Takže pokud provozují činnost v administrativní budově o 10 nadzemních podlažích, jedná se o činnost provozovanou v objektu, který má více než 7 nadzemních podlaží, a tudíž se jedná o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Osoba odborně způsobilá podle odstavce 2 má odbornou způsobilost i k plnění úkolů podle odstavce 6. Dalším důležitým kritériem členění provozovaných činností je určení, zda se jedná nebo nejedná o složité podmínky pro zásah.

Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem, který odpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 4, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

Zvyseny clen B. Jak vytvorit clen zvysovani masti

Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Ministerstvo může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvědčení tomu, kdo při výkonu činnosti odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany vykazuje závažné nedostatky. Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy § 16 odst.

Zvyseny clen B. Normalni velikosti clenu delky

Osoba odborně způsobilá podle odstavce 2 má odbornou způsobilost i k plnění úkolů podle odstavce 6.