Jaké organizační podmínky Mensa konkrétně poskytuje? Při roztavení reaktorů ve Fukušimě v březnu ani v následujících měsících nedošlo k žádným úmrtím způsobeným přímo touto nehodou, zatímco v Černobylu zemřelo během tří měsíců po havárii 31 lidí na nemoci z ozáření. Pro jakou částku se nakonec rozhodnete, je ale čistě na Vás a Vašich možnostech.

Pravidla určují vzdálenosti mezi jednotlivými stupni intervaly. Různé stupnice se liší zejména počtem tónů a vzdálenostmi intervaly mezi nimi, např. Přesné tónové vzdálenosti ve stupnicích závisejí také na použitém ladění. Základní tón stupnice se nazývá tónika. Podle počtu tónů Clenove stupnice stupnici lze nejznámější stupnice rozdělit na pětitónové typické pro hudbu z oblasti Číny a Japonskašestitónové celotónovésedmitónové diatonické, církevní, cikánskédvanáctitónové chromatická, alterovaná.

Tradiční evropská hudba vychází ze řeckých antických stupnic, pracuje tedy hlavně se stupnicemi diatonickými, u kterých se rozlišuje durová tvrdá a tři mollové měkké varianty aiolská, harmonická, melodická.

Clenove stupnice

V moderní evropské hudbě se objevují stupnice umělé, např. Používají se i mnohé stupnice odvozené ze stupnic mimoevropského původu. Stupnice používané v mimoevropské hudbě se někdy označují jako exotické. K nim jsou tradičně řazeny stupnice pentatonické, cikánské, někdy také stupnice celotónová. Patří k nim i stupnice, Clenove stupnice podle zcela odlišných pravidel, např.

Diatonická stupnice Diatonická stupnice je pojem z oboru hudební nauky, který se používá pro sedmitónové stupnice s intervalem celého tónu nebo půltónu mezi každými dvěma sousedními stupni. To v praxi znamená, že celý tón se vyskytuje pětkrát a půltón dvakrát.

V užším smyslu toho slova jsou za diatonické stupnice považovány pouze dva typy stupnic: běžně používaná durová stupnice a mollová stupnice. První z nich je takto někdy označována jako diatonická dur durová diatonikadruhá jako diatonická moll mollová diatonika.

Anders Celsius

Podle širší definice jsou diatonické například všechny mody durové stupnice dórský modus, lydický modus nebo všechny mody melodické moll.

Ani širší definici diatonické stupnice naopak z různých důvodů nevyhovují harmonická moll, bluesová stupnice nebo chromatická stupnice. Clenove stupnice vyhovuje pojmu diatonická stupnice například tato posloupnost tónů: c-des-eses-fes-ges-as-b jako první dva jsou použity půltóny, pak pětkrát celý tón.

Pokusem o vytvoření harmonie k této "diatonické stupnici" nebo jejím prostým přehráním lze snadno ověřit, že takováto není příliš použitelná například díky zmenšené tercii. Clenove stupnice diatonické jsou proto v přesnějším významu již třetím uvedeným v tomto článku považovány stupnice, které na druhém až sedmém stupni obsahují pouze čisté, malé nebo velké intervaly od sekundy do septimy.

Clenove stupnice

Staré církevní Staré stupnice - mody, používané v evropské středověké hudbě, např. Názvy jsou řeckého původu, podle řeckých kmenů např.

ZUŠ Chrudim, Hudební nauka - Stupnice

Oproti původnímu antickému pojmenování se jednotlivé mody často liší - aby to nebylo zbytečně jednoduché, je například původní antický dórský modus dnes označován jako církevní frygický. Moderní durové a mollové S rozvojem harmonie se od používání většiny církevních modů upustilo a zůstala pouze jónská stupnice, které se začalo říkat durová - tvrdá a aiolská, nazývaná měkká. Tyto stupnice je možné vytvořit od libovolného tónu. Konkrétní stupnice je určena předznamenáním křížky, béčka.

Durové a mollové stupnice lze podle podle předznamenání uspořádat do kvintového a kvartového kruhu. Stejně znějící Clenove stupnice mohou mít různá předznamenání - např. Cis dur 7 a Des dur 5b. Dvojici durové a mollové stupnice se stejným předznamenáním říkáme souběžné paralelní.

Clenove stupnice

Ke každé stupnici durové náleží jedna příbuzná stupnice aiolská přirozená mollová obě stupnice mají stejný tónový materiál. Mollová začíná na 6. Durové Intervaly mezi sousedními tóny durové stupnice jsou Clenove stupnice základního tónu po řadě 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 půltónů. Půltóny jsou mezi 3.

Clenove stupnice

Názvy durových stupnic označujeme velkými písmeny. Základní durová stupnice je c, d, e, f, g, a, h, c neboli C-dur je shodná se stupnicí jónskou.

Mensa International

Tuto stupnici lze zahrát na bílých klávesách na klavíru, tzn. Mollové Základní mollová měkká stupnice a-moll a, h, c, d, e, f, g, a je shodná s aiolskou stupnicí. Obsahuje stejné tóny jako základní durová stupnice C-dur, ale její uspořádání je jiné.

Intervaly mezi sousedními tóny jsou 2, 1, 2, 2, 1, Jak zvysit penis v mesici, 2 půltónů. Aiolská mollová stupnice má tedy půltóny mezi 2.

Jaka by mela byt normalni tloustka mollových stupnic označujeme obvykle malými písmeny. Harmonická mollová Je odvozena od základní aiolské mollové stupnice zvýšením 7.

Intervaly Clenove stupnice sousedními tóny jsou 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1 půltónů. Zůstávají půltóny mezi 2. Příklad pro a-moll: aiolská - a h c d e f g a harmonická - a h c d e f gis a Melodická molová Je odvozena od základní aiolské mollové stupnice zvýšením 6.

Intervaly mezi sousedními tóny jsou 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1 půltónů. Půltóny jsou mezi 2. Zvýšení 6. Příklad pro a moll: aiolská - a h c d e f g a - a g f e d c h a melodická - a h c d e fis gis a - a g f e d c h a Chromatické stupnice Na chromatické stupnici jsou jednotlivé stupně od sebe vzdáleny o půltóny - tato stupnice tedy Clenove stupnice dvanáct stupňů.

Exotické stupnice Mají stupňové uspořádání, které se liší od stupnic předešlých: Cikánská Sestává Clenove stupnice sedmi tónů, přičemž intervaly Clenove stupnice sousedními tóny jsou 1, 3, 1, 2, 1, 3 půltónů. Pentatonická Stupnice má pět stupňů a nemá půltónové vzdálenosti mezi stupni. Někdy se proto nazývá anhemitonická bezpůltónová pentatonika.

Intervaly mezi sousedními tóny jsou 2, 2, 3, 2, 3. Na klavíru ji dávají např. Pentatonická stupnice bývá považována za nejstarší stupnici vůbec. Objevuje se v lidové hudbě mnoha národů na mnoha místech světa.

Z této stupnice vychází dosud mnohá čínská nebo japonská hudba.

Pravidla určují vzdálenosti mezi jednotlivými stupni intervaly. Různé stupnice se liší zejména počtem tónů a vzdálenostmi intervaly mezi nimi, např. Přesné tónové vzdálenosti ve stupnicích závisejí také na použitém ladění.

Lze ji najít i v evropských lidových písních. Celotónová Celotónová stupnice má šest stupňů, mezi nimiž je vždy vzdálenost celého tónu dvou půltónů. Intervaly mezi sousedními tóny od základního tónu jsou po řadě 2, 2, 2, 2, 2, 2.

Clenove stupnice