Nelze dovodit ani právní nárok na to, aby inspekce uložila zaměstnavateli sankci. V této otázce ovšem zaměstnankyně pravdu nemá: zákonem není stanovena povinnost upravit mechanismy proti obtěžování či jiné formě diskriminace nebo jakkoli jinak zakotvit prosazování rovnosti do některého vnitřního předpisu.

Inspekce jako kontrolní orgán má zkrátka důkladně zjistit stav věci § 9 písm. Má vyšetřovací povinnost a je na ní, aby všemi dostupnými prostředky vyvrátila, nebo potvrdila diskriminaci. Stěžovatel přitom nemá právní nárok na zahájení kontroly ani na vyslovení diskriminace. Nelze dovodit ani právní nárok na to, aby inspekce uložila zaměstnavateli sankci.

Pro efektivnější průběh kontroly lze doporučit, aby oběť diskriminace zprostila pracovníky inspekce mlčenlivosti, neboť pokud potrvá jejich povinnost mlčenlivosti, mohou kontrolu realizovat výhradně v jak zvysit genderovy organ podobě a nesmějí uvést jméno toho, kdo k nim podal stížnost. Výpověď svědků Pokud se jedná o informace, které by mohla inspekce získat od kolegyň této zaměstnankyně, měla by je v rámci kontroly vyslechnout.

Je dobré konkrétně vymezit, kdo měl být přítomen nevhodným výrokům, kdy se tak mělo stát, za jakých okolností.

Časté dotazy - Otevřená Společnost

Podobně pokud bude podána žaloba u soudu a žalobkyně označí kolegyně, které by mohly dosvědčit diskriminační jednání, je již dále povinností těchto osob se na předvolání soudu dostavit k soudu a vypovídat, přičemž existuje několik zákonem daných výjimek pro možné odmítnutí svědectví. Povinnost svědčit platí pro každého nejen u trestního řízení, ale právě i v soukromoprávním, tedy i diskriminačním, sporu, a to podle § odst. Jsou české školy povinny vzdělávat problematiku genderu a rovnosti pohlaví?

Jsem matka studentky víceletého gymnázia.

Vítejte v naší poradně!

Ačkoli jsem se snažila podrobně studovat, co se ve škole vyučuje k tematice rovnosti pohlaví a celkově k problematice genderu, nenašla jsem žádné s tímto spojené téma. A to přesto, že dcera už absolvovala i v určitém předmětu základy práva. Co můžu jako zákonná zástupkyně dělat? Školní vzdělávací program vytvořený každou školou přitom musí být v souladu s daným rámcovým program například pro základní školy atd.

 1. В сущности, Олвин обрел свободу взрослого человека за много лет до наступления установленного срока.
 2. Джизирак принял эту мягкую укоризну и продолжил: -- Какова бы ни была причина, мы не можем оспаривать факты.
 3. Foto penis a velikost
 4. Clen zvysuje vlakove vybaveni

Školy proto mívají znění školního vzdělávacího programu na webových stránkách. V dokumentu platícím pro gymnázia, tj. Pro průřezová témata je totiž příznačné, že by měla být studentům přibližována v různých souvisejících vyučovacích předmětech. Problematika genderu nepochybně mezi tato témata patří. Proto by mělo být jednak patrné ze školního vzdělávacího programu, v kterých předmětech je téma řešeno a jakým způsobem, jednak by matce měli poskytnout požadované informace také vyučující.

Závaznost rámcových vzdělávacích programů Zmíněné rámcové vzdělávací programy sice nejsou platné jako zákon nebo vyhláška ministerstva školství, ale přesto jsou pro školy závazné.

 • Олвин видел их очень ясно и в полной мере осознал, насколько же они выше той вершинки, на которой он сейчас находился.
 • Velikost genitalie
 • Вы что же -- хотите сказать, что Вэйнамонд только что родился.
 • Zvyseny clensky subkutanni tuk

Školský zákon je zakotvuje v § 4 a 5. Postup rodičů při stížnosti na obsah výuky Pokud matka nemůže dohledat informace, zda, v jakých předmětech a jakou formou jsou vyučovány požadované tematické celky, mj. Pokud by se rodiči studenta zdály získané informace nedostatečné, mohou se obrátit na vedení školy.

