Částku milionů korun strana prohrála s Altnerem v soudním sporu o zaplacení palmáre za zastupování v kauze Lidový dům. Předseda výboru Adolf Hrubý ve svém rozhlasovém projevu formuloval zásady, jimiž se bude řídit Národní souručenství při novém utváření našeho života v rámci velké Německé říše. Jestliže na podzim měla strana 40 tisíc členů, v březnu to již bylo necelých 90 tisíc. Článek 9 — Řádní členové: 9. Proto: a podporují a radí svým členům a napomáhají jejich vzájemné spolupráci a vzájemné podpoře, a to zvláště organizováním společných akcí, b iniciativně připravují návrhy a stanoviska pro Radu a Generální shromáždění, c napomáhají při řešení problémů a plnění úloh, projektů a programů, schválených Generálním shromážděním, d spolupracují s jinými orgány CIOFF a to především s ostatními Sektory.

Kromě stálého příspěvku deseti milionů korun, který získá každé uskupení s volebním ziskem nad pět procent, dostávají politické strany tisíc ročně za každého člena obou komor parlamentu a tisíc ze krajského zastupitele.

  • Dějiny KDU-ČSL – Wikipedie
  • Значительно более интересным казалось другое: ведь еще вчера, после освобождения из плена пустыни, это восхитительное творение было покрыто толстым слоем прочнейшего камня.

Právě ve sněmovních a parlamentních volbách ČSSD utrpěla v posledních letech takové ztráty mandátů, že její příjmy oslabily o desítky milionů korun. V posledních sněmovních volbách ČSSD ztratila 35 poslanců z padesáti, senátorský klub strany přišel v roce o deset členů.

Řečí čísel se každoroční příspěvek od státu do stranické pokladny od roku ztenčil ze milionů korun na loňských milionů. Zároveň strana vloni hospodařila se ztrátou téměř 40 milionů korun.

Radikální opatření však musí přijít, strana má u bank zastavené své nemovitosti po celé republice včetně Lidového domu v centru Prahy. Už vloni proto vedení přijalo některá opatření. Ale dluh po Altnerovi v tom roli nesehrává," podotkl Netolický. Mínil skutečnost, že dědici budou po skončeném dědickém řízení požadovat po straně vyplacení dluhu. Částku milionů korun strana prohrála s Altnerem v soudním sporu o zaplacení palmáre za zastupování v kauze Lidový dům. Dědické řízení ještě neskončilo, zatím je to odkladná položka," dodal Netolický.

Proto: a podporují a radí svým členům a napomáhají jejich vzájemné spolupráci a vzájemné podpoře, a to zvláště organizováním společných akcí, Clenovy lidovy narust Centrum rozsireni clenu připravují návrhy a stanoviska pro Radu a Generální shromáždění, c napomáhají při řešení problémů a plnění úloh, projektů a programů, schválených Generálním shromážděním, d spolupracují s jinými orgány CIOFF a to především s ostatními Sektory.

Každé dva roky musí být otevřena polovina míst k volbám. Článek 16 — Komise a Pracovní skupiny: Pro vypracování základních materiálů v různých oblastech činnosti CIOFF a pro doporučení Výkonnému výboru a Generálnímu shromáždění se zakládají stálé komise a dočasné pracovní skupiny.

Metoda jejich postupů je stanovena Interními směrnicemi. Generální shromáždění volí pro každou komisi předsedu na období čtyř let.

V čele stálo 8 kněží, 4 rolníci, 2 živnostníci, 1 inteligent, 1 úředník a 1 tovární mistr.

Každé dva roky se polovina těchto míst uvolní pro volby. Článek 17 — Rada: Rada se skládá z: a prezidenta CIOFF, b ostatních členů Výkonného Clenovy lidovy narust, c zástupců regionálních sektorů, d předsedů komisí.

Její hlavní povinnosti jsou: rozvíjet a podporovat politiku CIOFF, řídit a kontrolovat plnění rezolucí, přijatých Generálním shromážděním, kontrolovat a řídit činnost regionálních sektorů a komisí, připravovat všechny podstatné záležitosti a otázky pro Světový kongres. Tato Rada se setkává v souvislosti s Generálním shromážděním dvakrát, jednou před a jednou po Generálním shromážděním.

Zasedá jednou mezi dvěma Generálními shromážděními. Zasedání Rady jsou svolávána prezidentem nebo na žádost alespoň čtyř členů Rady. Rada je usnášeníschopná, když jsou přítomny dvě třetiny jejích členů. Rozhoduje se jednoduchou většinou. V případě nerozhodného výsledku má rozhodující hlas předseda. Člen Rady může zároveň zastávat jen jednu funkci, buď člena Výkonného výboru nebo předsedu komise či zástupce některého sektoru.

Článek 18 — Výkonný výbor: Prezidenta volí Generální shromáždění na období čtyř let.

Ten nemůže zastávat funkci déle než dvě po sobě jdoucí volební období. Ostatní členové jsou voleni na dobu čtyř let, a to tak, že každé dva roky musí polovina členů kandidovat ve volbách.

  • KDU-ČSL – Wikipedie
  • Československá strana lidová [ editovat editovat zdroj ] Československá strana lidová vznikla v lednu sloučením vícero katolických stran.

Výkonný výbor je výkonným orgánem Rady. Jeho úkolem je: připravovat Světové kongresy, spravovat obchodní záležitosti a nakládat s peněžními prostředky. Výkonný výbor udržuje kontakt s jinými mezinárodními organizacemi, s Národními sekcemi a organizátory mezinárodních festivalů.

