Mám výrazně žilnatý penis a bojím se problémů se srdcem a cévami. Nálezům dominovala hmatná a citlivá rezistence o velikosti cca 1—2 cm, distálně dorzu penisu v průběhu vena dorsalis penis superficialis, často s lokálním edémem a erytémem. K určení diagnózy nás dovedla anamnéza, fyzikální vyšetření a ultrasonografie s užitím barevného dopplerovského vyšetření. Aim: The aim of our work is to summerise our experience with diagnosis and treatment of patients in our out-patient department in the last three years. All men were referred to haematology for exlusion of coagulopathies.

It is characterized by a palpable rigid and usually painful stripe affecting the vein.

Jsou žíly na penisu důvodem k obavám nebo jsou úplně normální?

It is more common in females, where it is located mainly on the breast, it is a rare disease in men, when it is mainly present on the penis area. Aim: The aim of our work is to summerise our experience with diagnosis and treatment of patients in our out-patient department in the last three years. Patients and methods: Seven young men were included. Diagnosis was based on patient´s history, physical examination, and ultrasonography by using color Doppler scan.

Mám výrazně žilnatý penis a bojím se problémů se srdcem a cévami. Jsem v pořádku?

All men were referred to haematology for exlusion of coagulopathies. Results: The disease had a benign course and its treatment was mainly conservative and outpatient. In two cases there was a recurrence of thrombophlebitis. Conclusion: The lenght of therapy was based on a clinical finding with repeated checks, with both antibiotic prophylaxis and anticoagulants in our patients.

Only four patients had haematological examinations, and an increased factor VIII activity was found in three. Treatment and reassessment of patients was impaired by poor compliance.

Projevuje se jako tuhý, většinou bolestivý pruh v průběhu žíly.

Clen 13 let Velikost fotografie Mall tloustka za 19 let

Častěji Zvysene zily s penisem vyskytující u žen, kde je lokalizovaný především na trupu, u mužů je vzácnější a vyskytuje se navíc i na penisu.

Etiologie onemocnění se opírá především o Virchowovu trias porušení endotelu cévní stěny, stáza krve a hyperkoagulační stav.

Cíl: Cílem příspěvku je podat ucelený souhrn našich zkušeností s diagnostikou a léčbou v souboru pacientů z našeho oddělení za poslední tři roky. Soubor pacientů a metody: Naše skupina obsahuje sedm mladých mužů.

  1. Mondorova choroba penisu - naše zkušenosti.
  2. Tromboflebitida a trombóza dorsální žíly na penisu | uLékařspssk.cz

K určení diagnózy nás dovedla anamnéza, fyzikální vyšetření a ultrasonografie s užitím barevného dopplerovského vyšetření. Všem mužům bylo doporučeno vyšetření na hematologii za účelem vyloučení koagulopatie. Výsledky: Onemocnění Zvysene zily s penisem benigní průběh a jeho léčba byla především konzervativní a ambulatní.

Ve dvou případech došlo k recidivě tromboflebitidy. Závěr: Délka terapie se u našich pacientů odvíjela na podkladě klinického nálezu za opakovaných kontrol, obsahovala jak podávání antibiotické profylaxe, tak antikoagulancií.

Hematologické vyšetření absolvovali jen čtyři pacienti a u tří byla zjištěna zvýšená akivita faktoru VIII. Léčbu a dovyšetření pacientů komplikovala špatná compliance.

Tromboflebitida a trombóza dorsální žíly na penisu

ÚVOD Prezentujeme retrospektivní skupinu sedmi mužů ve věku 22 až 51 let z našeho pracoviště z let —u kterých jsme diagnostikovali povrchovou tromboflebitidu penisu.

V souboru se vyskytují pacienti s různým stupněm postižení, tři v akutním stadiu, tři v subaktuním a jeden s částečnou reperfuzí. Diagnózu jsme stanovili díky anamnéze, klinickému vyšetření a UZ dopplerovskému vyšetření penisu. Léčba byla, až na jeden případ, ambulantní a konzervativní.

