Mám připojení od upc přes kabel a rychlost asi 3,5mb,jenže můj upload nejde víc jak 30kb. Vaše patriarchální požehnání, společně s uvedením vaší rodové linie, vás spojí s těmito otci a bude mít pro vás větší význam. Kdykoli je to možné, je dobré ukázat citát, který chcete nechat přečíst. Bohuslav Klíma člen strany má dnes narozeniny. Příběhy z rodinné historie nám mohou pomoci pocítit ducha Eliášova a prohloubit naši lásku a vděčnost vůči členům rodiny, kteří nás předešli.

Připravte si výtisk vějířového přehledu rodokmenu ze stránek FamilySearch. Seznamte se se základními vyhledávacími nástroji na stránkách FamilySearch. Připravte se, že studentům ukážete obrázek některého chrámu, který se nachází poblíž. Připravte si pro každého studenta výtisk nevyplněného přehledu rodokmenu čtyř generací nachází se na konci lekce. Náměty pro výuku Důležitost chrámového obdarování Ukažte studentům obrázek chrámu, který se nachází poblíž, a poté přečtěte tento citát presidenta Howarda W.

Možné odpovědi: misie je dočasná, zatímco smlouvy uzavírané v chrámu jsou věčné; chrámová požehnání přinášejí způsobilým misionářům moc. Poté se zeptejte: Jaká požehnání můžeme v chrámu obdržet? Jak by tato požehnání mohla pomoci tomu, kdo se snaží přijít ke Kristu? Aby studenti rozuměli tomu, jak jsou misionáři požehnáni návštěvou chrámu ještě před nastoupením Dlouhy penis narustu svou službu, vyzvěte je, aby si nalistovali Nauku a smlouvy —23a vysvětlete, že tyto verše jsou součástí zasvěcovací modlitby chrámu Kirtland.

Požádejte některého studenta, aby tyto verše přečetl, a vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a vyhledali chrámová požehnání, která služebníci Páně získávají. Pomozte jim rozpoznat zásadu obsaženou v těchto verších tím, že se jich zeptáte: Jak vám tyto verše pomáhají pochopit, proč je tak důležité, aby misionáři před svým odchodem na misii obdrželi chrámová požehnání?

Odpovědi studentů by bylo možné shrnout do této zásady: Získání chrámových požehnání umožňuje misionářům vyjít do světa s božskou pomocí a mocí.

Slovní úloha s posloupnostmi: rostoucí počet kostiček

Zvažte možnost napsat tuto Video lekce pro rostouci clen na tabuli. Ukažte tento citát staršího Jeffreyho R. Vskutku i samotné slovo obdarování vyjadřuje podstatu oné zcela zásadní spojitosti.

Video lekce pro rostouci clen

Obdarování je dar. Musíme mít nebeskou pomoc, musíme mít dary Boží. Zeptejte se: Jak slova staršího Hollanda podporují to, co je obsaženo v Nauce a smlouvách —23?

Video lekce pro rostouci clen

Vysvětlete, že před přijetím chrámového obdarování musí způsobilí členové nejprve získat chrámové doporučení od svých místních vedoucích kněžství. Pohovory pro chrámové doporučení jsou pro nás příležitostí zkoumat svou způsobilost.

Připrav se - Matematika: Aritmetická a geometrická posloupnost

Vedoucí kněžství se nás budou při každém z těchto pohovorů ptát na naše chování a víru. Tyto pohovory pokládají za soukromé a důvěrné. Zda podporujete presidenta Církve. Zda žijete podle zákona cudnosti, platíte desátek, jste čestní vůči ostatním a dodržujete Slovo moudrosti. Zda se snažíte chodit na shromáždění, dodržovat smlouvy, které jste uzavřeli, a udržovat svůj život v souladu s přikázáními evangelia.

Jak vám tyto požadavky na způsobilost pomáhají porozumět posvátné povaze chrámu a vašeho misionářského povolání? O jaké zážitky či zkušenosti nejsou-li příliš posvátné či osobníkteré vám pomohly pochopit a pocítit důležitost chrámu a práce, která se tam vykonává, se můžete podělit?

Our Climate, Our Challenge 2013

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, co budou muset udělat, aby byli hodni získat chrámové doporučení. Poznámka: Povzbuďte je, aby získali chrámové doporučení a byli toho hodni. Video lekce pro rostouci clen byste jim navrhnout, aby se připravovali na misii tím, že budou navštěvovat chrám tak často, jak jim to okolnosti umožňují, aby tam vykonávali práci za své vlastní předky i za předky jiných.