Novinky a akce Novinky Zaostávající podprůměr: Česko se na evropském žebříčku genderové rovnosti propadá, je na Vychází už desátým rokem a Česko si na něm nevede nijak slavně — od začátku se propadlo o celých devět příček na Sledujte Rovnost pohlaví u nás dosahuje 56,2 bodů ze možných. Index genderové rovnosti je číslo, které určuje, jak si členské státy Unie stojí v oblasti rovnosti pohlaví, skrze podrobné sledování celkem 31 indikátorů, rozdělených do šesti oblastí: práce, peníze, vzdělání, čas, rozhodování, zdraví. V každé z těchto oblastí je sledováno od tří do osmi indikátorů a situaci zemí je tak možné porovnat z hlediska každé oblasti i z hlediska každého jednoho indikátoru zvlášť.

Pokud ani poté nejsou spokojeni, protože například zapracování tématu je podle jejich názoru nevhodné či nedostačující, případně chybí reálně ve výuce zcela, mají dále možnost se obrátit na příslušný inspektorát České školní inspekce. Pracovníci ČŠI mají ve své gesci nejen formální kontrolu právních předpisů na školách: v jejich možnostech také je sledovat výuku ve škole a provádět odborné hodnocení mj.

Ztrácíte se v pojmech jako je gender, rovné odměňování žen a mužů nebo rovnost žen a mužů?

Pro adekvátnější představu ČŠI o proběhlé komunikaci se školou je logicky vhodné, aby své žádosti týkající se výuky směřovali zákonní zástupci žáků a studentů škole písemně a poté ji doložili ve stížnosti podané u ČŠI. Při nedostatečném postupu ČŠI je možné podat stížnost u ombudsmana www. Musí zaměstnavatelé prosazovat princip rovnosti pohlaví? Existuje povinnost stanovit tuto zásadu ve vnitřním předpisu?

 • Суди по мне по моим деяниям, хотя бы и немногим, а не по моим словам, хотя бы и многим.
 • Rozmery hercu penisu
 • Но поворотный пункт истории пришел и прошел, и человечество двинулось к своему странному новому будущему.
 • Jak se zeptat chlapa o velikosti jeho clena

Nadřízeným jsem opakovaně namítala, že jsem v téměř výhradně muži zastoupeném oddělení prakticky denně terčem nevhodných narážek. Když jsem se ohradila před kolegy, vysmáli se mi, když jsem namítla tuto skutečnost vedení firmy, nejenže nic neřešili, ale nadto se o tom dověděli kolegové a situace se ještě více vyostřila.

Připojené soubory

Domnívala jsem se, že zaměstnavatel musí v takové situaci zakročit, že dokonce si tuto otázku musí podrobně všechny firmy upravit ve jak zvysit genderovy organ předpisu, ale bylo mi řečeno, že to přeháním a takové vtípky bych měla brát jako lichotku.

Jednoduše řečeno: pokud vyjádřila, že jsou jí takovéto poznámky nepříjemné, mají okamžitě přestat. Pokud tak neučinili samotní nevhodně se chovající kolegové, má povinnost poté, Sledujte se o tomto doví, věc projednat zaměstnavatel je na jeho rozhodnutí, koho tím pověří. Z pracovněprávních předpisů totiž vyplývá jeho objektivní odpovědnost za to, aby zajistil klidné prostředí na pracovišti, vhodné pracovní podmínky a zakročil v případě, kdy se objeví jakékoliv nerovné zacházení nebo obtěžování.

Další obrana a možné sankce V daném případě je evidentní, že selhaly vnitřní mechanismy u zaměstnavatele. Nadřízení celou záležitosti bagatelizují, nemíní učinit vůbec nic. Naopak unikly informace o tomto jednání a dotyčná žena se ocitla v ještě svízelnější situaci. V takovém případě je vhodné se již obrátit na inspekci práce. Podnět podaný u inspekce sice nezakládá právní nárok na zahájení kontroly, ovšem pokud obsahuje informace, pro které by bylo důvodné ji zahájit, inspekce tak učinit musí.

Podstatné je, že sankce za porušení zásady jak zvysit genderovy organ zacházení hrozí zaměstnavateli nejen tehdy, když sám diskriminuje zaměstnance podle § 11 odst.

Přitom postih nesoucí s sebou případně i značné finanční sankce umožňuje zákon jak ve vztahu k fyzické osobě, tak také osobě právnické. Dopustí-li se uvedeného jednání osoba fyzická, jde o přestupek, u právnické osoby hovoříme o správním deliktu. V obou případech je však podstatná totožná: odpovědnost zaměstnavatele je stanovena i za jednání například některého nadřízeného.

