V jižní Nigérii byly objeveny bronzové hlavy beranů urny a lité klíče z královského pokladu v Dahome pochází např. Přibližuje navazování diplomatických vztahů po vzniku Československa přes roztržku v roce , tak zvanou Marmaggiho aféru, až do uzavření Modu vivendi v únoru

Karel IV. Kniha předního českého historika přístupným a čtivým způsobem představuje široké veřejnosti život a dílo jedné z nejvýznamnějších osobností českých i evropských dějin - českého krále a římského císaře Karla IV. Čechurův plastický portrét přibližuje Karlovu osobnost z několika pohledů, které se vzájemně prolínají: z pohledu politicko-historického, kulturního, ale i lidského.

II : 1st of August - 31st of December Eds. Jan Němeček a kol. Svazek z válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumentů, které zaznamenávají zejména proces od uznání mnichovské dohody ze strany Velké Británie a Francouzského národního výboru, německé masakry v okupovaném Československu a dalších státech a reakce na ně v podobě přípravy potrestání válečných zločinů, uznání československé exilové vlády v Londýně ze strany Brazílie a dalších států a řadu jiných otázek.

Tedy lépe řečeno, katolická církev tomu nemůže uniknout. Že zdaleka nejde jen o jednotlivce z řad kléru, kteří malé děti zneužívají, ale že jde i o to, že katolická církev zneužívání systematicky kryje, není ničím novým. Řada církevních představitelů již v minulosti byla pravomocně odsouzena právě za cílené krytí těchto zločinů, a nemusíme chodit ani příliš do minulosti. Namátkou připomeňme třeba australského arcibiskupa Philipa Wilsonakterý byl shledán vinným v loňském roce. A shodou okolností byl právě včera za krytí zneužívání dětí shledán vinným také francouzský kardinál Phillipe Barbarin.

Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. Marek Šmíd a kol. Edice přináší dokumenty jak z československé strany, tak ze zpřístupněných vatikánských archivů.

  1. Úvod Duchovní Universita Bytí dále jen DUB je patrně nejznámější genealogicky ryze českou náboženskou skupinou, již můžeme bez problémů zařadit do nové religiozity, a byť mediální agenda k této skupině probíhala především v polovině devadesátých let minulého století, aktivity DUBu pokračují v nezmenšené míře i dnes.
  2. Jak k Click Maxe Video
  3. Knihy EKOPRESS | Zboží.cz

Přibližuje navazování diplomatických vztahů po vzniku Československa přes roztržku v rocetak zvanou Marmaggiho aféru, až do uzavření Modu vivendi v únoru Dokumenty jsou publikovány v jazyce originálu a doplněny anotacemi a vysvětlivkami. Český "konzul" ve Vídni : politická korespondence c.

Martin Klečacký. Korespondence mezi českým historikem, státním úředníkem a ministrem v předlitavské vládě A. Rezkem a mladočeským poslancem, předsedou poslaneckého klubu a Rezkovým nástupcem v úřadu ministra krajana B. Pacákem představuje významný pramen k poznání českých moderních politických dějin na přelomu Soubor více jak čtyř set dokumentů svou bezprostředností a důvěrným charakterem umožňuje nahlédnout do způsobů jednání a myšlení předních představitelů české politické scény té doby.

Extreme speed boats (rhib)

Ego : paměti, deníky, korespondence, sv. Z latinských originálů vybral, přeložil, k vydání připravil a úvodní studii napsal Pavel Zavadil.

Alphabetical list of documents

Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů z let zahrnuje popisy jejich evropských cest do Itálie a Španělska a výjimečně i do Portugalska, ale především listy ze zámořských misií do tzv. Západních Indií. Tuto unikátní sbírku cestopisných, etno-grafických a kulturních svědectví z celého tehdy známého světa lze s ohledem na prostorovou i obsahovou pestrost bez nadsázky nazvat "exotickou perlou českého barokního písemnictví".

Clenske dimenze pro Zodiac

Její unikátnost tkví i v tom, že se s největší pravděpodobností jedná o nejpočetnější skupinu obyvatel české kotliny, která se vypravila do tolika oblastí celého světa, a hlavně o tom vytvořila rozsáhlé písemné svědectví, které se zčásti dochovalo.

Itineraria, sv. Uměleckohistorické památky.

Clenske dimenze pro Zodiac

Historické jádro. Art-historical sights. Historical core.

Clenske dimenze pro Zodiac

Stredni velikost clena fotografie Kroupa. Kniha je napsána formou topografického vyprávění.

Knihy EKOPRESS

Jejím záměrem je přehledně popsat a ukázat brněnské památky v rámci mnohotvárných dějin města. Názvy kapitol: 1.