Než pokročíte s lekcí dál, mohli byste studentům zdůraznit, že jako misionáři by měli dělat vše, co je v jejich silách, aby povzbuzovali nově obrácené k přípravě na vstup do chrámu. Je pravděpodobnější, že nově obrácení, kteří navštěvují chrám, aby tam vykonávali zástupné křty za své předky, zůstanou aktivní a později půjdou do chrámu, aby obdrželi vlastní chrámové obdarování a byli zpečetěni.

Zakončete tuto část lekce tím, že vydáte svědectví o chrámu a o duchovní síle, kterou získáváte, když v chrámu uctíváte Boha. Boží plán na vykoupení mrtvých Připomeňte studentům, že Ježíš Kristus po své smrti navštívil duchovní svět. Viz 1.

Připravte si výtisk vějířového přehledu rodokmenu ze stránek FamilySearch. Seznamte se se základními vyhledávacími nástroji na stránkách FamilySearch. Připravte se, že studentům ukážete obrázek některého chrámu, který se nachází poblíž. Připravte si pro každého studenta výtisk nevyplněného přehledu rodokmenu čtyř generací nachází se na konci lekce. Náměty pro výuku Důležitost chrámového obdarování Ukažte studentům obrázek chrámu, který se nachází poblíž, a poté přečtěte tento citát presidenta Howarda W.

Petrova —20 ; Poté je vyzvěte, aby si nalistovali Nauku a smlouvy — Vysvětlete, že tento oddíl obsahuje záznam vidění duchovního světa, které obdržel president Joseph F. Požádejte několik studentů, aby se při čtení těchto veršů střídali. Poté se zeptejte: Jak Spasitel zorganizoval kázání evangelia mrtvým v duchovním světě? Jak nám verše 33—35 pomáhají porozumět tomu, jakými prostředky mohou ti, kteří přijmou evangelium v duchovním světě, obdržet obřady spasení? Za ty, kteří přijmou poselství evangelia, mohou být spásné obřady vykonány zástupně.

Poté se zeptejte: Jak Pánův plán pamatuje na ty, kteří umírají, aniž by obdrželi nezbytné obřady evangelia?

Žijící mohou vykonat spásné obřady za ty, kteří již zemřeli.

Jak v omsi zvýšit počet fps.

Poslání Eliáše Vysvětlete, že Eliáš byl starozákonní prorok, který žil přibližně let př. Prorok Malachiáš prorokoval, že Eliáš se vrátí na zemi viz Malachiáš —6a Moroni, když se v roce zjevil Josephu Smithovi, znovu potvrdil, že se Clen 15 Velikost fotografie vrátí.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Joseph Smith—Životopis —39a vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a věnovali pozornost tomu, čemu Moroni ohledně Eliáše učil. Zeptejte se: Co se Joseph Smith o Eliášovi dozvěděl? Ačkoli mohou studenti použít různá slova, měli by porozumět tomu, že Eliáš se měl vrátit na zemi před Druhým příchodem Ježíše Krista, aby obrátil srdce dětí k otcům. Co to znamená, že srdce dětí se obrátí k otcům? Jednotlivci se začnou zajímat o věčné blaho své minulé, stávající i budoucí rodiny.

Tento zájem je součástí toho, co lidi motivuje, aby vyhledávali záznamy o svých zemřelých příbuzných a aby za Video lekce pro rostouci clen vykonávali zástupné obřady.

Vysvětlete studentům, že jeden týden po zasvěcení chrámu Kirtland v roce došlo k mimořádným událostem, které jsou zaznamenány v Video lekce pro rostouci clen a smlouvách Požádejte některého studenta, aby přečetl Nauku a smlouvy —16a vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a věnovali pozornost tomu, co Eliáš na zemi znovuzřídil. Zeptejte se: Jaké klíče Eliáš znovuzřídil a předal Josephu Smithovi? Je-li to potřeba, vybídněte studenty, aby se podívali do Nauky a smluva pomozte jim porozumět tomu, že Eliáš znovuzřídil pečeticí klíče kněžství.

Poté se zeptejte: Co je podle tohoto odstavce účelem pečeticích klíčů, které na zemi znovuzřídil Eliáš? Studenti mohou použít různá slova, ale v jejich odpovědích by měla zaznít tato nauka: Skrze pečeticí klíče kněžství lze v chrámu vykonávat posvátné obřady, které spojují rodiny na věčnost.

Jak tyto klíče žehnají vám, vaší rodině, příbuzným nebo přátelům? Ukazujte studentům citáty. Kdykoli je to možné, je dobré ukázat citát, který chcete nechat přečíst. Když studenti určitý citát zároveň vidí i slyší, často lépe porozumějí tomu, o čem se v něm učí.

