Tento syndrom by měl být odlišen od typického syndromu z útlaku nervus pudendus, který vzniká na základě kom­prese nervového kmene v canalis pudendalis, a chronických perineálních bolestí vznikajících na základě hypertrofie svalů dna pánevního, od sydromu musculus levator ani, prostatitidy, tumoru prostaty, epididymitidy, traumatu uretry spojeného s hematurií a dysurií, torze varlete, zánětlivých pánevních procesů, bolestí kyčle nejrůznější etiologie, cokcygodynie, proctalgia fugax, posttraumatického he­ma­tomu, ostitis pubis, neurologických poruch, nebo stavů vznikajících po předchozí trakci na ortopedickém stole [16,20,35,36,40,41,42,55], nebo kom­prese nervus dorsalis penis v sulcus nervi dorsalis penis může být léčena konzervativně, bez jakéhokoli chirurgického zása­hu, jak bylo již dříve popsáno [3,15,17,35, 48,54]. Ondřej Naňka; Ph.

The role of sulcus nervi dorsalis penis in Alcock´s syndrome is discussed. Similarly, it is advisable to handle carefully the dorsal nerve of the clitoris inside sulcus nervi dorsalis clitoridis during reduction clitoridoplasty in patients with adrenogenital syndrome and during the insertion of the transobturator vaginal tape.

Injury to the dorsal artery of the clitoris leads to a hematoma.

Bezici penis kliniky

Key words: dorsal nerve of penis, dorsal nerve of clitoris, pubic bone, Alcock's syndrome Autoři: MUDr. Jiří Šedý 1; MUDr. Ondřej Naňka; Ph. Jana Špačková 3; doc.

Šedý1,2, O.

Ladislav Jarolím, CSc. Jemná a šetrná preparace nervus dorsalis penis je klíčová pro správné provedení chirurgické konverze genitálu u pacientů s transsexualizmem, při rekonstrukci zadní uretry, hypospadii, při provádění penilní blokády během cirkumcize a revaskularizační chirurgii erektilní dysfunkce.

Je diskutována role sulcus nervi dorsalis penis při vzniku Alcockova syndromu. Obdobně je třeba v místě sulcus nervi dorsalis clitoridis šetřit nervus dorsalis clitoridis při redukční klitoridoplastice u dívek s adrenogenitálním syndromem a při zavádění transobturátorové vaginální pásky.

  1. Clenske vykazy
  2. Skryte velikosti penisu
  3. Zvetseni masti
  4. Rozmery penisu media

Poškození arteria dorsalis clitoridis způsobuje hematom. Klíčová slova: nervus dorsalis penis, nervus dorsalis clitoridis, os pubis, Alcockův syndrom ÚVOD Přehledový článek pojednává o klinicko-anatomických aspektech nově popsané anatomické struktury na ventrální ploše corpus ossis pubis a ramus inferior ossis pubis - sulcus nervi dorsalis penis u muže a sulcus nervi dorsalis clitoridis u ženy.

Czech urology: Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis: nový marker pohlavního dimorfismu os pubis

Tento žlábek byl objeven a popsán v roce jako výsledek spolupráce anatomů a urologů [49]. Je součástí aferentního ramena bulbokavernózního reflexu [57,58]. Nerv odstupuje z nervus pudendus ve foramen infrapiriforme a doprovází arteria et vena pudenda interna, společně s dalšími větvemi nervus pudendus, do canalis pudendalis na laterální stěně fossa ischiorectalis [45].

Směřuje ventrálně, podél ramus ossis ischii a mediálního okraje ramus inferior ossis pubis, uložený pod fascia inferior diaphragmatis urogenitalis. Nejdříve vstupuje do kontaktu s ramus inferior ossis pubis a dále probíhá v těsné blízkosti dolního okraje a ventrální plochy corpus ossis pubis.

Men's Health Moment: Peyronie's Disease Introduction and Overview

V těchto místech nerv proráží diaphragma urogenitale v kontaktu s ligamentum arcuatum pubis [2,21]. Při ventrokaudálním okraji os pubis probíhá nervus dorsalis penis v blízkosti úponu crus penis a pokračuje mezi crus a ventrální plochu corpus ossis pubis na dorsum penis.

Bezici penis kliniky

Probíhá obdobně, je však tenčí a jeho průběh je kratší o délku penisu. Navíc se v této oblasti liší vztah arteria dorsalis clitoridis a kaudální poloviny ventrálního povrchu os pubis — na rozdíl od muže je tepna v těsném kontaktu s kostí.