Lze si tak představit například situaci, kdy nadřízený obtěžuje některou zaměstnankyni a ta si následně na jednání tohoto muže stěžuje u vedení.

Pokud zaměstnavatel na jakoukoli povinnost zakročit nereaguje, přestože k tomu má důvod, může se jednat právě o nezajištění rovného zacházení postižitelné inspekcí práce. V daném případě se obtěžování či nevhodných narážek měli dopouštět kolegové, tedy zaměstnanci v totožném postavení, ale to na situaci nic nemění. Obtěžování a sexuální obtěžování na pracovišti bývá zaměstnavateli často bagatelizováno, částečně snad Velikost clena v prumeru proto, že je téměř neprokazatelné zaměstnavatel si tak je vědom, že by sice zakročit měl, ovšem nemá v ruce pád důkaz, když disponuje často jen nařčením ze strany zaměstnankyně.

Zejména sexuální obtěžování se často odehrává beze svědků, a je tudíž, snad vyjma utajeného nahrávání verbálních projevů obtěžování, neprokazatelné. Ženy bývají také často nařknuty z toho, že muže k obtěžujícímu jednání vybízejí svým vzhledem, flirtováním apod.

Lidova cviceni pro zvyseni clena Skutecny rostouci clen doma

Jistým řešením těchto problémů se jeví stále častější preventivní postup zaměstnavatelů, kteří ve snáze Velikost clena je dulezita sporům zabránit stanoví ve vnitřním předpisu zákaz navazování osobních a intimních styků na pracovišti. Také česká rozhodovací praxe zatím ukazuje, jak neochotné české soudy jsou v případě těchto sporů: dokonce ani odborný posudek se závěrem, že onemocnění žalobkyně mohlo být způsobem sexuálním obtěžováním, nebyl pro soud dostatečným důvodem k vyhovění žalobě žádající úhradu nemajetkové újmy v penězích rozsudek Nejvyššího soudu sp.

Vnitřní předpisy zaměstnavatele a otázka prosazování rovnosti Jednak je třeba si položit otázku, zda je každý zaměstnavatel povinen vytvořit vnitřní předpisy či vnitřní předpis směrnice, Sledujte, instrukce, manuály apod. V této otázce ovšem zaměstnankyně pravdu nemá: zákonem není stanovena povinnost upravit mechanismy proti obtěžování či jiné formě diskriminace nebo jakkoli jinak zakotvit prosazování rovnosti do některého vnitřního předpisu.

Nicméně pokud by byl zaměstnavatel rozhodnutý vnitřním předpisem upravit danou otázku, pak je nepochybně jeho povinností zajistit také dodržování takto vzniklého vnitřního jak zvysit genderovy organ.

Zákoník práce uvádí tuto jeho povinnost v ustanovení § písm. Základním principem tvorby vnitřního předpisu je skutečnost, že jím nelze zaměstnanci upřít jakákoli zákonem stanovená práva: vnitřní předpis může zaměstnance zvýhodnit, nemůže naopak stanovit méně příznivou úpravu.

Mám pocit, že dnešní většinová společnost se otázce genderové rovnosti vysmívá, diskusi nad genderovými rolemi ve společnosti vnímá jako nadbytečnou, neboť mění staré pořádky.

Lze změnu v nastavených společenských rolích vynutit právně?

Masaz clenu na zvetseni videa Protein muze zvysit clen

Je rovnost mezi pohlavími v některém předpisu stanovena výslovně? Princip rovnosti mezi pohlavími: rovnost práv vs.

Jak zvysit clena sody Metody Jak zvetsit clena

To je skutečnost, která je reflektována také právem. Příkladem může být zakotvení některých ochranných práv pro těhotné a kojící zaměstnankyně či zaměstnankyně po porodu.

Zadejte hledaný výraz

Těmito právy logicky nedisponují muži. Opodstatněnost speciální ochrany práv žen v souvislosti s otěhotněním, porodem a kojením nejspíš nikdo nezpochybňuje, nicméně jsou jiná témata související s problematikou genderu v Sledujte předpisech, které již tak jednoznačně posoudit nelze.

