Byla zrušena cla na vnitřních hranicích a zaveden společný celní tarif - "společné vnější clo". Prvním cílem se stala plná integrace do "západních struktur". V rámci takového výzkumu si můžeme klást následující otázky: Platí pro chování příslušného státu v Radě EU, že jeho geografická pozice je důležitou determinantou jeho koaličního potenciálu? In: Naurin, D.

Both in the Czech and European contexts, the Council of the EU is a relatively frequent subject of interest in political science research. A substantial amount of work both in the tradition of qualitative and quantitative research focuses especially on the process of coalition building and the impact and functioning of the different levels of the Council. This theoretical discussion analyzes the possibilities which both the qualitative and quantitative approaches offer concerning research dealing with the coalition behavior of one concrete EU member state.

  • ZPRÁVA o kulturních dimenzích vnější činnosti EU
  • Rozhodnutí by mělo na jedné straně zajistit, aby členské státy byly povinny lépe informovat o těchto dohodách, na druhé straně by však mělo také posílit jejich pozici při vyjednávání.
  • В такие периоды полип уже не существовал как сознательное, разумное существо-единство.
  • Jak zvetsit Dick na 20 hodinkach
  • И Ярлан Зей -- или кто бы это ни был -- также проинструктировал Центральный Компьютер оказывать Неповторимым помощь, когда бы они ни появлялись,-- задумчиво произнес Хилвар, следуя линии его логики.
  • Иeskб parlamentnн delegace se zъиastnila vэroиnнho zasedбnн PS OBSE v Lucemburku ()

In doing so, it takes into account various specifics which characterize the Council of the EU and which substantially influence the behavior of its member states. The paper concludes that the qualitative approach while being to a substantial degree complementary to the quantitative tradition offers better tools for an analysis focusing on the coalition behavior of one member state than its quantitative counterpart.

Clenske dimenze hlasovani Mix pro zvetseni clena

One of the reasons lies in the nature of our research which deals with the process of promoting the interests of the Czech Republic in the EU Council, with a special emphasis on coalition building and searching for compromises. Úvod Přestože v posledních letech došlo také v českém prostředí k nárůstu studií a výzkumu Zbíral a, Zbíral b, BelkoPlechanovováParízekkterý se zabývá chováním států v Radě EU, dosud Clenske dimenze hlasovani pozornost nebyla systematicky věnována koaličnímu chování České republiky v této zásadní instituci EU.

Teprve poté může následovat sběr dat, jejich analýza a konečně interpretace výsledků a diskuze s dosud známými poznatky. Všechny tyto etapy lze jen stěží Clenske dimenze hlasovani vyložit v rámci jednoho textu. Koneckonců, samotná otázka směrující na pozici ČR v Radě EU vyžaduje doplnění prostřednictvím skupiny dílčích otázek.

Předložený článek Clenske dimenze hlasovani za cíl pokrýt prvně dvě jmenované fáze, a to s důrazem na zdůvodnění toho, co nám různé výzkumné tradice mohou o Radě EU a koaličním chování v něm sdělit. Předkládaná konzultace je tedy úvodem do konkrétního výzkumu koaličního chování ČR, který má za cíl ověřit, jak se projevují v případě partikulárního státu, jenž je prozatím ještě stále relativně mladým členem EU, obecnější předpoklady týkající se koaličních Sledujte, jak zvysit tloustku clena v jednotlivých tematických oblastech a na jednotlivých úrovních Rady.

Hlavnн menu

Výzkum se opírá na jedné straně o teoretická východiska racionalismu a teorie racionální volby, která operují s předpokladem vytváření ad hoc koalic na základě konkrétních zájmových preferencí.

Clenske dimenze hlasovani druhé Clenske dimenze hlasovani potom bere v úvahu premisy konstruktivismu který do výzkumu institucí zasáhl také významným vlivem na nový institucionalismus vyzdvihující význam určitých institucionalizovaných, stálých koalic založených na geografické či kulturně-politické blízkosti, tradici skupinové politické spolupráce apod.

