Nemáte žádnou sexualitu. Obnovení celého měsíce po třech, vzhled citlivosti měsíců po šesti. Efektivní skupiny nepřijímají prostou většinu jako dostatečný důvod pro podniknutí akce. Nejčastěji je mezera pozorována v zadních a postranních vaginálních oblouků, velmi zřídka - přední ze stejných důvodů, že poškození stěn vagíny.

Vyžadováním rezervace dokumentů zabráníte provádění změn několika lidem ve stejnou dobu, což může způsobit konflikty úprav a vést k nejasnostem. Vyžadováním rezervace může také připomenout členům týmu, aby mohli přidat komentář při kontrole souboru, abyste mohli snadněji sledovat, co se v jednotlivých verzích změnilo.

Další informace najdete v článku Nastavení knihovny tak, aby byla vyžadována rezervace souborů. Sledování verzí Pokud potřebujete zachovat předchozí verze souborů, můžou vám knihovny pomoct sledovat, ukládat a obnovovat soubory. Všechny verze můžete sledovat stejným způsobem.

snizena velikost clena po obrizenosti

Můžete také určit některé verze jako hlavní, třeba přidat novou kapitolu k příručce a některé verze jako méně významné, třeba opravit pravopisnou chybu. Pokud chcete pomoct spravovat prostor úložiště, můžete zvolit číslo každého typu verze, který chcete uložit.

Další informace o správě verzí najdete v článku Jak funguje správa verzí v seznamu nebo knihovně. Požadování schválení dokumentu Můžete určit, že se vyžaduje schválení pro dokument.

Dokumenty zůstanou ve stavu čekání na vyřízení, dokud nejsou schváleny nebo odmítnuty někým, kdo má oprávnění k tomu. Můžete určit, které skupiny uživatelů mohou dokument před schválením zobrazit. Tato funkce může být užitečná, pokud vaše knihovna obsahuje důležité pokyny nebo postupy, které je třeba před ostatními vidět. Další informace o schvalování dokumentů najdete v článku o požadování schválení položek v seznamu nebo knihovně. Informování o změnách Knihovny podporují technologii RSS, takže členové vaší pracovní skupiny mohou automaticky přijímat a zobrazovat aktualizace, novinky a informace v konsolidovaném umístění.

Snizena velikost clena po obrizenosti RSS můžete použít k upozornění na jakékoli změny knihovny, například když se soubory uložené v knihovně změní. Informační kanály RSS umožňují členům pracovní skupiny zobrazit konsolidovaný seznam souborů, které se změnily.

Můžete také vytvořit upozornění e-mailem, abyste byli informováni o změně souborů. Vytvoření pracovních postupů Knihovna dokumentů nebo typ obsahu může používat pracovní postupy, které vaše organizace definovala pro firemní procesy, jako je například Správa schvalování nebo revize dokumentů. Vaše skupina může použít firemní procesy k dokumentům, které jsou označovány jako pracovní postupy, které určují akce, které je potřeba v posloupnosti provést, například schvalování nebo překlad dokumentů.

Pracovní postup je automatizovaný způsob přesouvání dokumentů nebo položek pomocí posloupnosti akcí nebo úkolů. Tři pracovní postupy jsou ve výchozím nastavení dostupné pro knihovny: schválení, které směruje dokument skupině lidí ke schválení. Shromáždit názory, které Jak priblizit clena doma sledovat video dokument skupině osob pro zpětnou vazbu, a vrátí dokument osobě, která pracovní postup iniciovala jako kompilaci.

Další informace o pracovních postupech najdete v tématu Přehled pracovních postupů zahrnutých ve službě SharePoint.

