Požitkářství[ editovat editovat zdroj ] Tato poslední a zároveň nejnovější dimenze kultury byla ve spolupráci s Minkovem přidána do teorie až v roce V návaznosti na toto šetření byla vytvořena interní databáze IBM s více než záznamy o zaměstnancích a jejich chování z bezmála 70 zemí světa, přičemž nejvíce údajů bylo k dispozici ze 40 světových zemí. Mezi tato specifika lze zařadit výchovu dětí rodiči k poslušnosti, respekt a strach ze starších, vzdělávání zaměřené na učitele, respektování hierarchického uspořádání společnosti, očekávání přesných instrukcí od nadřízených, autokratické tendence vlád a vůdců, vysoká míra korupce a tajení skandálů, velmi nerovná distribuce příjmů či významná role víry. Protože ale na částečný úvazek pracují téměř výhradně ženy, toto opatření působí diskriminačně proti nim. Vývojový model interkulturní senzitivity Miltona Bennetta Rámec vytvořený Miltonem Bennettem popisuje různé způsoby jakými mohou lidé reagovat v odpovědi na kulturní rozdíly.

Všechny dimenze jsou bipolární, jsou měřeny indexy, které mohou nabývat hodnot v rozmezí S Hofstedeho dimenzemi se lze setkat při každé zmínce o interkulturním managementu. Tyto dimenze vyjadřují kulturní rozdíly mezi zeměmi a upozorňují na ty, které mohou způsobit chybné pojetí informace třeba v práci a managementu.

Jedná se o často diskutované téma při řešení interkulturního managementu. Velká snaha vyhnout se riziku může být spojována s připravováním harmonogramů, časoých studií. Typicky je toto chování připisováno japonské, nebo německé kultuře. Opačný případ jsou např. Vzdálenost mocenských pozic - jedná se o subjektivně vnímanou a tolerovanou vzdálenost ve vztahu nařízený — podřízený. Mezi typicky hierarchizované patří třeba evropské kultury. Míra individualismuresp.

Muzske pohlavi Clenove dimenze

Kolektivistické kultury silně integrují své jedince už od narození, přičemž je od nich očekávána určitá loajalita, výměnnou za určitou míru sociální ochrany. Individualistické kultury naopak kladou důraz na osobní svobodu, nezávislost a odpovědnost jedince.

Hofstedeho typologie kultur – Wikipedie

Za kolektivistické kultury jsou obecně považovány asijské kultury jako Korea, Japonsko, nebo Čína, z evropských pak Románské Španělsko, Francie. Individualismus je typický pro USA Muzske pohlavi Clenove dimenze Obrizka jako zvyseni clena. Převaha maskulinních nebo feminních hodnot - v maskulinní společnosti jsou sociální role mezi jednotlivými pohlavími přesně odlišené.

Muzske pohlavi Clenove dimenze

Muži jsou asertivní, houževnatí, přísní a orientovaní na výkon a konkurenci, materiální hodnoty a úspěch. Od žen je očekávána umírněnost, solidarita, zájem a péče o kvalitu a kulturnost života.

Navigační menu

Ve femininní společnosti se tyto sociální role překrývají. Za prototypy femininní kultury jsou považovány např. Švédské státy. Krátkodobá, resp. Klade se důraz na respektování tradicí a soustředění na činnost co přináší efekt hned. Kulturní dimenze podle Fonse Trompenaarse Trompenaars vnímá kulturu jako sdílený systém významů, který vede k automatickým řešením často se opakujících problémů.

Tyto problémy jsou trojího druhu: Vztah k druhým lidem Vztah k času Vztah k přírodě V rámci těchto problémů lze identifikovat celkem sedm základních dimenzí kultury, přičemž některé se shodují s Hofstedeho dimenzemi, jiné jsou poněkud jemnější. Pomocí těchto dimenzí lze pak předpovídat určité vzorce chování a lépe chápat, komunikovat a spolupracovat.

Vztah k druhým lidem Universalizmus versus partikularismus - univerzalismus Muzske pohlavi Clenove dimenze vyznačuje předemvším orientací na pravidla než na konkrétní lidi. Z jedné skutečnosti lze vyvodit jeden určitý úsudek a není možné činit jakékoliv výjimky, protože jinak by celý společenský systém přestal úspěšně fugovat. Právně kodifikované smlouvy a dohody se musí dodržovat bez ohledu na konkrétního člověk a a specifické okolnosti.

Account Options

Kolektivismus vs. Neutrální versus emocionální - neutrální kultury preferují věcnou racionalitu a chladnou rozvážnost, zatímco emocionální kultury emoce nejenže připouštějí, ale velmi intenzivně s nimi pracují. Je tedy důležité v určitých případech nepovažovat velmi silnou gestikulaci nebo smutek a pláč považovat z a nízkou úroveň profesionality.

Muzske pohlavi Clenove dimenze

Nebo naopak kamennou tvář za náznak lhostejnosti. Pro určité kultury je důležitá také takzvaná soukromá zóna, která je velmi zřetelně oddělena od zóny veřejné. Úspěch versus přisuzování - v každé společnosti existují určité sociální vrstvy ať už pouze z hlediska hierarchie nebo na základě společenského statusu.

Drobečková navigace

Rozdíl spočívá v tom jak tohoto postavení dosáhnout. Pro některé kultury je důležitá činnost a úspěch jedince, do značné míry nezávislý na jeho zdroje příčiny apod. Přisouzený status je poté odvozován od stáří, společenského původu, vzdělání nebo zaměstnání.

Důraz je kladen na přesný časový rozvrh a jeho striktní dodržování.

Muzske pohlavi Clenove dimenze

Souběžné vnímání naopak preferuje překrývání událostí nebo činoostí a dovoluje vykonávání více úkonů najednou. Vztah k přírodě Vnitřní versus vnější orientace - jedná se spíše o vztah k vnějšímu prostředí člvoěka v celém jeho komplexu. Vnitřně orientovaný jedinec je silný, ochotný i schopný. Vývojový model interkulturní senzitivity Miltona Bennetta Rámec vytvořený Miltonem Bennettem popisuje různé způsoby jakými mohou lidé reagovat v odpovědi na kulturní rozdíly.

Model je organizován do šesti úrovní senzitivity. Odmítání odlišností.