Clenske dimenze pro Zodiac

Obraz města, 2. Brněnské podzemí, 3. Hrad Špilberk, 4. Petrov, 5. Chrám sv. Jakuba, 6. Kláštery ve městě I. Kláštery ve městě II. Historické paláce - veřejné instituce, 9.

Náměstí historického města, Cesta městským interiérem, Staré Brno, 12, Brněnská "krajinná okolí", zahrady, hřbitovy. Kniha obsahuje korespondenci mezi profesory J. Markem a F. Kutnarem z doby jejich spolupráce na díle Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví I.

Umožňuje hlubší vhled do tvůrčích postupů obou autorů a reflektuje změny v politické situaci a kulturním milieu dané doby. Jejím prostřednictvím lze zachytit také postoje československých historiků, jejich vztah k politické situaci, jejich ochotu podrobit se ideologickému nátlaku či jej aktivně vykonávat. Publikace vychází z dlouholetého výzkumu procesu modernizace v uvedeném regionu.

Clenske dimenze pro Zodiac

Součástí tohoto procesu byl i demografický přechod, jehož zásadní proměny probíhaly v českých zemích na přelomu Monografie zachycuje vývoj přirozené měny v Rakouském Slezsku a na severovýchodní Moravě v l. Velké množství přistěhovalců přicházelo z Haliče a mělo velmi specifické vzorce populačního chování.

Znásilňující kněží a satanofobie v českém mediálním prostoru

Doležal, Miloš a kol. Volné pokračování knihy Jako bychom dnes zemřít měli Ve čtrnácti příbězích - kombinacích reportážních postupů se studiem archivních dokumentů a výpověďmi svědků a pamětníků - autor odhaluje nově zjištěná fakta a svědectví, která se váží k osobnosti J. Toufara, jeho mučitelů a dobovému kontextu.

Clenske dimenze pro Zodiac

Ve svém důkladném pátrání se dostal k řadě archiválií, které neměl při přípravě první knihy k dispozici. Mimo jiné podává pohled do nitra estébácké mašinerie skrze životní příběh příslušníka StB Ladislava Máchy, Toufarova spoluvraha. Knihu doprovází bezmála sedm stovek většinou dosud nepublikovaných fotografií a dokumentů.

Publikaci doplňuje inspirativní filozoficko-meditativní doslov historika umění prof.

A gaseous suspension of ultramicroscopic particles of a liquid or a solid. Její základy se využívají například při konstrukci balonů.

Josefa Vojvodíka s názvem Passion a paměť: zamyšlení nad obětí P. Josefa Toufara a nad knihou Miloše Doležala. Hlavním cílem knihy je ovšem poskytnout přehled o digitalizaci Sedláčkových děl. Digitalizované Clenske dimenze pro Zodiac jsou na příslušných webových stránkách nejen vizuálně přístupné, ale s těmito materiály jde díky softweru, speciálně vyvinutému pro tento účel, pracovat tak, že má případný vědecký pracovník dostatek prostoru pro své vlastní poznámky a interpretace.

První svazek obsáhlé dvoudílné publikace známého badatele a publicisty obsahuje životní příběhy a profesionální dráhy nejvýznamnějších představitelů českého vojenství a politiky v období první poloviny Byla to především 1.

Osobnosti české historie, 1.

Publikace nabízí objevný popis každodenního života nejen občanů protektorátních Českých Budějovic. Mnohé napovídají již názvy jednotlivých kapitol: Politický život, Veřejná správa, Čeští fašisté a aktivistické kolaborantské organizace, Židé, Pomníky a názvy ulic, Školství, Zásobování a sociální situace obyvatel, Bombardování města či Osvobození.

Populárně laděný text s bohatým obrazovým doprovodem vytvořil na základě mnohaletého archivního studia, průzkumu terénu a rozhovoru s pamětníky Clenske dimenze pro Zodiac zkušených autorů, tvořený pracovníky českobudějovických vědeckých institucí Jihočeského muzea, Státního okresního archivu a Jihočeské univerzity a amatérskými historiky.

Svazek zahrnuje dokumenty z let Vývoj na mezinárodní scéně vyvrcholil ve druhé polovině Rovněž v československé vnitřní politice došlo vstupem dvou německých politických stran do vlády k urovnání vztahů s významnou částí německého politického spektra.

Toto období završila první, jakkoli neoficiální, cesta do Berlína v květnu Fenomén hospodářské krize v českých zemích Kolektivní interdisciplinárně pojatá monografie usiluje zkoumání fenoménu krize v jeho specických středoevropských podobách, v jeho teritoriální, časové, ale i oborové podmíněnosti.

Vývoj českých zemí, Československa, ale třeba i Slovenska a Slovinska je konfrontován s vývojem světovým. Dílo je výsledkem dvouletého setkávání odborníků především z oblasti ekonomických a historických Clenske dimenze pro Zodiac. Částečně slovensky.