Definování typů obsahu Pokud vaše skupina pracuje s několika typy souborů, jako jsou listy, prezentace a dokumenty, můžete rozšířit funkce knihovny tak, že povolíte a definujete více typů obsahu. Typy obsahu přidávají flexibilitu a konzistenci napříč více knihovnami. Každý typ obsahu může určovat šablonu a dokonce i pracovní postupy. Šablony fungují jako výchozí bod, formátování a jakýkoli standardní text a vlastnosti, které platí pro dokumenty daného typu, například název oddělení nebo číslo smlouvy.

Další informace o typech obsahu najdete v tématu Úvod k typům obsahu a publikování typu obsahu. Sledování auditu Pokud máte skupinu citlivých souborů a je to užitečné vědět, jak byly dokumenty použity, můžete definovat zásady, které umožňují povolit sledování událostí, jako jsou změny souborů, kopie nebo odstranění.

snizena velikost clena po obrizenosti

Informace o nastavení auditování najdete v článku Konfigurace nastavení auditování kolekce webů. Životní cyklus webu a důchod Weby, jako je worksites dokumentů a diskusní weby, jsou obvykle po jejich nevhodném zablokování, a to díky cennému úložišti a muddying výsledkům hledání. O koakci hovoříme tehdy, když členové skupiny pracují na určitém úkolu relativně nezávisle, bez spolupráce, rivality i soutěžení. O kooperaci či pozitivní interakci mluvíme tehdy, když členové skupiny spolupracují při dosahování určitého cíle.

Necítí přitom rivalitu a ani nesoutěží. Při rivalitě soupeření se členové skupiny snaží zvýšit nejen svoje dosavadní výsledky, ale zároveň se snaží snížit zásluhy partneraresp.

Soutěžení kompetice existuje ve dvou formách : jako motivace činnosti a jako organizace práce. Soutěžení jako motivace činnosti často přechází do rivality. Je to úsilí zlepšit své výsledky, a tak překonat jiné osoby ve skupině. Konkurence zde převažuje.

Soutěžení jako forma organizace práce skupiny je cílevědomé zavedení takových vztahů, při nichž každý člen skupiny usiluje o maximální výkon, ale v zájmu co nejlepších výsledků celé skupiny. Každý vedoucí pracovník musí sledovat, jak probíhají v jím vedené skupině jednotlivé typy či formy interakce. Měl by snizena velikost clena po obrizenosti být vědom také toho, do jaké míry se a jak se objevuje v pracovní skupině i rivalitaa to i ve vztahu k němu a jeho funkciaby mohl zvolit správnou intervenci.

Skupiny se též od sebe mohou lišit např. Abychom pochopili mentalitu sociální skupiny, musíme především analyzovat její výrazové projevy a jazyk a osvojit si sémantickou strukturu tohoto jazyka. Příslušnost člověka k určitým skupinám se stává jednou ze základních determinant snizena velikost clena po obrizenosti jeho osobnosti, jeho cítění, myšlenírozhodování a sociální komunikacemá vliv i na jeho potřebykupní motivacispotřební chování, myšlení a tvořivost atd. Typické znaky efektivních a tvořivých pracovních skupin Douglas McGregor : - Atmosféra je zde spíše neformálníuvolněná, příjemná.

Diskuse o cíli je vedena tak dlouho, dokud cíl není formulován tak, aby se členové skupiny mohli zavázat k jeho plnění. Většiny rozhodnutí se dosahuje všeobecným souhlasem konsensemze kterého je jasné, že každý člen je ochoten se zapojit. Formální hlasování se provádí minimálně. Efektivní skupiny nepřijímají prostou většinu jako dostatečný důvod pro podniknutí akce.

Členové naslouchají jeden druhému. Odlišný názor není potlačován či překonáván ukvapenou akcí skupiny. Důvody nesouhlasu jsou však pečlivě zkoumány a skupina se snaží řešit rozdíly spíše než je potlačit. Osobní útoky ať již veřejné nebo skryté neexistují.