Zasedání Výkonného výboru jsou svolávána prezidentem nebo na požádání nejméně dvou členů Výkonného výboru. Kapitola V: Finanční prostředky Článek 19 Zdroje finančních prostředků ze zákona vyplývající činnosti CIOFF: pravidelné příjmy: členské poplatky, mimořádné příjmy: příspěvky, dary, subvence, příjmy z činnosti.

Peněžní prostředky se ukládají do banky, doporučené Výkonným výborem. Účetnictví bude vedeno v souladu s platnou mezinárodní praxí. Snažila se zahrnout všechny vrstvy obyvatel, což jí ovšem v mnoha ohledech komplikovalo život v časech, kdy se řešily otázky významné pro některou třídu.

Článek 9 — Řádní členové: 9.

Zejména drasticky pocítila tento problém při řešení pozemkové reformy, kdy se proti sobě postavily zájmy katolické církve a katolických rolníků. Na druhé straně díky svému širokému koaličnímu potenciálu a nepostradatelnosti dosahovala při prosazování svého programu úspěchů, které zdaleka neodpovídaly jejím volebním výsledkům.

Jan Šrámekprvní předseda ČSL V roce se strana spojila přes odpor moravského křídla a Jana Šrámka s ostatními pravicovými subjekty ve Stranu národní jednoty : Šrámek sice prosadil v Ústředním výboru ČSL a poslaneckých i senátorských klubech odmítnutí projektu Strany národní jednoty, ale Stašek se poté dohodl na účasti svého českého křídla ve SNJ a Šrámek, aby zabránil rozštěpení strany, nakonec musel ustoupit.

Během let — byla strana osobou Jana Šrámka zastoupena v Londýnské exilové vláděkde vykonával funkci předsedy vlády. V roce byla ČSL jednou z obnovených politických stran, přičemž byla mezi nimi jedinou českou nesocialistickou stranou.

V souvislosti s tím její vedení doufalo ve vítězství ve volbáchstrana měla dle jeho mínění převzít prakticky všechny voliče agrárníků z tohoto důvodu se více než dříve v kampani soustředila na zemědělskou politiku a některých dalších, nicméně volby skončily neúspěchem.

ČSL se stala členkou vlády Národní frontykde se snažila spolupracovat s ostatními stranami a tlumit ty nejradikálnější výstřelky. Tato snaha společně s nutností alespoň částečně spolupracovat s KSČ však ve straně vyvolala silné pnutí mezi tzv. Jeho nejradikálnějšími exponenty a zároveň vůdci byli dr. V únoru se strana přes výhrady svého předsedy připojila k demisi demokratických ministrů. ČSL tehdy zahájila svou poslední bitvu o sama sebe, když na poslední chvíli vyloučila některé prokomunistické exponenty, zejména pak Josefa Plojhara a Aloise Petra, nicméně prokomunistické křídlo ovládlo za pomoci komunistických bojůvek násilím mnoho sekretariátů strany a stranu zcela ovládlo.

Vedení strany, v čele s předsedou Šrámkem a tajemníkem Hálou, rezignovalo na další boj a pokusilo se stejně jako mnoho dalších členů uprchnout do zahraničí, povedlo se to však jen některým. Dva nejvyšší představitelé strany — Jan Šrámek a František Hála byli dopadeni a zbytek svého života strávili v internaci.

Pouze čtyři s novým režimem plně spolupracovali a zcela se vyhnuli represím. V roce sice bylo vedení ČSL odvoláno a krátce se jevila možnost, že se podaří stranu Clenovy lidovy narust vlády komunistů oprostit, ale srpnová invaze zastavila a eradikovala změny přinesené pražským jarem a navrátila ČSL do vlivu komunistů.

V letech — tak strana existovala jako součást Národní fronty. Existence strany — spolu s dalšími malými stranami, z nichž nejvýznamnější byla Československá strana socialistická — měla vzbuzovat dojem, že na politické scéně v ČSSR působí více autonomních stran.

Přesto mnoho členů ve straně zůstalo, vyjadřujíce tak svým členstvím protest proti komunistickému režimu.

Dějiny KDU-ČSL

Mezi fakticky protikomunistickým členstvem a prokomunistickým vedením často docházelo ke konfliktům a řadoví členové často využívali stranický aparát k akcím, které byly v rozporu s přáním režimu [20]navzdory snahám prokomunistického vedení to zakázat, pro což se stávali předmětem represí. Členové ČSL se tak podíleli na přípravě a organizaci velkých katolických vystoupení proti komunismu, zejména Národní poutě na Velehradě v roce a petice Augustina Navrátila.

Obrodném proudukterý postupně nabíral sílu [20] a koncem roku převzal vedení strany. Do čela strany vynesl Josefa Bartončíka a vrátil stranu k její původní politice a ideologii.

Velice rychle došlo k rozšíření stranické členské základny, když se do strany hlásili noví příznivci i staří členové vyloučení starým prokomunistickým vedením.

Kromě rozhodování o případné účasti ve vládě musí ČSSD nalézt také řešení neuspokojivé finanční situace. Strana však nehodlá prodat Lidový dům, jak před časem navrhovali jihočeští sociální demokraté. Vloni ČSSD hospodařila se ztrátou 40 milionů korun, o podobnou částku se jí kvůli neúspěchu ve volbách snížil každoroční státní příspěvek. Sociální demokraté i přes ztrátu v hospodaření a stamilionové dluhy zatím nebudou prodávat majetek, aby strana získala zpátky ekonomickou stabilitu.

Jestliže na podzim měla strana 40 tisíc členů, v březnu to již bylo necelých 90 tisíc. Díky těmto faktorům měla pod vedením Josefa Bartončíka značné politické ambice, které však současně vyvolávaly antipatie vůči ČSL i vůči křesťanství. Tento rozpor se výrazně projevil u první návštěvy papeže Jana Pavla II.