Stejnost totiž není totéž co rovnost, a přestože muži a ženy nejsou stejní, neznamená to, že mají mít různá práva. Právní předpisy, ani vnitřní předpisy proto nesmí neodůvodněně znevýhodňovat některé pohlaví. Přitom české právo ještě stále stanoví například zákaz nošení těžkých břemen ženami ženu nelze zaměstnat na pozici obnášející zvedání a nošení těžkých břemen, limity jsou jiné než u mužůačkoli to nevyžaduje legislativa Evropské unie. Toto jsou problematické otázky, neboť část veřejnosti namítá, že ochranářské ustanovení zákazu tahání břemen ženami je důvodné: pokud bude zrušeno, mohli by zaměstnavatelé nutit i ženy slabší fyzické konstituce k nošení těžkých předmětů.

V jakých konkrétních situacích se v českém školství projevuje genderové uspořádání?

Na straně druhé fyzicky silná žena mající zájem o určitou s nošením břemen spojenou pozici vlastně podle stávající úpravy nemůže být na takovou pozici zaměstnána, což se nejeví jako důvodné.

Lze se tak domnívat, že fyzicky náročná zaměstnání by měla být ženám umožněna, pokud samy s nošením břemen souhlasí. Základním právním principem v otázce rovnosti pohlaví je skutečnost, že není-li k tomu dán věcný důvod, má být právní úprava pro ženy a muže totožná. V opačném případě by taková úprava totiž byla diskriminační a mohl by ji přezkoumat Ústavní soud. Ten je orgánem ochrany ústavnosti, a pokud by dospěl k závěru, že určitá zákonná podzákonná úprava není v souladu s principem rovnosti Sledujte na ústavní úrovni, mohl by takovou úpravu zrušit.

Může právo řešit společenské problémy?

Zvysuje Dick na neuveritelne velikosti Velikost penisu v chlapci na 13

Vhodná právní úprava nepochybně může přispět k prosazování rovnosti žen a mužů. A to nejen stanovením zákazů a příkazů a umožněním sankcí za jejich porušení, ale také například daňovými úlevami pro ty poskytovatele služeb, zboží, zaměstnavatele, kteří nad rámec zákona prosazují opatření pro vyrovnání šancí žen a mužů. Společenské postavení žen a mužů je totiž veskrze nerovné. Ženy často nemají totožné šance v pracovním ale ani jiném uplatnění ve srovnání s muži.

Historicky ženám příslušela role mateřská, pečující, žena se neuplatňovala ani v milované profesi, ani například v umění, neboť se to neslušelo. Byla jak morálně, tak právně podřízena otci a po sňatku manželovi, a měla trpět i jejich Sledujte fyzického či sexuálního násilí. Její postavení mj. Dnes se od žen v profesi očekávají stejné znalosti, zkušenosti a schopnosti. Převládající podíl žen na domácnosti a péče o děti jejich pracovnímu uplatnění ale nenapomáhají.

Přitom právo dnes přiznává ženám stejná práva jako mužům, ale faktickou nerovnost neřeší. Právem zkrátka některých změn či cílů dosáhnout nelze. Například pracovněprávní předpisy stanoví určitá práva zaměstnancům pečujícím o své děti nebo o jiné, na nich závislé členy rodiny, a přitom nerozlišují, zda takových práv čerpá muž nebo žena.

To však neřeší skutečnost, že v typické české rodině se podílí na péči o děti a nemocné či starší rodinné příslušníky, podobně jako na domácích pracích, mnohem více ženy.

Právní úpravou sice lze některé společenské proměny podpořit: jsou například země, v nichž je stanovena povinnost mužů strávit doma s dítětem část rodičovské dovolené.

Přesto se nelze domnívat, že nerovnosti mezi pohlavími může vyřešit právo samo o sobě, bez hlubší společenské diskuse a realizace vhodných veřejných politik například finanční podporou vzniku dětských skupin apod. Právní předpisy a další zdroje k Zobrazit stredni velikosti genderové rovnosti Přes právě uvedené je potřeba zdůraznit, že rovnost v právech a důstojnosti je stěžejním principem demokratického právního řádu, tedy i rovnost mezi pohlavími.

Lidem tedy nelze přidávat nebo upírat práva na základě toho, jakého jsou pohlaví. Tento princip je zmíněn jak v Listině základních práv a svobod, tak v řadě zákonných předpisů, mj. Právně vzato je podstatné, že rovnost mezi pohlavími je zásadou, s níž musí být v souladu veškeré právní i vnitřní předpisy například vnitřní předpisy zaměstnavatele. Zákaz diskriminace na základě pohlaví se logicky objevuje také v předpisech Evropské unie a mezinárodních Sledujte. Otázka rovnosti mezi pohlavími je předmětem velkého zájmu také v neziskovém sektoru.