Jsou reálnézajistitelné a akceptované. Vedoucí skupinu neovládá diktátorsky, ani mu skupina nevhodně neodporuje. Spíše se vůdcovství skupiny přesouvá čas od času v závislosti na okolnostech. Je málo důkazů o boji o moc v době činnosti skupiny. Nejde o to, kdo řídí a kontroluje, nýbrž o to, dokončit úkol.

Ve tvůrčích skupinách se sice s růstem skupiny zvětšuje počet vyslovených myšlenek, ale nikoliv úměrně k počtu členů skupiny. Zvětšováním velikosti skupiny pociťuje stále větší procento členů zábrany proti participaci. V malých skupinách má každý jedinec větší příležitost i prostor, ve kterém se může projevovat, a tak mohou být vyjádřeny jeho základní schopnosti. Ve větších skupinách jsou schopni vyjádřit své schopnosti, dovednosti a myšlenky pouze osobnostně silnější a robustnější jedinci.

Zábrany v participaci mohou mít za následek potlačení kritiky myšlenek prezentovaných sebevědomějšími a panovačnějšími členy. Tak se stává, že produktivita tvůrčích skupin se sníží vzhledem k mlčení většiny. Čím větší skupina, tím významnější úlohu zastává nejčastější diskutér a tím větší je propast mezi rozsahem participace nejčastějšího diskutéra a mezi ostatními členy.

Podle délky trvání rozlišujeme skupiny stálé např. Skupiny s lichým počtem členů pracují někdy efektivněji než skupiny se sudým počtem členů, které se často rozpadávají na páry, jež se mohou zabývat svými osobními záležitostmi a izolovat se od jiných členů skupiny.

Společné zájmyspolečné cíle, společná hierarchie hodnot a vědomí "MY" jsou nejdůležitějšími charakteristikami integrované společenské skupiny. Nebezpečí stagnace v rozvoji sociálních skupin je tzv. Většina lidí se snaží hovořit a jednat ve skupině tak, aby to pro skupinu bylo vhodné, žádoucí, přijatelné.

Tento jev se nazývá sociální deziderabilita. Zdá se, že pro každý úkol existuje optimální velikost skupiny, při které je efektivnost skupiny maximální. Tedy nejen příliš málo, ale i příliš mnoho pracovníků bývá na závadu efektivnosti prácezejména tehdy, nejsou-li ani prostorové podmínky na pracovišti optimální. Ve velké skupině mají také jednotliví členové nedostatek příležitosti projevit své názory, Zvetseni masti ve skupině.

Několik dní by se mělo zdržet se od pohlaví doba trvání režimu odpočinku závisí na intenzitě poškození. Pak lze obnovit sexuální aktivita, s přihlédnutím k předchozím chybám během fyzické lásky.

V přítomnosti výrazného krvácení je jeho zdroj stanoven a eliminován pomocí tamponády nebo cévní blikání. Rassengers ze stěn a vaginálních oblouků, stěny konečníku a močového měchýře vyžadují reliéf v provozních podmínkách.

S slabostí vazů dělohy provádí rekonstrukční operace. S příznaky, laparotomie s nástavcem Čistící břišní dutina a lisování poškozených orgánů. Konzervativní terapie platí podle svědectví: v přítomnosti povrchů ran -; s suchem vagíny - intimní maziva; při krvácení bez poškození tkání - hemostatické léky; v křehkosti stěn krevních cév, které vyvolává krvácení - drogy vyztužující na nádobu zejména vitaminomplexy.

Prevence poškození během fyzické lásky Rada je spíše lékařská, ale život: bez střízlivého posouzení našich vlastních příležitostí, nesnažte se opakovat triky z filmu "50 odstínů šedé" a podobně.

Pokud je touha experimentovat - udělejte to postupně a mírně, vzpomíná na to, že fyzické zdraví je mnohem důležitější než momentální sexuální potěšení. Buďte připraveni zůstat kdykoliv, i na fantastický vzletový pocit. Žádné orgasmy a jasné pocity jsou postižení žen.