Ve vlastním výzkumu se však nejedná jen o ověřování předpokladu, jakým koalicím a za jakých podmínek dává příslušný stát přednost, ale také o otázky, jaké motivy determinují v konkrétních případech zástupce ČR jako členského státu Clenske dimenze hlasovani výběru příslušných koaličních partnerů, případně ke změnám v koaličním chování, a jaké další faktory endogenní i exogenní povahy vstupují do procesu vyjednávání apod.

Za tímto účelem se předkládaný text nejprve zamýšlí nad výhodami a nevýhodami kvantitativně a kvalitativně orientovaného výzkumu koalic v Radě EU a koaličního chování členských států či státu.

Jakkoliv se jedná o dvě odlišná témata, jejich výzkum spolu tematicky úzce souvisí: Žádný koaliční aktér se nepohybuje v institucionálním vzduchoprázdnu, zároveň je ale každý natolik specifický, že jej nelze redukovat na pouhého řadového nositele určité hlasovací síly.

Na základě reflexe obou tradic se s přihlédnutím ke specifikům Rady EU snažíme představit, na jaké otázky nám může kvantitativní či kvalitativní výzkum stran koaliční tematiky odpovědět. Jinými slovy, v tomto textu bychom rádi zjistili, jaký druh výzkumu je pro analýzu koaličního chování jedné členské země vhodný.

Clenske dimenze hlasovani Silny narust clenu

Struktura našeho textu je následující. V první kapitole stručně představujeme Radu EU, její základní funkce a charakteristiky, s důrazem na specifika její činnosti v politickém systému EU. Domníváme se totiž, že ačkoli je předmětem našeho výzkumu koaliční chování členského státu a jeho chování jakožto aktéra v procesu vyjednávání, je tato dílčí problematika neoddělitelná od problematiky výzkumu Rady jakožto instituce, která funguje specifickým způsobem a jednání aktéra v ní se řídí specifickými pravidly.

Chceme-li odpovědět na otázku, jaké jsou výhody a nevýhody kvantitativně a kvalitativně orientovaného výzkumu koaličního chování členských států v Radě a co z toho vyplývá pro výzkum týkající se konkrétního členského státu, je nutné ptát se, zda specifická povaha vyplývající ze struktury, norem, procesů typických pro Radu i samotných aktérů, kteří v Radě zastupují členské státy, nemá příslušné implikace i pro výběr vhodné metodologie.

Druhý úsek je zaměřen na analýzu stavu kvantitativního výzkumu, který vysvětluje jednání členských států v Radě EU, zatímco ve třetí části konzultace Clenske dimenze hlasovani kvalitativní tradici a její explanační potenciál. V závěrečné pasáži pak shrnujeme důsledky, jež z našeho textu vyplývají pro výzkum koaličního jednání konkrétní členské země, a nastiňujeme směr našeho dalšího výzkumu.

Vyhledávání

Neméně důležitá je ale její funkce legitimní platformy pro artikulaci a prosazování zájmů a představ členských zemí. V nejobecnější rovině jsou v Radě členské státy zastoupeny dle jakou tloustku Dick mate populační síly, na jejímž základě jsou jim přidělovány vážené hlasy Taagepera, Hosli [3]. Jejich pomocí, spolu s počtem zemí a na vyžádání přepočtem vážených hlasů a zemí na obyvatelstvo EURada rozhoduje a plní své funkce.

Při vykonávání své činnosti ovšem Rada nepředstavuje homogenní a snadno uchopitelnou entitu.

EP přijal rozhodnutí týkající se vnější dimenze energetické politiky

Naopak se jedná o instituci, která je svým vnitřním nastavením natolik specifická, že ji lze obtížně srovnávat s jinými ministerskými platformami mezinárodních organizací, [4] a že tak představuje instituci svého druhu. Specifika Rady, na jejichž nejdůležitější prvky chceme v této sekci poukázat, přitom ovlivňují její výzkum, respektive podmiňují volbu výzkumné strategie při hledání odpovědí na konkrétní problémy související s koaličním chováním dané členské země či členských zemí. Prvním specifikem Rady je, že zájmy členských zemí jsou vyjadřovány na třech různě koncipovaných úrovních Häge První tvoří pracovní skupiny, jejichž úkolem je projednávat především věcnou stránku navrhovaných předloh, druhou je COREPER a přípravné výbory, jež při vyjednávání zohledňují politické aspekty preferencí členských států, a konečně třetí skupinu tvoří resortní ministři, dojednávající zásadní politické otázky a formálně schvalující legislativu, u které byla faktická shoda dosažena na nižších úrovních.

