannost výkonu státní služby — tento princip je obzvláště důležitý u zaměstnanců jmenovaných na služební místa představených, a to vzhledem k jejich specifickému postavení a roli ve služebních úřadech zejména se to týká vyšších představených. Zásada nestrannosti je základní zásadou, ze které vychází neméně důležitý princip depolitizace státní správy, resp.

Muzete zvetsit sexualni clen

Představení jsou již nyní zákonem o státní službě omezeni, nemohou například po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí, může jim být také uložen zákaz konkurenčního zaměstnání po skončení služebního poměru. Je tudíž nepředstavitelné, že by některý prokurátor, i kdyby sám nebyl členem komunistické strany, například odmítal pobyt okupačních vojsk v Československu nebo nesouhlasil v některém jiném směru s politikou komunistické strany.

Zákon politické angažmá žalobců připouští Nejvyšší podíl bývalých členů KSČ je na okresních státních zastupitelstvích v Třebíči ze šesti státních zástupců čtyři bývalí komunistév Chrudimi 2 z 5 a v Sokolové 4 z Naopak ve Znojmě, Žďáru nad Sázavou, Praze 2 nebo třeba v Přerově dnes nepůsobí mezi státními zástupci žádný exkomunista.

Profesní zdatnost i morální kvality Prokurátoři i soudci prošli na začátku devadesátých let prověrkami, takzvanými renominačními procesy, které měly nejoddanější komunistické kádry z justice odstranit. Jejich součástí byla i povinnost předložit lustrační osvědčení.

Mezi krajskými prokuraturami působí nadprůměrný podíl předlistopadových komunistů v Českých Budějovicích, v Brně, ve Středočeském kraji a v Hradci Králové. Na Vrchním státním zastupitelství v Praze je podíl bývalých členů KSČ ještě o něco vyšší než na Nejvyšším státním zastupitelství, bezmála 30 procent.

Z jiných než zákonem stanovených důvodů uvedených výše splnění podmínek pro udělení českého státního občanství prominout nelze. K učinění výjimky není oprávněn ani ministr vnitra či jiný ústavní činitel. Jak a kam se obrátit Je třeba osobně podat žádost o udělení státního občanství České republiky. Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.

Naproti tomu na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci je bývalých komunistů podstatně méně: tři ze 32, tedy pod deset procent. Z toho lze dovodit, že řada státních zástupců, dřívějších prokurátorů z těch dvou institucí, byla členy komunistické strany. Já dnes tento stav pouze musím vzít na vědomí, akceptovat ho, protože de iure je pro mě neměnný.

Každý šestý současný státní zástupce byl před listopadem 1989 členem KSČ

Zákon státním zástupcům nezakazuje politické angažmá, teoreticky tak mohou být členy jakékoli politické strany. Dále by měla být podepsána a datována a také je vhodné ji i stručně odůvodnit.

Z žádosti dále musí být patrné, zda a z jakých důvodů žadatel žádá o prominutí splnění podmínek pro udělení státního občanství České republiky.

Stanoviska sekce pro státní službu Podmínky kandidatury státních zaměstnanců ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev Zákon č. Samotná jeho kandidatura ve volbách se na jeho služebním poměru nijak neprojeví.

Žadatel, který v České republice vykonává nebo vykonával závislou práci, k žádosti dále připojí: potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu, pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v České republice v minulosti věnoval.

Žadatel, který studuje nebo v minulosti na území České republiky studoval, k žádosti dále připojí potvrzení o studiu, poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium. Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením superlegalizační doložkou nebo tzv.

Udělení státního občanství České republiky

Apostillounestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

Ministerstvo vnitra si může od žadatele vyžádat další doklady týkající se například jeho pracovní a podnikatelské činnosti pracovní smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, daňová přiznání aj.

  1. ZPRÁVA o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii
  2. EUR-Lex - IE - EN - EUR-Lex

Manželé mohou podat společnou žádost o udělení českého státního občanství. Rodiče, popř.

Jak dosahnout velkych velikosti penisu

Dítěti mladšímu 18 let lze udělit české státní občanství samostatně lze pro něj podat samostatnou žádost na základě žádosti zákonného zástupce. Postup je stejný jako u žádosti rodičů, ve které je již dítě zahrnuto.

Praha objektivem Státní bezpečnosti (Fotojatka 2014) / Prague by Secret Police of Czechoslovakia

Pokud je do žádosti zahrnuto dítě starší 15 let, resp.