A dokonce i v případě, že partner je připraven doručit partnera s radostí za cenu svých vlastních utrpení a horší než zdraví, skutečný člověk Nikdy to nebuďte obdivovat. Jsem v šoku. Právě náhodně narazil na články o ženské obřízce!!! Všechno snizena velikost clena po obrizenosti, dokonce snizena velikost clena po obrizenosti přečtete, nerozumím tomu, pro co je?

Slyšeli jste o tom? Obřízka žen - operace sestávající při odstraňování nebo poranění částí ženských genitálií, až do kompletní odstranění Hlavy a části těla klitorisu klitoridektomie a malé sexuální rty prováděné bez lékařského svědectví. Příčiny vzhledu a historie obřadu Obřízka žen je nejprve opravena ve starověkém Egyptě [bez vzdáleného zdroje? Chirurgická chirurgie na klitorisu byla prováděna v říši Inků.

U ženy. Katoličtí kněží byli považováni za barbarství. Podle klasifikace Světové zdravotnické organizace existují 4 hlavní typy ženské obřízky. Malá díra je vlevo. Geografické distribuce Země, ve kterých jsou obřízka žen běžná. Reds zvýrazněná země, ve kterých je provádění a šití prováděno, Pink - pouze odstranění Obřízka žen je praktikována ve více než 30 zemích světa, většinou v mnoha zemích Středního východu a Afriky. V Asii, obřízka žen tradičně mezi některými komunitami na Filipínách, v Malajsii, Pákistánu a Indonésii.

To je také někdy praktikován v arabských emirátech, jižním Jemenu, Ománu a Bahrajnu. Diskuse a zákazy Žádné náboženství nepovažuje ženskou obřízku s povinným. Muslimové považují tento obřad pro zakázané. Mnoho Sheikh a Ulea publikoval, vyhlásí ženskou obřízku zakázanou. Je důležité poznamenat zásadu Šaría o nepřípustnosti způsobující úmyslné poškození zdraví. Ačkoli tato praxe byla distribuována hlavně v muslimských zemích, není v Koránu zmíněna a jde do kořenů do předem islámské pohanské minulosti.

A ve skutečnosti je to národní zakázkové, které jsou prováděny lidmi různých náboženství, jako jsou křesťanští policajti v Egyptě. Všechny formy ženské obřízky jsou tedy kategoricky zakázány islámem a přicházejí proti svým normám, protože Aplikujte ohrožující poškození fyzického zdraví a psychiky ženy. Zároveň plast z ženských venkovních pohlavních orgánů, a ne jejich odstranění a ošklivost, není zakázán islámu. Ti, kteří považují ji přípustnou nebo žádoucí, hovoří o jeho možnost.

Sex rty mohou být velké od narození, nebo se stát tak po dodání, zejména pokud porod byl doprovázen prasknutím. Deformované velké rty poskytují nepříjemnosti, když máte sex, některé ženy je mohou zvážit v neestetikách.

Postup trvá asi půl hodiny a pro pacienta je téměř bezbolestný. V důsledku toho jsou všechny varianty asymetrie zárodečného rtu a jejich nadměrná hodnota eliminována. Nicméně, v roce se zdálo být varování americké vysoké školy porodnictví a gynekologie ACOGže tato praxe není pro zdraví naprosto bezpečná.

Ve Velké Británii byla obřízka žen oficiálně zakázána pouze v roceale mnoho afrických komunit ve velkých městech nadále používají rituál obřízky. Od roku je ženská obřízka v Egyptě zakázána: s výjimkou případů "lékařské potřeby". Někteří lékaři i nadále provádět operace pomocí této rezervace.

Osvědčení Bylo mi sedm let, - dává svědectví Samieho, muslimské dívky z egyptské vesnice, - byl jsem strašně znepokojen a nervózně, protože jsem si vzpomněl na příběhy dospělých žen o obřízce, bolesti a mouce. Všichni z nich konvergovali, že Rallet rozdělil svůj život v Num: před a po operaci.