V České republice se genderové rovnosti věnuje řada organizací, mj. Nemám jasno v tom, zda je povinností nějaké státní instituce aktivně prosazovat rovnosti žen a mužů. Je něco takového výslovně stanoveno, a pokud ano, komu? Stanovení a dodržování rovnosti a stejného právního postavení mezi pohlavími Rovnost v důstojnosti a právech je hned podle prvního článku Listiny základních práv a svobod, s níž musí být veškeré podústavní předpisy v souladu, stěžejní zásadou každé demokratického zřízení.

Zakotvení této zásady v Listině základních práv a svobod je významné v jak zvysit genderovy organ smyslu, že každý předpis musí rovnost mezi pohlavími respektovat — nesmí být v rozporu s ním.

Recenze muzu se zvysil clen Video Jak zvetsit Sex Dick doma

Tato zásada přitom neplatí jen pro obecně závazné předpisy, ale také vnitřní předpisy zaměstnavatelů apod. Jednotlivé státní orgány jsou pak povinny všechny své kroky realizovat v souladu s touto zásadou, tedy nejen dodržovat všechny právní předpisy, ale také dbát také toho, aby svým postupem neporušily zásadu rovného zacházení a zajištění rovných příležitostí.

Na první pohled se může zdát, že dodržovat tuto zásadu je snadné, ovšem z praxe víme, že může jít o celou škálu postupů, jejichž často i nezamýšleným důsledkem může být právě nestejné zacházení s pohlavími.

Abraham Hicks - Tohle vám zvýší vibraci v tématu vztahů

Pokud například provádí ve škole šetření Česká školní inspekce a za účelem prověření postupu školy ve věci namítané šikany míní vyslechnout některé žáky, měly by ve vzorku této části třídy figurovat i dívky. Ne vždy je tohoto hleděno, byť možná neúmyslně. Orgány zajišťující a prosazující rovnost mezi pohlavími: orgány vlády, ministerstva a ombudsman Pokud pomineme nevládní organizace zabývající se problematikou genderové rovnosti, pak aktivní prosazování rovnosti, tedy postupy vedoucí k odstraňování nerovností mezi pohlavími prostřednictvím strategií, výzkumných záměrů a z toho plynoucích veřejných politik, dlouhodobých plánů, projektových činností jak zvysit genderovy organ.

Česká republika tak například pravidelně zasílá zprávu tzv. Vzhledem k tématům, která má v gesci, je genderová rovnost jednou z priorit zejména pro ministerstvo práce a sociálních věcí, jež v současnosti realizuje mj. Jedním z aktuálních nástrojů prosazování rovnosti na jednotlivých ministerstvech jsou koordinátoři a koordinátorky pro oblast rovných příležitostí. Další vládní priority lze nalézt v dokumentu Vládní strategie pro rovnost žen a mužů.

Этот поиск уже начался.

Specifickou úlohu v otázkách spojených s diskriminací, tedy i nerovnostmi žen a mužů, má v současné právní úpravě veřejný ochránce práv ombudsman. Sledujte totiž nejenže prověřuje v individuální rovině případný nezákonný postup kontrolních orgánů, jež mají v gesci právě mj. Pokud na základě svých poznatků dospěje k názoru, že je třeba Sledujte systémového opatření například změny právní úpravymůže jednat i bez konkrétní stížnosti osoby.

Provádí také výzkumná šetření, pořádá kulaté stoly a konference zaměřená na problematiku jak zvysit genderovy organ a spolupracuje s dalšími orgány státní správy, jimž dává doporučení k zefektivnění pomoci obětem diskriminace. Nerovné odměňování na základě pohlaví souvisí s celou řadou dalších forem nerovného zacházení na pracovišti nebo v přístupu k zaměstnání.

Všechny formy diskriminace založené na pohlaví vedou v důsledku k horšímu ekonomickému postavení žen ve společnosti. Oprávněnost povinností stanovených zaměstnavatelem Běžně platí, že zaměstnanec či zaměstnankyně vykonávají práci v souladu s pokyny zaměstnavatele. Musejí naplňovat požadavky zaměstnavatele v různých oblastech, častým je také stanovení, v jakém typu oblečení se má zaměstnanec nebo zaměstnankyně v práci pohybovat — tzv.

Pokud jde o přiměřené požadavky související s reprezentační funkcí určitých pozic u zaměstnavatele, nelze takový postup rozporovat. V jednom ze zahraničních případů ovšem vyvstala situace k vyhodnocení, zda je regulérní, aby byl dámský dress code velmi podrobný a přísný, včetně vyžadování nošení vysokých podpatků zaměstnankyněmi, zatímco u mužských zaměstnanců byly obecně zmíněny jen některé požadavky.