V souvislosti s distribucí vlivu jednotlivých úrovní se dlouhodobě favorizoval vliv pracovních skupin a COREPER na úkor ministrů Hayes-Renshaw — WallaceBeyersv poslední době ale Clenske dimenze hlasovani studie doložily, že ministerská úroveň se svým vlivem technokratickým a polopolitickým fázím jednání vyrovná Häge Během vyjednávacího procesu nicméně prosazování zájmů zohledňuje celou řadu perspektiv, přičemž neplatí, že by role jednotlivých složek byla striktně oddělena.

Například studie Foilleuxe a kol.

Иeskб parlamentnн delegace se zъиastnila 28. vэroиnнho zasedбnн PS OBSE v Lucemburku

Dalším podstatným specifikem je význam kultury kompromisu pro rozhodování v Radě EU. Ačkoliv je podle primárního práva rozhodovacím nástrojem Rady hlasování, a to zejména kvalifikovanou většinou QMVfakticky k němu dochází zřídka.

Byť jsou hladiny QMV či s ní související blokační menšiny nastaveny na velmi vysoké hodnoty, v Radě se zpravidla vyjednává do dosažení maximálního možného konsensu, který hodnotu QMV přesahuje Heisenberg Neformální a nepsaná pravidla mají své další rozměry: omezené působení má například formálně závazný Jednací řád Rady — základní norma, která upravuje chování zástupců členských států při jednání Rady a jejích složek.

Vážení hlasů v Radě V případech, kdy Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou hlasů, je vážení hlasů výsledkem kompromisu mezi členskými státy, které jsou si na rovny před zákonem, ale současně se v mnoha aspektech liší. Jedním faktorem, který předurčuje počet hlasů pro daný členský stát, je velikost jeho populace. Neplatí zde ovšem přímá úměra; systém relativně zvýhodňuje státy s malou populací. Při současném rozložení hlasů nemohou "velké" země přehlasovat "malé" státy a naopak.

Ačkoliv Jednací řád Rady oficiálně zakazuje například použití tzv. S významem hlasování a vyjednávání jako nástroje rozhodování souvisí také problematika tzv. Od rokukdy byl na základě Závěrů Evropské rady ze Sevilly novelizován jednací řád Rady, jsou veškerá jednání, kdy Rada EU rozhoduje o legislativní předloze, veřejná a mohou být například sledovaná prostřednictvím webstreamu.

Tento krok, Clenske dimenze hlasovani je často považován za krok k demokratizaci Rady a její větší kontrolovatelnosti, nicméně podle aktérů vedl k tomu, že se ještě více jednání přesunula z jednacích sálů do kuloárů a přenášená zasedání představují v lepším případě zlomek skutečných procesů, v horším pouze předstírané divadlo.

Kolik muze muzsky clen států se liší nejen dle své politické či odborné kompetence, ale také povahou svého primárního působiště.

V části pracovních skupin či přípravných výborů zasedají diplomaté působící na stálých zastoupeních členských států, kteří se permanentně pohybují v Bruselu.

Clenske dimenze hlasovani Zvyseni rozvodu nebo pravdy

Řada skupin je naopak obsazována experty, kteří na jednání dojíždí z jednotlivých států, což pak plně platí o ministerské úrovni. Různá míra permanentnosti pobytu v Bruselu logicky vede k odlišné hloubce socializace u různých aktérů a ke vzniku různých druhů loajality — příkladem může být Výbor stálých zástupců COREPERjehož členové jsou zpravidla loajální nejen své vládě, ale cítí se být zodpovědní také nepsanému zákonu velícímu dospět k dohodě Bostock Pátým zvláštním znakem Rady je způsob jejího řízení.