Žíly na penisu

Všichni si stěžovali na citlivý či bolestivý zatvrdlý pruh či bulku na dorzu penisu v blízkosti žaludu s místním zarudnutím a otokem obr. U většiny pacientů byla prokázána souvislost s koitem za posledních 48 h, ale bez jasného vědomí traumatu při styku. Bolestivost léze se při erekci zvyšovala. Tuhý pruh v průběhu dorzální žíly — Ilustrativní foto — zdroj 9 Fig. Palpable rigid stripe affecting the dorsal vein Nikdo z pacientů neměl mikční potíže, hematurii, příznaky infekce močových cest, neprodělal v poslední době závažný úraz, operaci a nebyl okologicky léčen.

Jeden pacient prodělal trombózu dolní končetiny po úraze a její fixaci, u ostatních pacientů byla anamnéza TEN trombembolické nemoci negativní. Dva pacienti byli trvale léčeni a to pro epilepsii a psoriázu, ostatní byli zdrávi a s ničím se trvale neléčili. Stran rodinné anamnézy nebylo u žádného pacienta známo zvýšené riziko k TEN. Fyzikální vyšetření: Penis u všech pacientů byl bez deviace a bez hrubých odchylek, metaus a žalud bez známek zánětlivého onemocnění, pouze v jednom případě byla přítomna balanopostitida při fimóze, všichni pacienti negovali STD Sexually Transmitted Disease — pohlavně přenosné choroby.

Nálezům dominovala hmatná a citlivá rezistence o velikosti cca 1—2 cm, distálně dorzu penisu v průběhu vena dorsalis penis superficialis, často s lokálním edémem a erytémem.

V jednom případě byl přítomen edém a erytém téměř celého penisu u pacienta, kdy se nález rozvinul do obrazu flegmóny. Zbylé fyzikální vyšetření nezjistilo další patologii.

Zpusoby zvetseni clena Co zavisi zvyseni clena

Laboratorní vyšetření: Odběr krevního obrazu, srážlivosti, základní biochemické vyšetření séra a vyšetření moči chemicky a kultivačně, nezjistilo žádnou signifikatní patologii.

Zobrazovací vyšetření: UZ dopplerovské vyšetření penisu u pacientů prokázalo nekompresibilní a dále dilatovanou vénu s absencí průtoku nebo se sníženou průtokovou rychlostí obr.

Excitace a velikost clena Jak zvysit velikost clena na delku

U jednoho pacienta byla patrna již částečná reperfuze. Kontrolní UZ vyšetření bylo provedeno s odstupem min. Ultrasonografie s užitím barevného dopplerovského vyšetření ukazující trombus a dilataci žíly archiv autora Fig. Color Doppler scan showing the trombus and dilatation of the vein Hematologické vyšetření: U všech našich pacientů jsem doporučili dovyšetření na hematologii k vyloučení trombofilního stavu, ovšem podrobili se mu jen čtyři pacienti.

U Zvysene zily s penisem pacientů byla zjištěna zvýšená akivita faktoru VIII. Jeden pacient prodělal recidivu v oblasti vena dorsalis penis po necelém měsíci a jeden pacient po roce prodělal recidivu tromboflebitidy v oblasti vena saphena posterior.

TERAPIE Léčba byla v šesti případech ambulantní a konzervativní, v jednom případě byla nutná týdenní hospitalizace pro významnou flegmónu měkkých tkání těla penisu, nicméně strategie léčby byla Jake velikosti genitalnich clenu jsou. Součástí terapie bylo užívání antibiotik, v našem případě amoxicilinu s klavunátem na týden v dávce 1 g po 12 hodinách, dále nesteroidních antiflogistik dicofenac 50 mg po 12 hodinách a nízkomolekulárního heparinu v terapeutické dávce dle váhy pacienta.

Mondorova choroba penisu - naše zkušenosti

Léčbu pak doplňovala lokální aplikace heparoidů a režimová opatření. Celková doba léčby trvala v rozmezí 14—30 dní. ZÁVĚR Mondorova choroba penisu, neboli povrchová tromboflebitida dorzální žíly penisu, je méně známé, benigní, pro pacienty ovšem stresující onemocnění, které se poměrně dobře diagnostikuje i léčí.

V terapii nejsou dosud jednotné postupy stran podávání antibiotické profylaxe a antikoagulancií, včetně dávkování a délky léčby.

Metody rostoucich clenu Zobrazit fotografie pro rostouci clen

Dovyšetření na hematologii není vždy nezbytné. Léčbu a dovyšetření pacientů může komplikovat špatná compliance. Došlo: 5.