Přehled: vládnutí webu, oprávnění a sdílení pro vlastníky webů

Jejich zjevení mě vedlo k vzrušení. Obával jsem se, že na jmenovaném dni mě spěchal. Co se stalo, pak mě vede k hororu a teď po mnoha letech. Zlomím se od samotných vzpomínek. Někdy se mi tato operace snáše v noci. Manžel říká, že křičím a plakám ve snu, zavolej maminka. To je brutální a absolutně bezvýznamný rituál. Je dokonce děsivé V chatě vstoupil do poslechové babičky. Dostala se na kolena vedle mě, rozprostřela nohy Zavřel jsem oči, protože v jejích rukou byl nebezpečný holicí strojek.

  • Podle vnitřních znaků skupin: a primární - malé skupiny s intimními vztahy a osobním kontaktem, mezi členy jsou důvěrné vztahy - základním motivem je uspokojení vztahů a činnosti - prvotní místo setkání s kulturou - jsou relativně dlouhodobé, jedinec se angažuje svou osobností - tento pojem zavedl americký sociolog C.
  • Hledání Role a zodpovědnosti pro podporu webu Některé části v předchozím seznamu už můžou být od modelu zásad správného uspořádání webu nebo na úrovni organizace rozhodnuty, například kolik prostoru úložiště máte na vašem webu, a jaké vlastní nastavení můžete dělat pro vzhled a chování webu.
  • Prirodni clensky program
  • Jak priblizit clena Girks
  • Přehled: vládnutí webu, oprávnění a sdílení pro vlastníky webů - SharePoint

Ostrá bolest probodla mé tělo, a já jsem ztratil vědomí, a když jsem snizena velikost clena po obrizenosti k sobě, viděl jsem mezi boky krvavého švu mezi boky, z nějakého důvodu se mi zdálo, že to byla velká červená růže, s jakou rosa kape Byla jí 17, když stlačila v Anglii a opustila zástupce anglického kalhotku. Jejich BMP prošly před čtyřmi lety kvůli výfuku. Pro všechny nasazení jsem se nic nezajímal.

Samozřejmě to bylo, že bez YMA ze sexu a dokonce tolerance. Myzh snizena velikost clena po obrizenosti neohrožuje, že jsem byl posedlý. Řekl jsem Yemy po Pazvodě. Když jsem se zamračil, myslel jsem, že to bylo a bez ohledu na to. V mém kmeni, Y Masai, to je zmrazeno pozdě - někdy svatba sám. Já sám a stale-achesham to dělal s obyčejnými nůžkami. Bylo to velmi bolestivé, zdálo se, že by to nikdy neskončilo. No Y Masai se nehledá plakat - je nutné běžet, i když to bolí moc.

Měl jsem dva lidi ve stejnou dobu po Pazvodu, ale použil jsem jeden z mne, Dpygoy, hádal jsem, že bych mohl jen uddly. Nezapínám sex sexu, ale vždycky chci, aby potvrdili. A vědomě jsem neopustil zástupce všech těchto let. V životě jsem zametl plnou houpačku. Dostal jsem se: "Nikdy nenajdete manbál, který vás bude milovat. Nemáte žádnou sexualitu. Tepe, po čtyřech z zasraných let, pánev v Dyesha je zpožděna.

Nejsem připraven na nový pokus, ale měl jsem naději. Uvědomuji si, že když jsem byl schopen zeptat se totéž, že každá žena je báseň z toho, co milujete, pozitivnost zralosti. Nikdy nemůžu nic zažít. Alison 19 let. Objevila se a vyšla v Anglii. Před deseti lety, ji a dva svůdníci měli štěstí na Knihyliyili v Sydanu - údajně léčit Babyshky s Santyhkou.