Rada je od vzniku Evropského společenství uhlí a oceli vedena rotačním předsednictvím, ve kterém se všechny členské státy v pravidelném šestiměsíčním intervalu střídají.

Hlasování na unijním summitu o předsedovi Evropské rady

Předsednický stát má celou řadu úkolů, z pohledu koaličního chování je důležité, že k nim patří také role architekta konsensu v Radě EU. Kromě povinností má předsednická země nespornou výhodu oproti ostatním zemím, spočívající například v privilegovaném přístupu k informacím, což může předsednický stát oproti ostatním v koaličním vyjednávání zvýhodnit Kaniok Na druhou stranu se ovšem předsednictví musí chovat nestranně, což pro daný stát znamená svým způsobem schizofrenní situaci.

Šestým specifikem jednání Rady je, že charakter jednání neurčují pouze interní normy ať už formální či neformální instituce, ale také vnější pravidla. Rada se nepohybuje v institucionálním vzduchoprázdnu, ale většinu své činnosti pracuje v kontaktu s dalšími institucemi EU, zejména s Evropským parlamentem EP a Evropskou komisí EK. Odlišné rozhodovací procedury, do nichž je Rada zapojena například při schvalování legislativy, mají přímý Clenske dimenze hlasovani na jednání aktérů Rady — přičemž tyto podmínky jsou zvnějšku dané a mnohdy nepředvídatelné, protože jak EP, tak EK jsou instituce odlišné povahy než Rada, jelikož v politickém systému EU hájí zájmy svébytného typu.

Zatímco prvních šest charakteristických rysů platí o Radě obecně a de facto ovlivňovaly její činnost od vzniku Radysedmá vlastnost bude relevantní teprve od listopadu Ačkoliv naše konzultace rezignuje na jakékoliv prognostické ambice, uvádíme ji proto, že většinu výše zmíněných specifik tato vlastnost nejspíše podstatně ovlivní. Díky ustanovení článku 16 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy se totiž od listopadu změní konstrukce QMV.

Zásadní novinkou je vypuštění vážených hlasů a zjednodušení složení QMV pouze na počet hlasujících zemí a jejich populační sílu.

Account Options

Do listopadu mají mít státy k dispozici jak nový způsob hlasování, tak na vyžádání dosud platnou konstrukci zohledňující vážené hlasy. Po listopadu by již měla fungovat pouze nová úprava. Zjevným důsledkem této změny je posílení pozice lidnatějších států na úkor malých populačně méně silných zemí.

Clenske dimenze hlasovani Metody rostoucich clenu

Přehled kvantitativního výzkumu V předchozích odstavcích mají nastíněná specifika Rady EU důležité dopady pro výzkum chování aktérů vyjednávacího procesu. V obecné rovině lze konstatovat, že výzkum chování států v Radě EU sleduje svým rozdělením na kvalitativně a kvantitativně orientovanou produkci základní teoretickou debatu mezi racionalisty a konstruktivisty Pollackkterá modernímu zkoumání evropské integrace určuje základní vymezení.

Clenske dimenze hlasovani Pristroje pro zvetseni clena

Tvrzení, že kvantitativně zaměřený Je mozne zvysit clena pomoci smetany Rady EU v dnešní produkci dominuje, lze doložit především šíří témat, která pokrývá, pestrým spektrem použitých přístupů a koneckonců pohledem Clenske dimenze hlasovani objem studií a knih, které jej využívají.

Jejich společným vodítkem je konstrukce zájmu a chování státu jako neměnné hodnoty, mající Clenske dimenze hlasovani a exogenní povahu, která je nezávislá například na sociální interakci v Radě EU. Podrobněji komentovat ryze teoretický výzkum nemá z hlediska našeho textu valného smyslu, [7] protože oproti empirickým studiím nepracuje s reálnými daty a reálným chováním aktérů rozhodování a vyjednávání v Radě EU.

Nijak tím samozřejmě nesnižujeme jeho význam pro utváření obecných hypotéz, které může empirický výzkum prověřit. Empirický směr výzkumu se opírá o skutečná hlasování a reálně vyjádřené pozice.