Online vyšetření – Lékař online 24/7 | EUC

V oblasti fossa ischiorectalis a v blízkosti ramus inferior ossis pubis je arterie uložena obdobně jako u muže, na dolním okraji corpus ossis pubis se však kříží s nervus dorsalis clitoridis a dostává se tak na jeho mediální stranu. Na ventrální ploše corpus ossis pubis pak tepna i nerv běží vedle sebe, oba v těsném kontaktu s kostí [8,49].

Careful and sparing preparation of the dorsal nerve of penis is crucial in correct performance of conversion of genitalia in transsexual patients, in posterior urethral reconstruction, in hypospadia, during the performance of penile blockade during circumcision and in revascularization surgery in erectile dysfunction. The role of sulcus nervi dorsalis penis in Alcock´s syndrome is discussed. Similarly, it is advisable to handle carefully the dorsal nerve of the clitoris inside sulcus nervi dorsalis clitoridis during reduction clitoridoplasty in patients with adrenogenital syndrome and during the insertion of the transobturator vaginal tape. Injury to the dorsal artery of the clitoris leads to a hematoma.

Arteria dorsalis penis a žilní pleteně spatium subpubicum běží ventrolaterálně od tohoto žlábku [49,50]. Probíhá zprvu po ramus inferior ossis pubis k dolnímu okraji corpus ossis pubis. Na ramus inferior ossis pubis má průměrnou délku 15,8 mm, měřeno od dolního okraje symfýzy.

Bezici penis kliniky

Dále se stáčí na ventrální plochu corpus ossis pubis a směřuje kraniálně, paralelně se symphysis ossis pubis. Celkově se tedy jeho délka pohybuje kolem 37 mm. Hloub­ka žlábku se pohybuje mezi 0—2 mm.

Klinická anatomie sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis

Kraniální konec žlábku odpovídá místu kde nerv zahýbá ventrálně a vstupuje na dorsum penis [27,]. Místo křížení obou útvarů je při dolním okraji os pubis [49,50]. Probíhá obdobným způsobem jako sulcus nervi dorsalis penis. Jeho průměrná délka na ramus inferior ossis pubis je o 0,8 mm delší než u muže.

Lékař online 24/7, ordinace všude.

Literární prameny velmi často popisují vznik Alcockova syndromu jako kompresi nervus pudendus v canalis pudendalis, tj. Canalis pudendalis je z kaudální strany pokryt významně silnější vrstvou tukového vaziva, než je tomu v místě přestupu nervus dorsalis penis pod dolním okrajem os pubis, v sulcus nervi dorsalis penis [49,50].

Navíc by byla při kompresi útvarů v canalis pudendalis očekávána současná iritace nebo poškození arteria et vena pudenda interna. Hematom ani žádné další příznaky poškození těchto cév však nejsou u Alcockova syndromu přítomny [48].

Bezici penis kliniky

Na druhé straně je třeba říci, že komprese cévních pletení nervus dorsalis penis a jeho dočasná hypoperfuze během jízdy na kole může mít jistý význam [34]. Hlavními příznaky Alcockova syndromu jsou hypestezie nebo anestezie, nejsou však publikovány žádné zprávy o paréze musculus bulbocavernosus.

Казалось, он тотчас схватывает все, что говорит ему Олвин, и он не выказал ни малейшего удивления даже тогда, когда друг рассказал о своей встрече с Центральным Компьютером и о той операции, которую мозг города произвел с сознанием робота.

Walro3, J. Špačková2,4, L. LF UK a FN Motol, Praha Cílem této studie bylo popsat anatomii zřetelného žlábku na kaudálním a ventrálním povrchu os pubis, zjistit jeho význam jako chirurgického orientačního bodu a posoudit, zda je možné jej využít při stanovení pohlaví u izolované os pubis.

Zkoumali jsme 6 mužských a 6 ženských fixovaných kadaverózních pánví věk let a zjišťovali pozici žlábku vzhledem k měkkým tkáním a možnosti jeho využití jako chirurgického orientačního bodu. Byla analyzována celá řada parametrů na os pubis.

Bezici penis kliniky

Rozměry žlábku byly měřeny u izolovaných kostěných pánví a analyzovány pomocí stupňovité diskriminační funkční analýzy. U mužů běží uvnitř žlábku pouze nervus dorsalis penis, zatímco u ženy tudy běží nervus dorsalis clitoridis, současně se stejnojmennou tepnou.