Kromě postupného záboru sudetských oblastí Německem mnohdy s početným českým obyvatelstvem připadly jižní oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi s maďarsky mluvícím obyvatelstvem Maďarsku. Basilejskými kompaktáty v roce Zastupitelstvo hlavního města Prahy má 65 členů, zastupitelstva městských částí Praha 1 — Praha 22 mají dohromady volených zastupitelů průměrně 31,6 na městskou část , 35 malých městských částí má dalších zastupitelů průměrně 12,1 na městskou část. Nemáte-li po ruce nikoho, kdo by vám s určením velikosti pomohl, doporučujeme využít pomocného provázku.

Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání.

Jakou velikost je clenem

Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Jakou velikost je clenem

Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva — finanční a kontrolní. Obecní samospráva rozhoduje např.

Jakou velikost je clenem

Praha[ editovat editovat zdroj ] Zastupitelstvo hlavního města Prahy má jak funkci zastupitelstva obce a např. Pro Prahu neplatí zákon o obcích ani zákon o krajích, město se řídí samostatným zákonem o hl.

Tabulka velikostí - obleky

Zastupitelstvo hlavního města Prahy má 65 členů, zastupitelstva městských částí Praha 1 — Praha 22 mají dohromady volených zastupitelů průměrně 31,6 na městskou část35 malých městských částí má dalších zastupitelů průměrně 12,1 na městskou část. Celkem je za hlavní město Prahu a městské části voleno 1 zastupitelů.

Jakou velikost je clenem

Práva člena obecního zastupitelstva[ editovat editovat zdroj ] hlasovat předkládat návrhy vznášet dotazy a připomínky Jakou velikost je clenem mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv státní občané členských zemí Evropské unie.

Pravomoci obecního zastupitelstva[ editovat editovat zdroj ] Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj.

Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.

Jakou velikost je clenem