Jednalo se o velmi úspěšné rozhodnutí: dnes je tříbodový bezpečnostní pás zachráncem lidských životů číslo jedna. Rada bezpečnosti může konati šetření o každém sporu nebo každé situaci, která by mohla vésti k mezinárodním třenicím nebo způsobiti spor, aby rozhodla, zdali trvání sporu nebo situace by mohlo ohroziti zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Taková rozhodnutí provádějí členové Spojených národů přímo i svou akcí v příslušných mezinárodních orgánech, jejichž jsou členy. Rada bezpečnosti koná pravidelné schůze, na kterých každý její člen může, jestliže si toho přeje, býti zastoupen členem vlády nebo jiným zástupcem zvláště určeným.

Ptačí chřipka — aktuální informace k Ve všech členských státech a v Evropské komisi byla vytvořena kontaktní místa, mezi nimiž probíhá výměna informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech.

Rychly a bezpecny clen

Komise vyhodnocuje všechna příchozí hlášení a předává je dále všem členům RASFF prostřednictvím jednoho ze čtyř typů oznámení: Varování jsou zasílána, pokud jsou potraviny či krmiva představující vážné rizika nabízeny spotřebitelům ke koupi a je tedy nutné rychle jednat. Informace se používají v případech, kdy rizikové potraviny či krmiva již nejsou na trhu nebo se riziko nepovažuje za závažné, tudíž není od ostatních členů rychlý postup vyžadován.

Rychly a bezpecny clen

Odmítnutí na hranicích se týká zásilek potravin a krmiv, které byly testovány a odmítnuty na vnějších hranicích EU a EHPbylo-li u nich zjištěno zdravotní riziko.

Novinky jsou veškeré informace týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, které nejsou sdělovány prostřednictvím varování či informací, avšak jsou považovány za významné pro kontrolní orgány.

Následně členové Rychly a bezpecny clen provedou kroky podle typu oznámení a okamžitě informují Komisi o přijatých opatřeních.

Rychly a bezpecny clen

Přístup do on-line databáze všech oznámení, výroční zprávy o fungování systému RASFF v EU a další informace a jsou dostupné na internetových stránkách Evropské komise. NKM soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v ČR.

Dojde-li ke zjištění výskytu nebezpečného výrobku některým z dozorových orgánů v ČR, odesílá NKM do Evropské komise informace získané od jednotlivých účastníků národního systému.

ProfiCleaner Orange

Česká republika je pak zpětně informována o kontrolních zjištěních v členských státech EU. Týdenní přehledy notifikací jsou zveřejňovány na základě přehledů Evropské komise na stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin.

Tento přehled se v průběhu roku aktuálně doplňuje o nová oznámení. Zpráva obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti systému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček.

Rychly a bezpecny clen