Slovní úloha s posloupnostmi: rostoucí počet kostiček (video) | Khan Academy

Ukázání a přečtení citátů nahlas může také pomoci studentům s postižením lépe porozumět probíranému materiálu. Ukažte následující citáty a požádejte několik studentů, aby je přečetli: President Russell M. Starší David A. Duch Eliášův působí na lidi v Církvi i mimo ni. Jako členové Kristovy znovuzřízené Církve ale máme smluvní zodpovědnost vyhledávat své předky a zajišťovat pro ně spásné obřady evangelia. Proto byl Eliáš poslán znovuzřídit pečeticí pravomoc, která svazuje na zemi i v nebi.

Jak může Duch Svatý ovlivnit Jak zvysit tlustsi clen pocity vůči rodině? Duch Eliášův, což je specifický vliv Ducha Svatého, vydává svědectví o božské povaze rodiny a pomáhá nám s láskou myslet na naše rodinné příslušníky — ať již minulé, tak i současné.

Také nám vštěpuje touhu zajistit pro naše předky spásné obřady. Pocítili jste někdy, že se vaše srdce nějakým způsobem obrátilo k vašim předkům?

Pokud ano, co jste byli inspirováni udělat? Je-li to nutné, připomeňte studentům dřívější lekce v tomto kurzu ohledně toho, jak s námi Duch Svatý komunikuje. Zapojujte se do práce na rodinné historii Poznámka: Při výuce této části lekce budete potřebovat 1 vyplněný rodokmen čtyř generací, vějířový přehled vytištěný ze stránek FamilySearch. Ukažte studentům vyplněný rodokmen čtyř generací nebo vějířový přehled vytištěný ze stránek FamilySearch.

Výuková videa o matematice

Požádejte je, aby vysvětlili, jaké informace tyto dokumenty obsahují. Rozdejte každému z nich nevyplněný přehledu rodokmenu.

Video lekce pro rostouci clen

Dejte jim chvíli na to, aby se s přehledem rodokmenu seznámili a napsali do něho, podle svých nejlepších schopností, jména svých předků. Zeptejte se jich: Kde byste mohli získat informace potřebné pro vyplnění přehledu svého rodokmenu nebo vějířového přehledu? Připomeňte studentům, že nejprve mají požádat o pomoc rodiče, prarodiče či jiné členy rodiny. Důležitými pomocníky při bádání v rodinné historii mohou být také konzultanti rodinné historie sboru či odbočky.

Dále by měli studenti vědět o církevních stránkách pro bádání v rodinné historii — FamilySearch. Zeptejte se, zda by se některý student nechtěl podělit o své zkušenosti s používáním stránek FamilySearch při bádání po předcích. Pokud dosud stránky FamilySearch nepoužívali, poskytněte jim stručný přehled toho, co na nich mohou najít.

Video lekce pro rostouci clen

Také byste mohli ukázat stránky FamilySearch. Zdůrazněte, že stránky FamilySearch jsou nástrojem, který nám pomáhá nacházet předky a připravovat jejich údaje k předložení do chrámu, aby za ně byly vykonány zástupné obřady.

Poznámka: Pokud nejste zvyklí se stránkami FamilySearch pracovat, mohli byste pozvat konzultanta rodinné historie sboru či odbočky, aby předvedl, jak tyto stránky používat.

Vysvětlete studentům, že další možností, jak pracovat na rodinné historii, je shromažďovat příběhy o svých předcích a rodinných příslušnících.

Video lekce pro rostouci clen

Příběhy z rodinné historie nám mohou pomoci pocítit ducha Eliášova a prohloubit naši lásku a vděčnost vůči členům rodiny, kteří nás předešli. Zvažte možnost podělit se o Video lekce pro rostouci clen příběh o některém svém předkovi. Poté se zeptejte: Jak mohou příběhy z rodinné historie ovlivnit to, jaké pocity vůči členům své rodiny chováte?

Video kurz letecké meteorologie pro členy klubu Flying Revue

Jak vám pomáhají lépe porozumět tomu, kdo jste a kým se můžete stát? Vyzvěte studenty, aby se při sledování diskuse se starším Davidem A. Bednarem z Kvora Dvanácti apoštolů zamysleli nad důvody, proč již začali nebo by mohli začít pracovat na rodinné historii. Čemu jste se naučili o práci na rodinné historii od staršího Bednara a mladých členů v tomto videu? Co tito mladí lidé pociťovali, když se zapojili do práce na rodinné historii? Řekněte studentům, že starší Bednar dal mladým členům, kteří se zapojí do chrámové práce a do práce na rodinné historii, určitý slib.

Zaslíbení daná Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi vám budou vštípena do srdce.