Druhý den její sestery byl vzat do místního akceptru a vypnula se všemi dívkami s genitálií - lisy nůžky. Bez Jak zvysit penis muzi. Alison na tento den si pamatuje tuto bolest.

Vyhodil, řeknete. Hy, možná jediná vrstva. Co nibye kylt vydy. Vypršení maniak-menu-zlobivé Tento rituál je více než 4 tisíc let. Žena se obrátila na milionů žen více než v Titzati Straně.

Tento barbarský zvyk je velmi rozšířený po celém světě. Kompletní ampgyzace ženských genitálií na tento den je neaktivní v Sydan, Mali, Somálsku a na některých místech v Ethiopii, Egyptě a těžké hygii. Zároveň bylo poznamenáno, že v Egyptě je tendence snížit množství specializovaných dívek, zejména v rodinách, jejichž členové obdrželi vyšší nebo sekundární vzdělávání. Nepořádek a částečný hašení paspaSpace na západním beaty z kamery na mavení, ve střední afpiánské bolesti, Čad, Keňa, Sevep Egypt a Tanzanie.

V nějakém hladším, obyvatelé posvátného věří, že pokud se dítě dotýká hlavou Clutto, je bez povšimnutí. Poetomie Clutto usazování v šestém měsíci baterie.

Jasné kmeny zejména v Lyono-Lyonu věří, že pokud Clutto nezmizí, bude to otřít na Pazmes Mizhského člena. V Somálsku a sedmi Sydan věří, že neporažená cluthe je nesmírně se ženami v postytkách. Etnické GPyppy v Mali a sedm hygiai zvažují ženské genitálie "příjemce" a umožňují jim zcela v čistě estetických důchodech. Kromě toho, všude tam, kde jsou emigy emigů z těchto stpan, je zatlačeno zatlačení.

V Británii, ženská nebezpečnost byla oficiálně uzavřena v roceale mnoho afpposijských komunit v cigaretových karicích tlačí na naše dcery.

Nicméně, nikdo neví přesnou číslici - neprůhledná je tajně nebo mimo Stranu. Někdy je několik rodin na letenku a způsobují Acsheky do Anglie - tak náklady oppolace levnější.

Heotypy vylévají dcery samostatně. Vysvětlení příkladu by mohlo být nejpraktičtější, ale jak se ukázalo, že ženské nebezpečí je snaha udržet "panenství" a "nepravděpodobný" virus, potlačit snizena velikost clena po obrizenosti sexuální aktivitu ve více než sexu. Kromě toho, že řady nečinnosti věří, že zvyšuje udinostnost manizhchin, protože recyklovaný houpačka neumožňuje vagínu, aby byla vypálena i po pažích.

Oddělené odchylky často zvažují "šaty" a stává se téměř nemožné jít ven. Hehid Toka DCO! Ve své knize, "Žena v Apab MPE" dnes, že "pocení genitálie - ne tak dobrou cenu, trávení opustit zástupce. Další je čistě deligid. V posledním, mnoho žen-MySylemancans je zároveň, že neexistuje slovo o ženské samice, stejně jako v Bibli v Capan.

Bez ohledu na to, jak vyzvánění je zákrutá, hygienická nebo estetická - ani Myzhskaya, která není potlačena svou skutečnou sexualitu. U žen je to nejznámější ne snizena velikost clena po obrizenosti štěstí, ale na zakázku. Clear Antpopologové se domnívají, že téměř všechny světové komunity staly podobně jako designérské fáze. Za jednoduše chůze v blízkosti: Stále v prvním století a v Evpisu, a v Amepika ClipoPodectioma jsem byl uctíván jako zmivelý způsob, jak vyléčit mnoho "ženských slabých stránek", jako je nymphomania, depese, vyprší a vyprší a zvyk.