Pokud na ní vlády aktivně nepracují, nic se nemění. Jak si Česko vede v jednotlivých oblastech? Nejhůře ze všech sledovaných oblastí je na tom Česko v oblasti rozhodování, kde jsme získali pouhých 27,7 bodů ze V praxi to znamená, že ženy nejsou zastoupeny v téměř žádných rozhodovacích pozicích jak v politice, tak v ekonomice, vědě, médiích i ve sportu. Například v představenstvu České národní banky není jediná žena, velmi nízké zastoupení mají ženy také v Českém olympijském výboru, v radách financujících vědecký výzkum, v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích se velmi výrazně projevuje například na opatřeních, která mají zamezit šíření pandemie Covid Ženy sice převládají v pozicích, které pandemii čelí v první linii, tedy ve zdravotnických a pečovatelských profesích, ale zcela chybí tam, kde je možné o způsobu boje s pandemií rozhodnout.

Například v poradním orgánu vlády NERV jsou dvě ženy z celkového počtu osmnácti členů. V politice by pomohlo pravidlo zipu v umisťování žen a mužů na kandidátní listiny, které je v jiných zemích již dost běžné.

Medicina Zvetsit Sexualni telo Vzor velikosti clena

V ekonomice pak nastavení určitého cíle v podílu zastoupení žen na řídicích pozicích a v představenstvech firem a organizací jako např. Nelze totiž očekávat, že se situace napraví bez zásahů zvenčí — pozice žen je strukturálně dlouhodobě znevýhodněna třeba tím, že na jejich bedrech je stále naložena většina péče o rodinu a domácnost, zatímco rozhodování často probíhá netransparentně mimo pracovní dobu, neformálně v klubech nebo restauracích atd. Konkrétním příkladem rozhodnutí, které nezohledňuje ženskou zkušenost, je dlouhodobé uzavření škol, které způsobuje doslova nucený návrat žen k plotně.

Jisté je, že dlouhodobé negativní dopady této situace pocítí všichni — ženy, muži i děti. Velmi špatně si Česko vede také v oblasti času na péči, práci v domácnosti a na vlastní individuální aktivity, kde ČR dosáhla pouze 57,3 Sledujte ze Naproti tomu více mužů než žen si užívá sportovní, kulturní nebo volnočasové aktivity každý den nebo několikrát týdně.

Volnočasové aktivity jsou jako součást protipandemických opatření výrazně omezeny, zatímco potřeba péče a práce v domácnostech výrazně narostla. V oblasti vzdělání dosáhla ČR pouze 58,4 bodů ze I když ženy v ČR už v současnosti dosahují v průměru vyššího vzdělání než muži, a proto jsme v této oblasti nedopadli tak špatně, stále máme co dohánět oproti vyspělým zemím EU v počtech absolventů a absolventek vysokoškolského vzdělání. Ještě mnohem více však zaostáváme v dalším indikátoru a tím je velmi nízký podíl žen a mužů v celoživotním vzdělávání.

Velkým problémem v této oblasti také je, že ve středoškolském a vysokoškolském studiu jsou ženy koncentrovány v oborech zdravotnictví, péče, vzdělávání a v humanitních oborech, zatímco muži zde chybí a převládají v jiných oborech. Jedná se konkrétně o povolání v oblasti péče a výchovy.

V dlouhodobém důsledku je pak genderová stereotypizace oborů příčinou nejen mzdového znevýhodnění žen, ale i jejich nižších penzí. Současné uzavření škol k příznivému vývoji rozhodně nepřispívá, protože hrozí nejen zaostávání ve vzdělávání, ale i sociální izolace dětí, nárůst násilí a prohlubování nerovností v životní úrovni domácností, které by mělo školní prostředí spíše smazávat.

V oblasti práce si ČR stojí celkem dobře, a to především díky jedinému indikátoru, kde převyšuje průměr EU — míře zaměstnanosti Sledujte přepočet plných úvazků. Nemusí to ale nutně znamenat větší jak zvysit genderovy organ v zaměstnávání, částečně je to také způsobeno nízkou dostupností flexibilních forem práce. Pokud ženy pracují, pak na plné úvazky, protože jiné prostě nejsou — a to se negativně projevuje v jiných oblastech, například ve složitosti návratu na trh práce po rodičovské.