Efekty Začněme se skutečností, že dívky často nevydrží operace a zemře od bolesti a ztráty krve, krevní infekce - protože obřad se provádí bez anestezie, doma pro nějaký druh příplatků, valb. Úloha skalpelu může provádět střepní sklo, čepel, nebezpečný holicí strojek. V budoucnu bude dívka "oříznutá" trpět a udělají celý život. Pokud není během obřízky AIDS zraněno, čeká na nesnesitelné menstruační bolesti, neuvěřitelné problémy s porodem, a to i s močením. Překvapivě přinejmenším pro násže matky dobrovolně vedou své nešťastné dívky k mučení, v některých místech se koná Po obvodu obřízky, dívka získává stav nevěsty.

Ona se může oženit, nosit oblečení a dekorace, dává dárky "dospělé". Pokud dívka z nějakého důvodu nepředstavila tento obřad, pak je to škoda a pro ni a pro rodiče. Přítelkyně a prostě neznámé vrstevníky, dráždit její "nečistý", Zvyseni clena o 5 cm. do jejich kruhu, často porazit a pronásledovat.

Když je požadovaný zástupce komín nesmazatelný, pro ženu se vám bude líbit čtyři dny. Dvě největší lidské síta - matky a láska - tlačí na zdroj noční mula.

Ale jít k publikacím je považováno za plakát. Poetomie Myzchin je připraven na cokoliv, bez ohledu na to, jak moc to trvalo. Heotypy, pocení běhu, udělej to sami - obyčejný nůž. Nejzávažnější postupy poskytují nejvyšší mateřskou a dětskou úmrtnost ještě mnoho let.

Matky, které prošly tímto postupem, strávily více času v nemocnici, ztrácí více krve a častěji porodíme cesarean sekce. Děti téměř dvakrát mnohem častěji potřebují resuscitaci.

Výzkumníci poznamenali, že jejich odhady jsou jistě podceňovány, protože sledovali pouze ženy, které porodily nemocnice.

Mnoho žen v afrických zemích, kde je praktikováno řezání genitálií, porodte se doma, kde není příležitost k takové komplikace jako krvácení, a dát novorozence v intenzivní péči. Ačkoli přesná příčina růstu úmrtnosti není zjištěna, vědci poznamenali, že má anatomické důvody: důsledkem tradičního postupu je jizvy na vagíně a přilehlých oblastech, které ztěžují, že je to obtížné se objevit dítě.

Slavnostní řezání sexuálního rtu u žen je praktikován v mnoha zemích světa, většinou tradice je distribuována v zemích Středního východu a Afriky více než 30, stejně jako v Keni. Klíčové tradice u žen Historie naznačuje, že řezání ženských pohlavních orgánů v zemích Středního východu a Afriky KENYA nečiní lékařské ukazatele, ale spíše jako pocty kulturních tradic. Věk obvykle dívky do let. V některých zemích se provádí ve více dospělých, adolescenci. Na základě nízký věk Dívky, rodiče přijímají rozhodnutí o nich.

Zpravidla vše není dobrovolné a důsledky takového rušení jsou zklamáním. Paul Cut. Ženy uvažují jako obřad iniciace, stejně jako způsob ochrany mladých dívek před propagací, masturbace. Předpokládá se, že po odstranění vnějších genitálií nebo obřízce malých sexuálních rtů je libido otupit a žena bude fungovat pouze svou hlavní funkci - reprodukční, tj. Pokud ta dívka neřezává sex rty, nebudou vzati na svou ženu, protože neřezané dívky jsou sexuálně neuspokojivé, změní své manžely nebo se stávají prostitutkami.

Daleko bytí nikdo snizena velikost clena po obrizenosti tlačit některé dívky, aby se dobrovolně dohodly na rituálu, slepě věří o ideologii předků. Například v Súdánu, pouze tři kategorie žen zůstávají neobvyklé: holčičky, ženy s duševními poruchami a dcery prostitutky.

V některých zemích je to považováno za urážku pro člověka, pokud někdo volá "syn neobřezaných matka. Nepodceňujte skutečnost, že taková akce provádí dospělé ženy. Důvod někdy spočívá v závisti mladých dívek a strach, že jejich manželé preferují mladší dívky nebo chlapce. Odrůdy provozu Jak odstranit sex rty Dítě drží na posteli, šíření jeho stehna, nejstarší ženy padá na kolena a odřízne holicí lopatek částečně klitoris, okraje zárodečného rtu.

Taková "oddanost dospělosti" se koná asi 5 minut bez jakékoli anestetiky, celé tělo dítěte hoří peklo.

snizena velikost clena po obrizenosti

Výkřiky dítěte se snaží utopit příbuzné a přátele, kteří je vyzvali. Když je rituálová akce dokončena, všichni přítomní se radují vstupem dospělé dívky do dospělosti.

ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Po řezu na místě dálkového prostoru malý sexuální ret. Helated, na jeho místě je tvořena velká jizva. V průměru zůstává malý otvor, do kterého je duté činidlo vloženo tak, aby byla zajištěna funkce močení a zajistit uvolňování sekrecí krve během menstruace. Předpokládá se, že taková tradice zajišťuje nevinnost před manželstvím. Díval se do manželství, dívka udělají další operaci, která snizena velikost clena po obrizenosti sexuální život se svým manželem. Tento zásah je zpravidla prováděn po svatební ceremoniálu a je následující.

Nejstarší žena dělá řez přes vchod do pochvy, po kterém je válec vložen do incize, vyrobeného ze stromu nebo modelu členu, převzat ze stromu, pro přijetí potřebné velikosti požadované velikosti. Dřevěný válec zůstává v pochvě, dokud se rána není zpožděna.

Obvykle proces hojení s nejpříznivější situací opustí asi dva až tři týdny. Nebo nově ražený manžel se snaží spáchat obřad defloration nezávisle. Typicky je velmi obtížné dosáhnout oříznutého pronikání oříznuté dívky: někdy to nejde o jeden týden, a to je často nutné volat o pomoc akutní babičce s ostrým nožem.

Ten, nicméně, je považován za těch místech hanebných pro muže on je přiznán před prováděním mužského povinnostitakže ženich bude s největší pravděpodobností brát nůž v ruce, než budou hledat pomoc. Samozřejmě, že prakticky nemá představu o ženské anatomii a odvahu v tomto případě v tomto případě je obvykle zvýšená dávka alkoholu v krvi.

Moderní člověk je těžké sledovat obrázky a proces obranu žen. V hlavě se nehodí, proč odhalit holčičky tak strašné trápení, po kterých nikdy neuznávají emocionální stranu sexuální vztahy. A tady jsme konfrontováni s hlubokým, silně zakořeněným strachem před údajně existujícími, neomezenou schopností ženy chtíte Každý rok 6. Zvyseni clena z prumeru Navzdory tomu, že tato manipulace s řezáním malých sexuálních rtů je argumentována jako očištění ženy, která brání jeho promiskuitu a realizaci reprodukční funkce, jak je ukázáno výzkumem švédských vědců, neplodnost je krát častější u žen kteří podstoupili operaci než ti, kteří to neudělali.

Úmrtnost dětí dvojnásobek průměrných ukazatelů. Po obřízce sexuálních rtů může začít silný krvácení s ženou. Vzhledem k tomu, že provoz se provádí za nesterilních podmínek, non-chirurgické předměty častěji než břitva, nůž a nůžkymohou být nakaženy. Ano, a názor, že po obřízce, dívka nezanechá v blob, docela protichůdné Tak, z hlediska mezinárodní zákonrozložení ženských pohlavních orgánů jsou vážným zásahem zdraví, které se kvalifikují jako jeden z forem násilí páchaného na ženy a diskriminaci na základě pohlaví, jakož i násilí páchaného na děti.